Actuele berichten

PAS-melders: aanleveren gegevens voor natuurvergunning 20 november 2020 - Bericht: 00.104.639
Bedrijven die in de PAS-periode een PAS-melding hebben gedaan en deze PAS-melding willen omzetten naar een natuurvergunning dienen uiterlijk 31 januari 2021 gegevens t.a.v. de betreffende activiteit door te geven aan RVO. Het gaat o.a. om een actuele AERIUS-berek...

Voorstel 'Stikstofwet' en maatregelen landbouw 18 november 2020 - Bericht: 00.104.631
In het wetsvoorstel ‘stikstofreductie en natuurverbetering’ is opgenomen, dat in 2030 de stikstofdepositie op ten minste 50% van het areaal van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde moet komen. Daarnaast is in het voorstel opge...

Hoogte basis- en vergroeningspremies GLB en betalingsschema 2020 12 november 2020 - Bericht: 00.104.376
De basispremie 2020 is vastgesteld op € 259,73 per hectare. De vergroeningspremie bedraagt € 111,96 per hectare. Bij de uitbetaling volgt nog een Europese budgetkorting. Volgens planning ontvangen in december 95% van de aanvragers tenminste de basispremie. Ook is...

Waarschijnlijk vanaf 15 maart drijfmest maisperceel op zand- en lössgrond 12 november 2020 - Bericht: 00.104.501
De voorgestelde uitrijdatum voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib, op percelen met een melding ‘voorgenomen maisteelt’, wordt hoogstwaarschijnlijk vervroegd naar 15 maart (was 1 april). Deze uitrijdatum geldt voor bouwland op zand- en lössgrond. Zowel de mel...

Overzicht subsidies 2020 11 november 2020 - Bericht: 00.103.161
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen die in 2020 zijn opengesteld (geweest).Overzicht...

Kennisvouchers aanvragen vanaf 30 nov, ook projectsubsidie kennisoverdracht 10 november 2020 - Bericht: 00.104.371
Vanaf 30 november kunnen landbouwondernemingen en adviseurs kennisvouchers aanvragen. Deze vouchers kunnen benut worden voor een één-op-één advies, groepsadvies of cursus. Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst. Daarnaast is een subsidie opengest...

Opkoopregeling vleeskalverhouderij provincie Gelderland 6 november 2020 - Bericht: 00.104.374
Vleeskalverhouderijen in de provincie Gelderland met een bepaalde minimale stikstofdepositie op de ‘Veluwe’ en andere stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen in aanmerking komen voor opkoop van hun bedrijf of locatie. Geïnteresseerden kunnen zich t/m 1 dece...

Aanvraag 'coronasteun' uiterlijk 30 november, accountantsverklaring beschikbaar 30 oktober 2020 - Bericht: 00.104.141
De uiterste datum voor het indienen van de vaststellingsaanvraag voor de tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers en ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw is verschoven naar 30 november. Bedrijven die meer dan € 125.000 steun aanvragen moeten afhankel...

Maatregelen ruggenteelt klei en löss: akkerrand, drempels of greppels 9 oktober 2020 - Bericht: 00.103.792
Vanaf 2021 moeten bij ‘ruggenteelten’ op klei- en lössgrond afspoelingsbeperkende maatregelen worden genomen. Volgens de meest recente ontwerpwijziging kan een teler, naast drempels en greppels ook kiezen voor sleuven of een onbemeste akkerrand.Wijziging eerdere ...

Verleasen stikstofruimte in enkele provincies toegestaan 9 oktober 2020 - Bericht: 00.103.814
Het verleasen van stikstofruimte is onlangs toegestaan in de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en binnenkort in Overijssel. Waarschijnlijk volgen de overige provincies op een later moment. Verleasen van stikstofruimte is een vorm v...

Maaien en beweiden EA-vanggewas toegestaan 9 oktober 2020 - Bericht: 00.103.796
RVO heeft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, aangegeven dat een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode toch mag worden beweid en gemaaid, mits het EA-vanggewas niet wordt vernietigd. Er moet voldoende bedekking van de grond overblijven. Volgens RVO ...

Extern salderen met veehouderij mogelijk in enkele provincies 9 oktober 2020 - Bericht: 00.103.724
Naast de provincie Limburg is nu ook in de provincies Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland extern salderen (binnen en buiten de landbouw) met veehouderijbedrijven mogelijk. Dit geldt binnenkort ook voor de provincie Overijssel. Het is nog niet duidelijk hoe de pro...

Aanscherping I&R-meldingen (dood)geboorte geitenlammeren 7 oktober 2020 - Bericht: 00.103.566
Vanaf 1 november 2020 moeten melkgeitenhouderijen geitenlammeren uiterlijk 7 dagen na de geboorte melden in het I&R-systeem en ook van een merk voorzien. Ook doodgeboren lammeren moeten binnen 7 dagen worden gemeld. Er geldt een overgangsregeling voor geiten die ...

Mais op zand en löss: meldplicht, drijfmest later uitrijden 7 oktober 2020 - Bericht: 00.103.518
Volgens de meest recente ontwerpwijziging is vanaf 2021 de teelt van mais op zand- en lössgrond alleen toegestaan, indien het betreffende perceel uiterlijk 15 februari (i.p.v. 31 januari) bij RVO is aangemeld. Zoals eerder aangegeven, mag op de gemelde percelen p...

Herbezinning mestbeleid: grondgebonden, verwerken en gevolgen voor akkerbouw 7 oktober 2020 - Bericht: 00.103.580
Met de plannen voor het toekomstig mestbeleid hoopt minister Schouten o.a. de volgende doelen te bereiken: grondgebonden (rund)veehouderij, een eenvoudiger en minder fraudegevoelig mestbeleid en een betere waterkwaliteit. Daarnaast moet het in het nieuwe mestbele...

Nertsenhouderij: mogelijk voor nieuw fokseizoen verboden 6 oktober 2020 - Bericht: 00.103.298
Minister Schouten heeft enige tijd geleden kenbaar gemaakt, dat de nertsenhouderij in Nederland i.v.m. corona in het voorjaar van 2021 verboden wordt. Nertsenhouders mogen de huidige productiecyclus wel afmaken. Naast de benodigde wetswijziging zal een ‘nadeelcom...

Vaststelling steun aardappeltelers, sierteelt en voedingstuinbouw tot 125.000 euro 5 oktober 2020 - Bericht: 00.103.582
Fritesaardappeltelers en ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw, die tussen de € 25.000 en € 125.000 steun aanvragen, kunnen met een ‘derdenverklaring’ de vaststellingsaanvraag definitief indienen. Ook voor deze ondernemers is een accountantsverklaring ...

Handboek Melkveehouderij 2020/21 28 september 2020 - Bericht: 00.103.563
Het Handboek Melkveehouderij is onlangs geactualiseerd. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Handboek Melkveehouderij 2020/21De geactualiseerde versie van het Handboek Melkveehouderij 2020/21 is digitaal voor iedereen beschikbaar en gratis to...

BAS-register adviseurs voor subsidieregeling 24 september 2020 - Bericht: 00.103.515
Binnenkort wordt een nieuwe subsidieregeling verwacht waarmee agrariërs middels vouchers o.a. advies kunnen inwinnen bij geregistreerde agrarische adviseurs. Alleen bedrijfsadviseurs die zijn opgenomen in het BAS-register kunnen hiervoor ingeschakeld worden. Regi...

Vanggewas na mais uiterlijk 1 oktober in GO melden 17 september 2020 - Bericht: 00.103.487
Uiterlijk 1 oktober moet het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond in de Gecombineerde opgave worden opgegeven. De aparte melding middels het formulier ‘Hoofdteelt na snijmais’ is komen te vervallen. RVO geeft nu aan, dat bij ieder maisperceel op zan...