Actuele berichten

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Utrecht 19 oktober 2018 - Bericht: 00.086.519
De provincie Utrecht stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn pu...

Subsidie Jonge landbouwer: openstelling vanaf 3 december 18 oktober 2018 - Bericht: 00.086.542
De subsidie Jonge landbouwers 2018 wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De provincies zullen de komende tijd hun openstellingsbesluiten publiceren. De verwachting is dat de voorwaarden voor Jonge landbouwers niet of beperkt wijzigen. Waarsch...

Informatieplicht energiebesparing 18 oktober 2018 - Bericht: 00.086.074
Veel bedrijven met een energiebesparingsplicht moeten vanaf 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht. Dit betekent, dat bedrijven vanaf dat moment iedere vier jaar moeten melden welke energiebesparingsmaatregelen zijn genomen. Hiervoor wordt vanaf begin 2019 e...

Melden 'individuele last' ook bij afgehandeld bezwaar 4 oktober 2018 - Bericht: 00.086.501
Ook bedrijven die reeds een beslissing op bezwaar hebben ontvangen, kunnen een beroep doen op de toets van RVO inzake ‘individuele disproportionele last’. Voorwaarde is wel, dat de beroepstermijn van 6 weken nog niet is verstreken en nog geen beroep is ingesteld....

Praktische bandbreedtes gehaltes dierlijke mest 4 oktober 2018 - Bericht: 00.086.459
In het kader van het sectorale ‘Plan van aanpak mestfraude’ heeft Cumela, samen met enkele sectorpartners, een tabel met acceptabele bandbreedtes voor gehaltes van diverse mestsoorten opgesteld. In de tabel staan van diverse mestcodes de forfaitaire waarden en de...

Fosfaatrechten: Teruglease gelijktijdig melden bijna altijd mogelijk 4 oktober 2018 - Bericht: 00.086.311
De ‘teruglease’ van fosfaatrechten, de tweede melding, kan gelijktijdig met de ‘heenlease’ worden gemeld. Een voorwaarde is, dat de leaser over voldoende ‘andere’ fosfaatrechten beschikt. Het is nog onduidelijk of de teruglease wel doorgaat als de heenlease niet ...

Vernieuwde Handreiking BEX voor 2018 2 oktober 2018 - Bericht: 00.086.453
Er is een nieuwe versie van de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee 2018’ beschikbaar. In deze versie is een aantal rekenregels aangepast.BEX 2018Enige tijd geleden zijn de voorwaarden en de rekenregels voor het toepassen van een bedrijfsspecifieke ex...

Fosfaatbank: voor (jonge) grondgebonden veehouders 1 oktober 2018 - Bericht: 00.086.354
Bedrijven die minder fosfaatrechten hebben dan fosfaatruimte kunnen uit de fosfaatbank een ontheffing aanvragen. Hierdoor mogen zij meer dieren houden dan op grond van het aantal fosfaatrechten is toegestaan. Bij meer aanvragen dan ruimte uit de fosfaatbank wordt...

Fosfaatrechten/reductieplan: melden 'individuele last' voor 8 oktober 1 oktober 2018 - Bericht: 00.086.429
Bedrijven die middels bezwaar hebben aangegeven dat het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel voor hun bedrijf leidt tot een ‘individuele disproportionele last’ kunnen aanvullende informatie aanleveren. De betreffende veehouders kunnen voor 8 oktober p...

Handboek Melkveehouderij 2018/19 28 september 2018 - Bericht: 00.086.425
Het Handboek Melkveehouderij is onlangs geactualiseerd. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar.Handboek Melkveehouderij 2018/19De geactualiseerde versie van het Handboek Melkveehouderij 2018/19 is digitaal voor iedereen beschikbaar en gratis toe...

Fosfaatrechten: herbeschikking, gevolgen en benodigde acties 26 september 2018 - Bericht: 00.086.307
De eerste vleesveehouders hebben inmiddels een herbeschikking van de fosfaatrechten ontvangen. Dit heeft met name veel effect voor bedrijven die hun fosfaatrechten reeds hebben verkocht en nu niet kunnen leveren. Belangrijk is te overwegen in bezwaar te gaan en w...

Melding knelgeval starters met jongvee uiterlijk 14 oktober 24 september 2018 - Bericht: 00.086.356
Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden kunnen t/m 14 oktober ook een verzoek voor de knelgevallenregeling indienen. Voorwaarde is dat zij op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hielden en tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zij...

Regeling Omgevingskwaliteit fase 2: Geurnorm aangepast 21 september 2018 - Bericht: 00.086.271
De geurnorm uit de ‘Regeling Omgevingskwaliteit fase 2’, die per 15 september is opengesteld, is verhoogd naar 8 OUe/m3 voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. De aanpassing van deze norm is het gevolg van de recente aanpassingen van de geurreductieno...

Fosfaatrechten: korting bij lease blijft 18 september 2018 - Bericht: 00.086.305
De korting bij lease van fosfaatrechten blijft bestaan. Minister Schouten heeft dit middels een Kamerbrief bekend gemaakt. De minister geeft als reden aan dat er op dit moment geen ruimte is om wijzigingen in het stelsel van fosfaatrechten door te voeren. Hiervoo...

Bemesten na maïs op zand/löss mag niet, oogst groenbemester wel 4 september 2018 - Bericht: 00.086.072
Zoals reeds eerder aangekondigd zijn de diverse uitrijperioden verlengd. De vrijstellingsregeling hiervoor is onlangs gepubliceerd. Hieruit blijken een aantal aanvullende voorwaarden. Zoals eerder aangegeven mag op maïsland op zand- en lössgrond onder geen enkele...

KWIN-Veehouderij 2018-2019 beschikbaar 4 september 2018 - Bericht: 00.086.117
De nieuwe uitgave van de KWIN-Veehouderij 2018-2019 is verschenen. De KWIN bevat informatie over alle veehouderijsectoren in Nederland. De KWIN is ook digitaal beschikbaar. Informatie over de KWIN en de bestelwijze staan in dit bericht.KWIN-VeehouderijDe Kwantita...

Vrijstellingsregeling graslandvernietiging i.v.m. droogte 3 september 2018 - Bericht: 00.086.115
Zoals eerder aangekondigd mag grasland met droogteschade op zand- en lössgrond uiterlijk t/m 20 september t.b.v. herinzaai worden vernietigd. Op klei- en veengrond mag dit uiterlijk t/m 30 september. Voorwaarde is dat minimaal 7 dagen voorafgaand bij RVO een meld...

Droogtemaatregelen bekendgemaakt 24 augustus 2018 - Bericht: 00.084.982
Minister Schouten heeft i.v.m. de huidige droogtesituatie diverse versoepelingen van regelgeving bekendgemaakt. Met deze versoepelingen worden de uitrijperioden voor dierlijke mest voor zowel bouwland als grasland verlengd, de uiterste datum van graslandvernietig...

Bij volledig maaien toch rekenen met weiden bij inscharen graasdieren 22 augustus 2018 - Bericht: 00.083.833
Bedrijven die het vee het jaarrond opstallen en andere graasdieren inscharen, moeten binnen de gebruiksnormenberekening rekenen met ‘grasland met beweiden’. Het verplicht hanteren van een lagere stikstofgebruiksnorm voor grasland en een lagere werkingscoëfficiënt...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-11) 17 augustus 2018 - Bericht: 00.083.819
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Overijssel, die onlangs is gepubliceerd. Provincie OverijsselDe provincie Overijssel heeft onders...