Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Nutriëntentool beschikbaar, gebruik niet verplicht 28 mei 2024 - Bericht: 00.136.964
Vanuit de Europese GLB-verordening is Nederland verplicht om een ‘nutriëntentool’ beschikbaar te stellen. Deze tool is gratis beschikbaar voor agrarische bedrijven. In de tool kunnen maatregelen worden vastgelegd met als doel om nutriëntenverliezen te voorkomen. ...

Emissiefactoren stalsystemen in 'Omgevingsregeling' 27 mei 2024 - Bericht: 00.136.893
Met de invoering van de ‘Omgevingswet’ per 1 januari 2024 zijn de emissiefactoren uit de ‘Rav-lijst’ overgezet naar de ‘Omgevingsregeling’. Sommige technieken zijn samengevoegd. Daarnaast is, voor de aanvullende technieken, nu een reductiepercentage opgenomen i.p...

Uiterste start weidegang voor eco-activiteit 1 juni 22 mei 2024 - Bericht: 00.136.973
De uiterste startdatum voor de eco-activiteit ‘Weidegang’ is voor 2024 verschoven naar 1 juni. De overige voorwaarden inclusief het minimum aantal uren (1.500 of 2.500) blijven gelijk.Start weidegang uiterlijk 1 juniEén van de voorwaarden om de eco-activiteit ‘We...

Eco-activiteit Groene braak: uiterlijk 15 juni voldoende bedekking 22 mei 2024 - Bericht: 00.136.981
De uiterste datum waarop de minimale bodembedekking voor de eco-activiteit ‘groene braak’ moet zijn behaald is uitgesteld. Vanwege de natte weersomstandigheden moet pas vanaf 15 juni (was 31 mei) 80% van het perceel bedekt zijn. De overige voorwaarden blijven ong...

Handreiking BEX 2024 17 mei 2024 - Bericht: 00.136.960
De Handreiking BEX voor 2024 is gepubliceerd. Inhoudelijk blijft de berekening ongewijzigd. Wel is de lijst met staltypen voor de bepaling van de correctiefactoren van de stalemissie nu afgestemd op de lijst uit de ‘Omgevingswet’. Daarnaast zijn verteringscoëffic...

Overzicht subsidies 2024 16 mei 2024 - Bericht: 00.132.933
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. GLB-NSP-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2024 opengesteld zijn (geweest).Overz...

Uitstel Gecombineerde opgave: indienen t/m 17 mei 15 mei 2024 - Bericht: 00.136.955
RVO heeft zeer recent bekend gemaakt dat de Gecombineerde opgave t/m 17 mei ingediend kan worden. Deze verlenging geldt daarmee ook voor het aanvragen van de GLB-subsidies en het opgeven van de eco-activiteiten. Wij gaan er vanuit dat het uitstel ook geldt voor ...

Graslandvernietiging NV klei derogatie in december 14 mei 2024 - Bericht: 00.136.775
Het is toegestaan om grasland gelegen in een NV-gebied op kleigrond van een derogatiebedrijf in november en december te vernietigen. De vernietiging is toegestaan als het volgende gewas geen gras is. Deze versoepeling is opgenomen in ons nieuwste schema.Vernietig...

'Mogelijkheden' PAS-melder, schadeclaim tot 1 juni 2029 7 mei 2024 - Bericht: 00.136.868
Minister Van der Wal heeft vier ‘mogelijkheden’ voor PAS-melders beschreven. Het gaat hierbij om ‘legaliseren van bestaande situatie’, ‘maatwerk’, ’vrijwillige beëindiging’ en ‘schadevergoeding’. De ‘mogelijkheden’ zijn niet nieuw en vaak niet passend. Wel zijn e...

Subsidie Behoud graslandareaal: bedrag van € 20 naar € 50 29 april 2024 - Bericht: 00.136.774
De minister heeft aangekondigd het bedrag voor de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ te verhogen van € 20 naar € 50 per 10 kg/ha daling van de derogatienorm. De regeling valt nog steeds onder ‘de-minimissteun’ en daarmee kan een bedrijf niet meer dan € 20.000 ontva...

Stikstoftotaalnorm bij hoofdteelt groenbemester 29 april 2024 - Bericht: 00.136.649
RVO heeft schriftelijk bevestigd dat een groenbemester, die als hoofdteelt wordt geteeld, nog steeds meetelt in de stikstoftotaalruimte. Stikstofnorm hoofdteelt groenbemesterVanaf dit jaar geldt in de meeste gevallen geen stikstoftotaalnorm voor de groenbemester ...

Stimuleringsregeling vanggewas zand & loss: melding vaak in GO 25 april 2024 - Bericht: 00.136.620
De ‘stimuleringsregeling’ vanggewas op bouwland gelegen op zand- en lössgrond geldt sinds 2023. Voor een aantal zaken geldt een meldplicht. Dit melden loopt meestal via de Gecombineerde opgave (GO). Vanaf 2024 geldt dit ook voor het opgeven van bieten als 'winter...

Plan van aanpak mestmarkt, weinig voor de korte termijn 25 april 2024 - Bericht: 00.136.694
Onlangs heeft de minister elementen van het ‘Plan van aanpak mestmarkt’ openbaar gemaakt. In dit ‘Plan van aanpak’, dat nog in voorbereiding is, staan diverse voorstellen die de druk op de mestmarkt moeten verlagen. De meeste voorstellen gaan over het verlagen va...

Versoepeling GLMC 8 verwerkt in Gecombineerde opgave 24 april 2024 - Bericht: 00.136.768
De versoepeling voor GLMC 8 ‘Niet-productief areaal’ is verwerkt in de Gecombineerde opgave (GO). Bedrijven die ‘4% van het bouwland’ (deels) willen invullen met de teelt van vanggewassen kunnen de GO hier nu op aanpassen. De GO moet uiterlijk 15 mei 2024 worden ...

GLB-kortingen bij onjuiste opgave, niet voldoen of niet actueel houden 23 april 2024 - Bericht: 00.136.435
Bij het onterecht opgeven van percelen en landschapselementen kan een korting op de bedrijfstoeslag worden opgelegd. Dit kan ook als een bedrijf juist niet al het subsidiabel areaal opgeeft. Een korting op (bepaalde) GLB-subsidies kan ook volgen als bepaalde meld...

Vanggewas na mais: geen uiterste datum klei en veen derogatie in NV-gebied 23 april 2024 - Bericht: 00.136.608
Het telen van een vanggewas na mais is sinds 2023 ook verplicht op percelen klei- en veengrond van een derogatiebedrijf in een NV-gebied. Het vanggewas moet in de Gecombineerde opgave worden opgegeven. Hierbij geldt echter niet de uiterste opgavedatum van 1 oktob...

Enkele wijzigingen eco-activiteiten en GLMC 7 22 april 2024 - Bericht: 00.136.715
Onlangs zijn enkele (detail)wijzigingen in de GLB-regeling doorgevoerd. Het gaat om aanpassingen of toevoegingen bij enkele eco-activiteiten. Daarnaast is een verduidelijking opgenomen hoe om te gaan met vrijgestelde percelen binnen de gewasrotatie-eis (GLMC 7).W...

Verhoging budgetten Lbv(+) en verlenging Lbv+ definitief 18 april 2024 - Bericht: 00.136.695
De eerder aangekondigde verhogingen van de budgetten voor Lbv en Lbv+ zijn definitief. Dit geldt ook voor de verlenging van de openstellingsperiode voor Lbv+.Verhoging budgetten en verlenging openstellingsperiodeDe verhogingen van de budgetten voor Lbv en Lbv+ zi...

Schriftelijke toestemming nodig voor bedrijfstoeslag 18 april 2024 - Bericht: 00.136.448
Een perceel kan alleen in aanmerking komen voor bedrijfstoeslag wanneer het perceel met toestemming van de eigenaar in gebruik is. Een mondelinge overeenkomst is, in dit kader, nog steeds voldoende, mits bij controle op aanvraag de toestemming alsnog op schrift g...

Vestigingssteun Jonge landbouwers 2024 18 april 2024 - Bericht: 00.136.629
De ‘Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers’ wordt voor de eerste keer opengesteld van 3 juni t/m 2 augustus 2024. De subsidie is bedoeld voor jonge landbouwers, die op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf zijn gestart of geheel of voor een groot ...