Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Voortgang stikstofproblematiek incl. maatregelen melkveehouderij 3 augustus 2021 - Bericht: 00.110.186
Onlangs heeft minister Schouten in een tweetal Kamerbrieven de voortgang t.a.v. de aanpak van de stikstofproblematiek beschreven. Hierbij wordt o.a. verwezen naar de contourennota, die een eerste stap is in de ontwikkeling van het ‘Programma Stikstofreductie en N...

Invoering (gezamenlijke) stikstofbank provincies 30 juli 2021 - Bericht: 00.110.257
De provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank opgericht. De stikstofbank is een registratiesysteem, waarin vrijgekomen stikstofruimte wordt opgenomen en vervolgens kan worden uitgegeven voor vergunningverlening. De stikstofbank bestaat uit een landelijke ‘mic...

Extra aanvraagperiode voorschot bedrijfstoeslag: 4 t/m 24 augustus 29 juli 2021 - Bericht: 00.110.184
Voor het aanvragen van een voorschot voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie komt een extra openstellingsperiode, namelijk van 4 t/m 24 augustus 2021. Deze extra mogelijkheid is bedoeld om liquiditeitsproblemen te voorkomen bij bedrijven die getro...

Omschakelprogramma: nu pilot, subsidies in Sabe dit najaar 29 juli 2021 - Bericht: 00.110.171
Middels een landelijke pilot kunnen bedrijven vanaf nu in aanmerking komen voor een lening met gunstige voorwaarden vanuit ‘Omschakelprogramma Duurzame Landbouw’. Vanuit dit programma wordt ook een werkkapitaalregeling uitgewerkt en wordt in het najaar een subsid...

Wijziging subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij 28 juli 2021 - Bericht: 00.110.167
Vanwege de vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is de ‘Subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij’ aangepast. O.a. de subsidiepercentages en-bedragen worden verhoogd. Ook zijn meerdere kosten subsidiabel geworden. Daarnaast wordt de termijn om het b...

Overzicht subsidies 2021 28 juli 2021 - Bericht: 00.109.463
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen die in 2021 zijn opengesteld (geweest).Overzicht...

GLB 2023: opzet ecoregeling 28 juli 2021 - Bericht: 00.110.109
In het nieuwe GLB (2023-2027) kunnen bedrijven, naast de basispremie, steun ontvangen voor (vrijwillige) deelname aan de ‘ecoregeling’. Volgens de huidige inschatting gaat dit om een bedrag tussen de € 110 en € 130 per hectare. Voorwaarde is dat een bedrijf een b...

GLB 2023: hoofdlijnen basisvoorwaarden 27 juli 2021 - Bericht: 00.110.108
Om vanaf 2023 basispremie te kunnen ontvangen, moet aan bepaalde basisvoorwaarden, de ‘conditionaliteit’, voldaan worden. Dit is ook een voorwaarde voor deelname aan de ecoregeling en om ANLb-subsidie te kunnen ontvangen. De basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen...

GLB 2023: inschatting gevolgen voor bedrijfstoeslag 27 juli 2021 - Bericht: 00.110.056
Het politieke akkoord over het GLB 2023-2027 is een belangrijke stap in het proces om te komen tot de concrete invulling van het nieuwe GLB. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het budget voor rechtstreekse betalingen (Pijler I) en de (nieuwe) basisvo...

Voorstel emissiearme maatregelen voor biologische legkippen en (scharrel)varkens 26 juli 2021 - Bericht: 00.110.128
Het is de bedoeling dat het ook voor biologische legkippen verplicht wordt een emissiearm huisvestingssysteem toe te passen. Voor bestaande stallen voor legkippen gaat een overgangsregeling gelden. Voor biologisch gehouden varkens en scharrelvarkens moet, volgens...

Basispremie 2022 fors lager door overheveling budget 23 juli 2021 - Bericht: 00.110.123
De overheveling van het budget voor rechtstreekse betalingen (Pijler I) naar plattelandsontwikkeling (Pijler II) wordt in 2022 bijna verdubbeld. Het gevolg hiervan is dat de waarde van de betalingsrechten voor 2022 met circa € 30 per hectare wordt verlaagd en de ...

Aankondiging POP3-subsidies in het kader van economisch herstel 21 juli 2021 - Bericht: 00.110.125
In het kader van het Europees ‘Economisch Herstelfonds’ zijn twee subsidieregelingen aangekondigd. Dit betreft een investeringsregeling en een samenwerkingsregeling voor ‘groen-economisch herstel’, die beide moeten bijdragen aan milieu- en klimaatdoelen. Het is d...

Tabellenbrochure 2021: op enkele aanvullingen na volledig 15 juli 2021 - Bericht: 00.110.126
Jaarlijks past RVO de tabellen voor de ‘Meststoffenwet’ aan. De verschillende tabellen van RVO zijn door ons samengevoegd tot de ‘Tabellenbrochure 2021’. De informatie in de ‘Tabellenbrochure 2021’ is afkomstig van RVO. De tabellen zijn vooral bedoeld om normen e...

Begrotingsnormen lange termijn varkenshouderij 2021 8 juli 2021 - Bericht: 00.110.058
De begrotingsnormen voor de lange termijn van de varkenshouderij zijn opnieuw vastgesteld. Het saldo van de zeugenhouderij is vastgesteld op € 378 per gemiddeld aanwezige zeug en voor de varkenshouderij is het saldo € 68 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. De beg...

BEX Handreiking 2021: kleine wijziging in normen 23 juni 2021 - Bericht: 00.109.990
De Handreiking BEX is voor 2021 geactualiseerd. Het betreft een actualisatie en uitbreiding van enkele standaardverteringscoëfficiënten van ruw eiwit (VCRE). Daarnaast is de formule om de VCRE van mengvoer te bepalen aangepast. Verder is de reductiefactor van sta...

Overdragen derogatievergunning nu ook bij splitsing mogelijk 23 juni 2021 - Bericht: 00.109.984
Een derogatievergunning kan nu ook bij een bedrijfssplitsing worden overgedragen aan de ‘nieuwe’ bedrijven. Deze overdracht kan alleen plaatsvinden wanneer het oorspronkelijke bedrijf wordt beëindigd. RVO heeft dit nieuwe standpunt onlangs schriftelijk aangegeven...

Meststoffenwet: bedrijfsoverdracht en verplaatsing 23 juni 2021 - Bericht: 00.109.618
Het verplaatsen van een bedrijf heeft gevolgen voor de ‘Meststoffenwet’. Factoren zoals het al dan niet behouden van het KVK-nummer en de datum van overdracht zijn van belang. In essentie gaat het erom dat aangetoond wordt, dat op beide afzonderlijke locaties nie...

Vanaf 1 juli eHerkenning 3 voor aanvraag Sabe-voucher 21 juni 2021 - Bericht: 00.109.986
Vanaf 1 juli 2021 kan een aanvraag van een voucher in het kader van de ‘Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie’ alleen nog met eHerkenning niveau 3 worden ingediend bij RVO. Op termijn zal RVO voor meerdere zaken overgaan naar eHerkenning 3.Voor Sabe:...

SABE: overschrijding budget adviesvoucher 15 juni 2021 - Bericht: 00.109.980
Het budget voor de subsidieregeling voor adviesvouchers voor agrariërs is overschreden. Het aanvragen van een adviesvoucher is daardoor, binnen deze openstelling, niet meer mogelijk. Bedrijven kunnen nog wel een cursusvoucher aanvragen. Daarnaast kunnen adviseur ...

Melden wijzigingen EA-vanggewas 11 juni 2021 - Bericht: 00.109.950
Voor de invulling van de vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtsgebied’ kunnen bedrijven EA-vanggewassen na de hoofdteelt inzetten. Hiervoor moesten, bij de Gecombineerde opgave, gegevens van het EA-vanggewas doorgegeven worden, zoals het gewas en de geplande zaaid...