Actuele berichten

Provincie Friesland: cat. Windmolen vervallen bij subside Jonge landbouwers 10 december 2019 - Bericht: 00.096.697
De provincie Friesland heeft bij een nieuwe publicatie van het openstellingsbesluit van de subsidie Jonge landbouwers de categorie ‘Windmolen’ (incl. kleine windturbine) niet meer opengesteld.Geen subsidie voor windmolen en kleine windturbineIn de provincie Fries...

Spoedwet aanpak stikstof: nog geen ruimte voor landbouw 10 december 2019 - Bericht: 00.096.555
Onlangs is het wetsvoorstel voor de ‘Spoedwet aanpak stikstof’ gepubliceerd. Met de voorgestelde wetswijzigingen wordt de mogelijkheid gecreëerd om maatregelen te nemen die de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden verminderen. Daarnaast wordt het mogelijk gem...

Intermediaire onderneming, geen landbouwactiviteiten 6 december 2019 - Bericht: 00.096.358
Nieuwe intermediaire ondernemingen mogen geen landbouwactiviteiten uitvoeren onder hetzelfde KvK-nummer. Deze gewijzigde beleidslijn wordt door RVO sinds dit jaar gehanteerd in het kader van de ‘versterkte handhavingsstrategie’. Op termijn is het de bedoeling dat...

Graasdierpremie 2020: fouten I&R voor 1 januari oplossen 6 december 2019 - Bericht: 00.096.363
Schapen en runderen kunnen alleen voor graasdierpremie in aanmerking komen als de dieren correct zijn geregistreerd in het I&R-systeem. RVO heeft onlangs aangegeven, dat vanaf het aanvraagjaar 2020 de dieren vóór 1 januari van het jaar van aanvraag correct moeten...

Overdracht dier-/fosfaatrechten aangehouden i.v.m. extern salderen 2 december 2019 - Bericht: 00.096.359
Sinds 4 oktober worden overdrachten van dier- en fosfaatrechten door RVO aangehouden. Dit heeft te maken met de stikstofmaatregel ‘extern salderen’ die nog ter discussie staat. Binnenkort krijgen de vervreemders hierover een brief van RVO. De overdrachtsmelding k...

Vanggewas na mais: GPS toch toegestaan 2 december 2019 - Bericht: 00.096.347
Een wintergraan na snijmais mag toch als GPS worden geoogst. RVO heeft dit gewijzigde standpunt onlangs schriftelijk bevestigd. Inmiddels is de site van RVO hierop aangepast.Wintergraan als hoofdteeltIndien als verplicht vanggewas na snijmais op zand- en lössgron...

Subsidie Jonge landbouwers 2019, openstelling overige provincies 28 november 2019 - Bericht: 00.096.523
De provincies Friesland en Utrecht hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de regelingen van de overige provincies. De provincie Utrecht heeft alle investeringscategori...

Sanering varkenshouderij: vergoeding varkensrechten vastgesteld 28 november 2019 - Bericht: 00.096.506
Onlangs heeft RVO, in het kader van de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’, de vergoeding voor de varkensrechten bekend gemaakt voor de concentratiegebieden Oost en Zuid. Daarnaast is er een rekenmodel beschikbaar, waarmee een indicatie van het subsidiebe...

Subsidie Jonge landbouwers 2019 25 november 2019 - Bericht: 00.096.313
De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de regeling van het afgelopen jaar. Wel zijn o.a. aanpassingen op de investeringslijst doorgevoerd. Op dit moment hebben alleen de pr...

Stand van zaken en eerste maatregelen stikstofproblematiek 18 november 2019 - Bericht: 00.096.017
Minister Schouten heeft in een Kamerbrief aangegeven welke acties het kabinet op korte en wat langere termijn wil nemen t.a.v. de stikstofproblematiek. Daarnaast hebben diverse ministeries onlangs in een Kamerbrief de eerste maatregelen t.a.v. de stikstofproblema...

Stikstofproblematiek: referentiesituatie bepalen 15 november 2019 - Bericht: 00.095.413
De stikstofproblematiek brengt veel onduidelijkheid en onzekerheid met zich mee. Veel ondernemers vragen zich op dit moment af wat hun ‘vergunde situatie’ (referentie) is. Het is voor ieder bedrijf van belang om te beoordelen of de referentie aansluit bij de huid...

Nieuwe borgstelling voor starters en overnemers 14 november 2019 - Bericht: 00.096.019
Vanaf 1 januari 2020 kunnen starters en overnemers in aanmerking komen voor ‘Vermogensversterkend Krediet’. Deze regeling is een onderdeel van het ‘bedrijfsovernamefonds jonge boeren’. Middels dit extra risicodragend vermogen moet het voor starters en overnemers ...

Aandachtspunten Stoppersregeling Actieplan Ammoniak 14 november 2019 - Bericht: 00.094.729
Per 1 januari 2020 moeten ‘stoppers’, in het kader van de stoppersregeling ‘Actieplan Ammoniak Veehouderij’, de pluimvee- en/of varkenstak staken. Deze bedrijven voldoen immers niet aan het ‘Besluit emissiearme huisvesting’. Indien een ‘stopper’ weer varkens en/o...

Hoogte premies GLB en betalingsschema 2019 13 november 2019 - Bericht: 00.096.010
De hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2019 is bekend gemaakt. Vanaf 1 december 2019 start de uitbetaling van de bedrijfstoeslag van 2019. Naar verwachting heeft 95% van de aanvragers op 31 december 2019 een beslissing over tenminste de basispremie. De uit...

Stimulering vrijwillige sanering asbestdaken 4 november 2019 - Bericht: 00.095.656
In juni 2019 is het wetsvoorstel op het verbod op asbestdaken verworpen. Om de asbestproblematiek toch aan te pakken wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vrijwillige sanering van asbestdaken stimuleren en faciliteren. Eén van de maatregelen is...

Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij definitief 25 oktober 2019 - Bericht: 00.095.556
De ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’ wordt opengesteld van 25 november 2019 t/m 15 januari 2020. Varkensbedrijven met een locatie in concentratiegebied Oost en/of Zuid, waarbij sprake is van een overbelaste geursituatie, kunnen in aanmerking komen voor ...

Aanpassing diernormen vleesvee en deel melkvee uitgesteld 24 oktober 2019 - Bericht: 00.095.344
Minister Schouten heeft aangegeven, dat de voorgestelde wijzigingen van de diernormen voor vleesvee, hoogproductieve melkkoeien, zelfzuivelaars en de meeste biologische dieren niet doorgaan. De verlaging van de forfaits voor het overige melkvee wordt pas doorgevo...

Handhavingsmarges RVO: wel overtreding, geen boete 17 oktober 2019 - Bericht: 00.092.018
RVO hanteert de zogenaamde ‘geheime handhavingsmarges’ bij de beoordeling van de gebruiksnormenberekening en de mestverwerkingsplicht. Deze marges zijn naar aanleiding van een aantal gerechtelijke uitspraken bekend-gemaakt. Het betreft de correcties die RVO hante...

Einduitspraak pacht inzake eigendom fosfaatrechten 10 oktober 2019 - Bericht: 00.095.256
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs in een eindarrest geoordeeld dat, in de individuele situatie waarbij sprake was van een hoevepacht, de verpachter aanspraak maakt op de fosfaatrechten. De uitspraak en de genoemde argumenten zijn gelijk aan het eerd...

Stikstofproblematiek: advies Commissie Remkes en Kabinetsreactie 9 oktober 2019 - Bericht: 00.095.231
Onlangs heeft de commissie Remkes haar advies gegeven over oplossingsrichtingen voor de stikstofproblematiek. Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet haar reactie op dit advies gegeven. In dit bericht wordt eerst het advies van de commissie Remkes uiteengezet. Vervol...