Actuele berichten

Voorstellen droogtemaatregelen nog niet definitief 14 augustus 2018 - Bericht: 00.083.805
Minister Schouten heeft onlangs diverse versoepelingen van regelgeving aangekondigd i.v.m. de huidige droogtesituatie. Deze versoepelingen gaan o.a. over de uitrijperioden dierlijke mest, de teelt van een EA-vanggewas en het inzaaien van een vanggewas na maïs op ...

PAS: gedeelte ontwikkelingsruimte niet beschikbaar 10 augustus 2018 - Bericht: 00.083.762
Onlangs is in het kader van het Programma Aanpak Stikstof bekend geworden, dat de geplande ontwikkelingsruimte voor de periode van 1 juli 2018 t/m 1 juli 2021 voorlopig niet wordt uitgegeven. Ontwikkelingsruimte kan echter nog toegekend worden, indien bij bepaald...

Wijziging Rav- en Rgv-lijst juli 2018 met verlaging geurreductie luchtwassers 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.701
Onlangs is een wijziging van de ‘Rav-lijst’ en de ‘Rgv-lijst’ gepubliceerd. Met de wijziging van de ‘Rgv-lijst’ zijn de geurreducties van gecombineerde luchtwassers en één biologische luchtwasser verlaagd. Daarnaast is zowel voor de ‘Rgv-lijst’ als de ‘Rav-lijst’...

Handhavingsmarges RVO bij controle 'Meststoffenwet' 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.755
RVO heeft bekend gemaakt welke handhavingsmarges worden toegepast bij de controle of een bedrijf voldoet aan de gebruiksnormen en/of mestverwerkingsplicht. Het gaat hierbij om het toepassen van een brijvoercorrectie, het stikstofgat bij staldieren, de bezinklaag ...

BEX: grenzen aan jongvee en melkproductie per koe 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.748
Vanaf 2018 gelden extra voorwaarden voor het toepassen van de BEX op melkveebedrijven. Het aandeel jongvee mag niet te hoog zijn en de melkproductie per koe moet minimaal 5.600 kg melk bedragen. Deze voorwaarden zijn in de nieuwe Handreiking opgenomen, maar zulle...

Fosfaatrechten: concept-vrijstelling voor zoogkoeienbedrijven 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.686
Zoogkoeienbedrijven kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Hiervoor is een concept-vrijstellingsregeling gepubliceerd. Eén van de voorwaarden is dat de toegewezen fosfaatrechten ingetrokken moeten worden. Voor rechten die reeds zijn verko...

Subsidie voor fysieke investeringen voor loonwerkers in Gelderland 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.696
De provincie Gelderland stelt de subsidieregeling ‘Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven’ open. Deze subsidie voor fysieke investeringen is alleen bedoeld voor loonwerkers. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. De aanvragen worden op...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Gelderland 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.692
De provincie Gelderland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn...

Voorstel hoofdlijnen klimaatakkoord 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.619
Om te komen tot een nationaal Klimaatakkoord heeft het ‘Klimaatberaad’ als tussenstap het rapport ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ gepresenteerd. In dit rapport is voor een vijftal sectoren, waaronder de landbouw, uitgewerkt hoe kan worden volda...

Knelgevallen starters: ook zonder melkproductie op 2 juli 2015 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.682
Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden, maar wel jongvee hielden, kunnen alsnog in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling. De regeling is nog niet definitief, wel is al aangegeven dat aanmelden waarschijnlijk kan tot 15 oktober. Uitbreiding...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-10) 26 juli 2018 - Bericht: 00.083.687
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Flevoland en Gelderland, die onlangs zijn gepubliceerd. De subsidie van de provincie Gelderland is...

Fosfaatrechten: duidelijkheid definitie jongvee voor de vleesveehouderij 25 juli 2018 - Bericht: 00.083.631
Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Hiervoor is onlangs een beleidsregel gepubliceerd. Hierdoor is nu duidelijkheid voor welke dieren fosfaatrechten nodig zijn. Belangrijk is om de juiste die...

Subsidieplafond verwijderen astbestdaken 2018 verhoogd 24 juli 2018 - Bericht: 00.083.626
Het subsidieplafond van de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ is voor het jaar 2018 verhoogd naar € 23 miljoen. Hiervoor is een deel van het budget van 2019 naar voren gehaald. De verwachting is dat het verhoogde budget voldoende is voor de aanvragen die ...

Teeltperiode EA-vanggewas bij onderzaai toch 8 weken 20 juli 2018 - Bericht: 00.083.620
Onlangs heeft RVO bekendgemaakt, dat bij onderzaai van grassen en/of vlinderbloemige gewassen in het kader van de vergroening ook een verplichte teeltperiode van 8 weken geldt. De 8-wekenperiode is niet van toepassing als eerder een nieuw hoofdgewas geteeld wordt...

Voorstel stimulering verduurzaming veehouderijsectoren 18 juli 2018 - Bericht: 00.083.520
Minister Schouten wil € 200 miljoen beschikbaar stellen voor het stimuleren van verduurzaming van verschillende veehouderijsectoren. Hiervan is € 120 miljoen bedoeld voor een sanerings- en beëindigingsregeling voor de varkenshouderij. Daarnaast zal € 60 miljoen t...

Regeling Omgevingskwaliteit fase 2: heruitgifte varkensrechten 18 juli 2018 - Bericht: 00.083.529
In het kader van de ‘Regeling Omgevingskwaliteit’ worden de eerder opgekochte varkensrechten uitgegeven. Varkenshouders die hun bedrijf ‘toekomstbestendig willen ontwikkelen op een passende locatie’ kunnen onder voorwaarden varkensrechten tegen een gereduceerd be...

Concept regelgeving 6e Actieprogramma: enkele wijzigingen 13 juli 2018 - Bericht: 00.083.408
Ter uitvoering van het ‘6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn’ moet de wet- en regelgeving worden aangepast. Hiervoor is een wijziging van o.a. het ‘Besluit Gebruik Meststoffen’ voorgelegd. De voorgelegde wijzigingen wijken op enkele punten af van het ‘6e Actieprogr...

Fosfaatbank open op 1 september rechten vanaf 2019 benutbaar 11 juli 2018 - Bericht: 00.083.479
Het is nog steeds de verwachting dat de fosfaatbank per 1 september wordt opengesteld. Grondgebonden en jonge grondgebonden landbouwers kunnen in aanmerking komen voor extra fosfaatproductieruimte. De openstellingsperiode zal waarschijnlijk 4 weken zijn. De toege...

Berekening BEX voor bedrijf met melkvee op eigen natuurterrein 11 juli 2018 - Bericht: 00.083.491
RVO heeft aangegeven, dat vanaf 2018 ook naar eigen natuurterrein uitgeschaarde dieren meegenomen moeten worden in de BEX-berekening. Vervolgens moet, voor de gebruiksnormenberekening, de productie van het melkvee op het landbouwbedrijf excl. natuurterrein worden...

Begrotingsnormen lange termijn pluimveehouderij 2018 10 juli 2018 - Bericht: 00.083.497
De begrotingsnormen voor de lange termijn voor de pluimveehouderij zijn onlangs bekendgemaakt. Het saldo voor kooi- en kolonieleghennen blijft gelijk. De saldo’s voor andere type leghennen, vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren zijn gestegen. Bij leghennen is ee...