Actuele berichten

Voortgang invulling 7e Actieprogramma en derogatieverzoek 'Brussel' 3 mei 2021 - Bericht: 00.109.591
Minister Schouten heeft onlangs de voortgang voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bekendgemaakt. Daarbij heeft ze aangegeven, dat extra maatregelen genomen moeten worden om uiteindelijk aan o.a. de Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen. Deze extra maatregelen...

Eerder bedrijf met SBI 016 vaak geen gevolgen 'Jonge landbouwer' 22 april 2021 - Bericht: 00.109.460
Een Jonge landbouwer kan met de Gecombineerde opgave o.a. de toeslag Jonge landbouwer aanvragen als er sprake is van een eerste vestiging met langdurige zeggenschap. Hiervan is ook sprake als de Jonge landbouwer eerst een bedrijf heeft gehad met SBI-code 016, maa...

Overzicht subsidies 2021 22 april 2021 - Bericht: 00.109.463
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen die in 2021 zijn opengesteld (geweest).Overzicht...

Boetebeleid Meststoffenwet RVO 22 april 2021 - Bericht: 00.106.213
RVO heeft het document ‘Boetebeleid meststoffenwet RVO’ opgesteld. In dit document heeft RVO verschillende zaken benoemd in het kader van het handhavingsbeleid ‘Meststoffenwet’. Het document gaat o.a. in op de soort boetes, de procedures, vrije bewijsleer, hoogte...

Subsidie brongerichte verduurzaming: investeringsmodule 2021-01 pluimveehouderij 8 april 2021 - Bericht: 00.109.331
In de periode van 19 april t/m 31 mei 2021 wordt de Investeringsmodule van de Subsidie brongerichte verduurzaming voor de tweede keer opengesteld voor de pluimveehouderij. T.o.v. de eerste openstelling zijn de subsidiebedragen per stalsysteem en per locatie verho...

Verruiming Borgstellingskrediet: aanvragen t/m 31 december 8 april 2021 - Bericht: 00.109.329
In maart 2020 is, vanwege corona, de Borgstelling Landbouw (BL) tijdelijk verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Onlangs is bekendgemaakt, dat deze borgstelling t/m 31 december 2021 aangevraagd kan worden.Verruiming borgstellingOm de ...

Ruimte natuurterrein: geen 'kg/ha' dan standaardnorm voor verwerking en grondgebondenheid 1 april 2021 - Bericht: 00.108.754
RVO heeft eindelijk schriftelijk duidelijkheid gegeven over ruimte op natuurterrein, waarbij de toegestane bemesting in het contract niet is uitgedrukt in kilogrammen (stikstof en fosfaat) per hectare. In deze situatie geldt, mits bemesting is toegestaan, de stan...

I&R paardachtigen verplicht vanaf 21 april 2021 29 maart 2021 - Bericht: 00.108.736
Vanaf 21 april 2021 moeten alle paardachtigen geregistreerd staan in de centrale database voor I&R. Hiermee wordt vastgelegd op welke locatie een paard verblijft. Deze registratie gaat gelden naast de verplichte chip en het daaraan gekoppelde paspoort. De I&R-reg...

Graslandvernietigingsschema 2021: korting en/of extra norm op zand- en lössgrond 24 maart 2021 - Bericht: 00.106.116
De regels rondom graslandvernietiging op zand- en lössgrond t.b.v. de teelt van mais of aardappelen zijn opgenomen in het graslandvernietigingsschema. Naast een eventuele verplichting tot het nemen van een graslandvernietigingsmonster hoeft de ‘korting van 65 kg’...

Extra mogelijkheid melden maisteelt op zand- en lössgrond t/m 31 maart 24 maart 2021 - Bericht: 00.108.749
Onlangs heeft RVO schriftelijk aangegeven (en tevens op haar website gepubliceerd) dat het t/m 31 maart nog mogelijk is om percelen op zand- en lössgrond aan te melden voor de maisteelt. Voorwaarde is wel dat op de percelen bouwland t/m 14 maart geen drijfmest en...

Subsidie zeldzame runderrassen nu ook voor zeldzame kleurslagen 19 maart 2021 - Bericht: 00.108.431
Net als in 2020 kan voor melkkoeien van zeldzame runderrassen subsidie worden aangevraagd. De aanvraag kan t/m 31 maart 2021 worden ingediend. De subsidie bedraagt € 150 per melkkoe. Naast melkkoeien van zeldzame runderrassen komen vanaf 2021 ook dieren met een z...

Subsidie Brongerichte verduurzaming - tweede openstelling Innovatiemodule 19 maart 2021 - Bericht: 00.108.414
Onlangs is de innovatiemodule van de subsidie ‘Brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen’ voor de tweede keer opengesteld. Naast de varkens-, melkgeiten-, vleeskalveren-, en melkveehouderij kan nu ook de pluimveehouderij subsidie aanvragen. De...

Gecombineerde opgave 2021 17 maart 2021 - Bericht: 00.106.488
De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2021 digitaal worden ingediend. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moeten ook perceelsgegevens worden opgegeven voor de ‘Meststoffenwet’. Daarnaast kunnen diverse subsidies (rechtstreekse betalingen GLB) worden aangev...

EA-vanggewas: vanaf 2021 voldoende zaaizaad én bedekking 9 maart 2021 - Bericht: 00.108.032
Vanaf 2021 moet bij de teelt van een EA-vanggewas voldoende zaaizaad zijn gezaaid én moet het vanggewas zichtbaar aanwezig zijn in het veld. Voorheen was het voldoende als aan één van deze eisen werd voldaan.Hoeveelheid zaaizaad én zichtbare bedekkingMet de wijzi...

Graasdierpremie 2020 bekend, alleen korting bij schapen 9 maart 2021 - Bericht: 00.108.056
Onlangs is de graasdierpremie 2020 vastgesteld. Voor runderen geldt een premie van € 153,00 per vrouwelijke rund. Voor schapen wordt de premie, vanwege een budgetkorting, verlaagd naar € 20,20 per schaap.GraasdierpremieDe graasdierpremie voor vrouwelijke runderen...

Overgangsregeling grondmonsters definitief 9 maart 2021 - Bericht: 00.106.569
De overgangsregeling voor ‘oude’ fosfaatmonsters is nu definitief. De eerdere conceptregels zijn doorgevoerd evenals de eerder aangekondigde verlenging van de geldigheidstermijn naar 5 jaar (voor 2021). Deze langere termijn geldt niet voor derogatiemonsters. Verd...

Niet-subsidiabele grond voor graasdierpremie: 15 mei bepalend 8 maart 2021 - Bericht: 00.108.036
Bedrijven kunnen alleen voor graasdierpremie in aanmerking komen als de graasdieren gedurende een bepaalde periode op niet-subsidiabele grond lopen. De perceelsregistratie op 15 mei is in principe bepalend of een perceel niet-subsidiabel is. Een perceel dat op 15...

Randvoorwaarden 2021 8 maart 2021 - Bericht: 00.106.836
De ‘Randvoorwaarden 2021’ zijn op enkele punten gewijzigd t.o.v. de ‘Randvoorwaarden 2020’. De meeste wijzigingen hebben praktisch gezien geen invloed. Ook zijn enkele randvoorwaarden samengevoegd. De verplichting om voor bepaalde situaties een natuurvergunning t...

65 kg korting mais en aardappels na graslandvernietiging 2 maart 2021 - Bericht: 00.106.835
Vanaf dit jaar geldt voor mais en aardappels op zand- en lössgrond een korting van 65 kg per hectare op de stikstofgebruiksnorm, indien voorafgaand aan de teelt grasland wordt vernietigd. Een graslandvernietigingsmonster is dan niet verplicht. De korting voor mai...

Maatregelen ruggenteelt klei- en lössgrond gaan niet door 17 februari 2021 - Bericht: 00.106.480
De aangekondigde maatregelen bij ruggenteelten op klei- en lössgrond gaan niet door. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hierom gevraagd. Volgens minister Schouten voldoet Nederland hierdoor niet aan het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Bij het opstel...