Actuele berichten

Wijzigingen forfaits gier, filtraat, dunne konijnenmest en enkelvoudige diervoeders 18 februari 2019 - Bericht: 00.089.431
Onlangs is zowel voor de diersoort rundvee als varkens de mestsoort ‘gier en filtraat na mestscheiding’ opgesplitst in twee afzonderlijke mestsoorten met aangepaste forfaits. Daarnaast zijn de forfaitaire waarden van dunne konijnenmest aangepast en zijn enkele fo...

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen altijd digitaal indienen 18 februari 2019 - Bericht: 00.089.416
Vanaf 1 april 2019 is het niet meer mogelijk om een ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ op papier in te dienen bij RVO. Daardoor is vanaf dat moment ook voor forfaitaire transporten het digitaal indienen van een VDM verplicht. Bij forfaitaire transporten moet ...

Graasdierpremie 2019, regeling definitief 15 februari 2019 - Bericht: 00.089.392
De eerder aangekondigde regels voor de graasdierpremie voor schapen en vrouwelijke runderen zijn nu definitief geworden. Daarnaast is er nu duidelijkheid op detailniveau. In dit bericht wordt de volledige regeling beschreven.Graasdierpremie vanaf 2019Vanaf 2019 k...

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren: opleidings- en coachingstraject 6 februari 2019 - Bericht: 00.088.929
Minister Schouten stelt € 75 miljoen beschikbaar voor het ‘Bedrijfsovernamefonds jonge boeren’. Een groot deel van dit bedrag is voor de ‘Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten’ en het andere deel is bestemd voor het opzetten van een opleidings- en coac...

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren: garantieregeling 6 februari 2019 - Bericht: 00.088.930
Minister Schouten stelt € 75 miljoen beschikbaar voor het ‘Bedrijfsovernamefonds jonge boeren’. Een groot deel van dit bedrag is voor de ‘Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten’ en het andere deel is bestemd voor het opzetten van een opleidings- en coac...

Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari 4 februari 2019 - Bericht: 00.089.158
De uiterste datum voor het nemen van grondmonsters voor derogatie is dit jaar uitgesteld naar 28 februari. Dit geldt ook voor het opstellen van het bemestingsplan. Dit is een eenmalig uitstel vanwege weersomstandigheden.Uitstel bemonstering en bemestingsplanMidde...

Wijziging Rav-lijst januari 2019 1 februari 2019 - Bericht: 00.088.954
Op 1 januari 2019 is een wijziging van de ‘Regeling Ammoniak en Veehouderij’ in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn, dat voor melk- en kalfkoeien twee nieuwe huisvestingssystemen zijn toegevoegd, voor één systeem een definitieve emissiefactor is v...

Mestaanwending: gesloten systeem verplicht, andere machines verboden 1 februari 2019 - Bericht: 00.088.880
Vanaf dit jaar mag drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib alleen worden uitgereden met een ‘tot de grond gesloten’ systeem. Dit betekent dat machines, waarbij drijfmest of slib via een open ribbel- of golfplatensysteem op de bodem wordt gebracht, niet meer zijn to...

Voortgang Sanering Varkenshouderij 22 januari 2019 - Bericht: 00.088.903
Onlangs heeft minister Schouten de hoofdlijnen en uitgangspunten van de Saneringsregeling Varkenshouderij bekendgemaakt. Aangegeven is voor welke varkensbedrijven de saneringsregeling is bedoeld en welke basisvoorwaarden hiervoor gelden. Het is de bedoeling dat d...

Wijzigingen Vamil en MIA 2019 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.837
Onlangs is de ‘Milieulijst 2019’ gepubliceerd, waarin alle bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2019 voor ‘Vamil’ en/of ‘MIA’ in aanmerking komen. Vamil en MIAVamil en MIA zijn stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijf...

Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 2019 gelijk aan 2018 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.904
De criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij en de Maatlat Duurzame Aquacultuur voor 2019 zijn gelijk aan de criteria van 2018. De certificatieschema’s gelden t/m 31 december 2019. Maatlat Duurzame Veehouderij en AquacultuurAls een nieuwe stal of een bestaande...

Maatlat Schoon Erf 2019 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.906
Voor het jaar 2019 is het certificaat ‘Maatlat Schoon Erf versie 2’ gepubliceerd. De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om, middels fiscale prikkels, emissies vanaf het erf te voorkomen. Het certificaat is bedoeld voor de sectoren rundveehouderij, schapenhouderij,...

Graasdierpremie 2019 ook op 'overige gronden' 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.920
Graasdierpremie kan in 2019 worden aangevraagd voor graasdieren die op ‘niet-subsidiabele grond’ grazen. In tegenstelling tot eerder berichtgeving geldt dit niet alleen voor natuurterreinen. De regelgeving is echter nog niet bekend, waardoor de exacte details nog...

Randvoorwaarden 2019 16 januari 2019 - Bericht: 00.088.885
Onlangs is de lijst ‘Randvoorwaarden 2019’ gepubliceerd. Er is een beperkt aantal wijzigingen t.o.v. 2018 doorgevoerd.Randvoorwaarden 2019De randvoorwaarden 2019 zijn opgenomen in de lijst Randvoorwaarden 2019. De randvoorwaarden zijn vastgesteld in artikel 3.1 v...

Geen derogatie bij te late betaling leges 16 januari 2019 - Bericht: 00.088.835
De legeskosten van € 50 voor de aanvraag van een derogatievergunning, die per 2019 zijn verschuldigd, moeten actief door de aanvrager uiterlijk 28 februari worden betaald. Hiervoor kan geen automatische incasso worden afgegeven. Zonder betaling wordt de derogatie...

Uitrijschema 2019, vaste strorijke mest uitrijden vanaf nu toegestaan 16 januari 2019 - Bericht: 00.088.269
Per 2019 mag drijfmest op bouwland worden uitgereden vanaf 16 februari t/m 15 september. RVO heeft inmiddels bevestigd dat het vanaf 1 januari 2019 is toegestaan om vaste strorijke mest uit te rijden op grasland op klei- en veengrond. Dit mag t/m 15 september en ...

Emissiearme mestaanwending: sleepvoetverbod en alternatieven 11 januari 2019 - Bericht: 00.088.179
Vanaf 2019 is het op de grond aanwenden van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op grasland op klei- en veengrond alleen toegestaan, indien de mest voldoende wordt verdund met water. Vooraf aanmelden is verplicht. Vanaf 2021 worden waarschijnlijk aanvullende ei...

Ontwerp Klimaatakkoord gepubliceerd 11 januari 2019 - Bericht: 00.088.867
Onlangs is het ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’ gepubliceerd. In het ontwerp is voor een vijftal sectoren, waaronder ‘Landbouw en Landgebruik’, een pakket van maatregelen opgenomen waarmee de doelstelling van een CO2-reductie van 49% in 2030 gehaald zou moeten wo...

Wijzigingen EIA 2019 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.858
Onlangs is de ‘Energielijst 2019’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2019 in aanmerking komen voor EIA. EIADe EIA is een stimuleringsregeling voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.Hoogte van de bijdrageI...

KWIN Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2018 beschikbaar 9 januari 2019 - Bericht: 00.088.842
De nieuwe uitgave van de Kwantitatieve informatie voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (KWIN-AVG) editie 2018 is onlangs verschenen. DoelDe gegevens uit KWIN-AGV zijn bedoeld voor het maken van strategische begrotingen. Voor het beoordelen van resultat...