Actuele berichten

65 kg korting mais en aardappels na graslandvernietiging 2 maart 2021 - Bericht: 00.106.835
Vanaf dit jaar geldt voor mais en aardappels op zand- en lössgrond een korting van 65 kg per hectare op de stikstofgebruiksnorm, indien voorafgaand aan de teelt grasland wordt vernietigd. Een graslandvernietigingsmonster is dan niet verplicht. De korting voor mai...

Maatregelen ruggenteelt klei- en lössgrond gaan niet door 17 februari 2021 - Bericht: 00.106.480
De aangekondigde maatregelen bij ruggenteelten op klei- en lössgrond gaan niet door. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hierom gevraagd. Volgens minister Schouten voldoet Nederland hierdoor niet aan het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Bij het opstel...

Compensatie beëindiging nertsenhouderij vanaf 1 maart aanvragen 16 februari 2021 - Bericht: 00.106.437
Nertsenhouders kunnen vanaf 1 maart 2021 een schadevergoeding aanvragen voor het vervroegd beëindigen van hun bedrijf. Dit geldt ook voor nertsenhouders die eerder zijn geruimd vanwege Sars-CoV-2 en bedrijven die in 2020 tijdelijk leeg stonden. De totale vergoedi...

Geen natuurvergunning nodig bij intern salderen 12 februari 2021 - Bericht: 00.106.399
Bedrijven die intern salderen, hebben geen natuurvergunning meer nodig. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Dit lijkt gunstig, maar heeft zeker ook nadelen t.a.v. de zekerheid voor de toekomst. Bedrijven moeten zelf met Aeriusberekeningen aantonen...

Bemesten grassnede voor mais op zand- en lössgrond toegestaan vanaf 16 februari 11 februari 2021 - Bericht: 00.106.438
Uiterlijk 15 februari 2021 moeten maispercelen op zand- en lössgrond bij RVO zijn aangemeld. Wanneer het desbetreffende perceel, vóór de maisteelt, bouwland is mag pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Het is wel toegestaa...

Meldplicht maisteelt: toch geen mais, terugtrekken niet verplicht 3 februari 2021 - Bericht: 00.106.372
Maispercelen op zand- en lössgrond moeten uiterlijk 15 februari bij RVO zijn gemeld. Op een gemeld perceel mag pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Wordt op een reeds gemeld perceel toch geen mais geteeld, dan kan de meld...

Meldplicht ook voor 'particuliere' maisteler, mais hobbyvee uitgezonderd 2 februari 2021 - Bericht: 00.106.339
Vanaf dit jaar is het verplicht om maispercelen op zand- en lössgrond uiterlijk 15 februari te melden. Zonder deze melding is het niet toegestaan om mais te telen op zand- en lössgrond. De melding is meestal ook verplicht voor ‘particuliere’ maistelers. Alleen al...

Uitrijschema 2021: drijfmest mais op zand en löss vanaf 15 maart 2 februari 2021 - Bericht: 00.105.952
Vanaf 2021 mogen drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib pas vanaf 15 maart worden uitgereden op maisland gelegen op zand- en lössgrond. De overige uitrijperioden blijven ongewijzigd.Meldplicht maisteeltVanaf 2021 is het in de meeste gevallen verplicht om de maispe...

Maisteelt op zand- en lössgrond altijd melden 21 januari 2021 - Bericht: 00.105.822
Percelen op zand- en lössgrond waarop dit jaar mais wordt geteeld, moeten uiterlijk 15 februari bij RVO worden gemeld. Dit is verplicht voor alle maisteelten behalve biologisch teelt en teelt van suikermais onder folie. Wordt er geen melding ingediend dan is mais...

Provinciale 'depositiebank': meestal niet voor landbouw 21 januari 2021 - Bericht: 00.105.821
In het kader van extern salderen stellen diverse provincies een ‘depositiebank’ (stikstofregistratiesysteem) in. Aan bepaalde activiteiten kan stikstofruimte uit de depositiebank worden toebedeeld. Hierbij hoeft er geen directe relatie te zijn tussen de saldo-ont...

Maatregelen ruggenteelt: niet voor biologisch, definitie watergang onbekend 14 januari 2021 - Bericht: 00.105.808
Bij ruggenteelten op klei- en lösspercelen moeten afspoelingsbeperkende maatregelen worden genomen. Dit geldt voor percelen die grenzen aan een watergang. Onlangs is bekend geworden dat deze maatregelen niet gelden voor ruggenteelten bij biologische productiemeth...

Invoering rVDM uitgesteld en introductie in stappen 13 januari 2021 - Bericht: 00.105.706
De introductie van het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest is uitgesteld. De invoering was gepland voor 1 januari 2021, maar is uitgesteld tot na het ‘mestseizoen 2021’. De introductie zal stapsgewijs verlopen met een test/schaduwfase, een pilotfase en een uit...

ISDE 2021 12 januari 2021 - Bericht: 00.105.692
De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ is in 2021 opnieuw opengesteld. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie en voor investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen. Zowel zake...

Derogatiemonsters blijven max. 4 jaar geldig 12 januari 2021 - Bericht: 00.105.774
Grondmonsters voor derogatie mogen maximaal vier jaar oud zijn. Dit betekent dat voor derogatie 2021 de grondmonsters op 1 februari 2017 of later genomen moeten zijn. Er geldt geen verlenging van de termijn van vier jaar, die bij de fosfaatdifferentiatie hoogstwa...

Wijzigingen EIA 2021 5 januari 2021 - Bericht: 00.105.387
Onlangs is de ‘Energielijst 2021’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor EIA. EIADe EIA is een stimuleringsregeling voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.Hoogte van de bijdrageI...

Wijzigingen Vamil en MIA 2021 5 januari 2021 - Bericht: 00.105.380
Onlangs is de ‘Milieulijst 2021’ gepubliceerd, waarin alle bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2021 voor ‘Vamil’ en/of ‘MIA’ in aanmerking komen. Vamil en MIAVamil en MIA zijn stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijf...

Maatlat Duurzame Veehouderij 2021-2022 31 december 2020 - Bericht: 00.105.345
De criteria van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ zijn gewijzigd. De nieuwe certificatieschema’s zijn twee jaar geldig en gelden van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.Maatlat Duurzame VeehouderijAls een nieuwe stal of een bestaande stal na aanpassingen aan de e...

Bedrijfsoverdracht: gezamenlijke invulling mestverwerking toegestaan 24 december 2020 - Bericht: 00.104.660
De mestverwerkingsplicht mag bij een bedrijfsoverdracht ook gezamenlijk worden ingevuld. Hiermee sluit dit nieuwe standpunt van RVO aan bij de werkwijze die al gehanteerd mag worden bij o.a. de gebruiksnormen. Dit is vooral gunstig voor veehouderijbedrijven met g...

Korting fosfaatrechten bij inbreng door personenvennootschap 23 december 2020 - Bericht: 00.105.164
Indien een personenvennootschap (maatschap, vof of CV) als vennoot toetreedt in een andere personenvennootschap worden de over te dragen fosfaatrechten wel gekort. Dit is onlangs gebleken uit antwoorden van RVO. De reden hiervoor is dat RVO onderscheid maakt in p...

Voorraadwaardering dierlijke mest: weer nieuw standpunt 21 december 2020 - Bericht: 00.105.163
Het blijkt dat RVO bij een controle op de gebruiksnormen, de mestvoorraden soms anders waardeert dan opgegeven moeten worden met de ‘Aanvullende gegevens’. Dit speelt indien het ene jaar wel analyseresultaten beschikbaar zijn en het andere jaar niet. Hoofdregel i...