Actuele berichten

Provincies: verzoek om informatie PAS-meldingen 9 juli 2020 - Bericht: 00.102.940
Minister Schouten heeft diverse keren aangegeven dat ‘PAS-meldingen’ omgezet zullen worden in een formele toestemming. Om de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken, hebben bedrijven met een PAS-melding een mail ontvangen waarin o.a. gevraagd wordt of voor...

Intern salderen: bij sanering varkenshouderij en na sloop stallen 8 juli 2020 - Bericht: 00.102.856
Varkenshouders, die deelnemen aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’, kunnen 15% van de stikstofdepositie, vanuit de te saneren varkenstak, gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten (geen intensieve veehouderij). Hierdoor ontstaat stikstofruimte wa...

Nieuw GLB wordt twee jaar uitgesteld 8 juli 2020 - Bericht: 00.102.939
Onlangs heeft de Raad van de EU en het Europese Parlement informeel goedkeuring gegeven aan een overgangsregeling van twee jaar voor het huidige GLB. Dit betekent dat het huidige GLB, met betalingsrechten, nog twee jaar doorloopt en het nieuwe GLB pas vanaf 2023 ...

BEX Handreiking 2020 gepubliceerd, berekening vrijwel gelijk 26 juni 2020 - Bericht: 00.102.804
De Handreiking BEX is voor 2020 geactualiseerd. De voorwaarde dat minimaal 70% van de forfaitaire fosfaatproductie van melkvee afkomstig moet zijn van melkkoeien is verruimd. Daarnaast zijn enkele normen aangepast en toegevoegd. Het effect op de berekening is ger...

Subsidie brongerichte verduurzaming: investeringsmodule 2020-01 pluimveehouderij 26 juni 2020 - Bericht: 00.102.800
De investeringsmodule van de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en management-maatregelen’ wordt van 1 juli t/m 31 augustus 2020 voor de eerste keer opengesteld. De subsidie is bedoeld voor pluimveehouders die willen investeren in bepaalde tech...

Begrotingsnormen lange termijn pluimveehouderij 2020 25 juni 2020 - Bericht: 00.102.795
De begrotingsnormen voor de lange termijn voor de pluimveehouderij zijn onlangs bekendgemaakt. Voor leghennen zijn de begrotingsnormen, met uitzondering van kooi, verhoogd. Voor vleeskuikens zijn ze verlaagd, m.u.v. vleeskuikenouderdieren Regulier. De begrotingsn...

Stikstofproblematiek: eindadvies commissie Remkes 25 juni 2020 - Bericht: 00.102.783
Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft onlangs een eindadvies over de structurele stikstofaanpak gepubliceerd. Het eindrapport ‘Niet alles kan overal’ geeft vergaande adviezen over o.a. natuurherstel en de stikstofaanpak. Bij de stikstofaanpak voor de landb...

Derogatie verleend voor 2020-2021 23 juni 2020 - Bericht: 00.102.797
Het Nitraatcomité heeft zeer recent een positief advies gegeven over derogatie 2020-2021. Hiermee kan Nederland ervan uitgaan dat derogatie wordt verleend, ondanks dat de Europese Commissie hierover formeel nog een besluit moet nemen. De voorwaarden zijn vergelij...

Steunregeling sierteelt en voedingstuinbouw aangepast 16 juni 2020 - Bericht: 00.102.778
Telers en groothandelaren in de voedingstuinbouw kunnen voor steun in aanmerking komen wanneer minimaal 60% (was 75%) van de omzet of brutowinst afkomstig is van directe of indirecte leveringen aan horecabedrijven met specifieke SBI-codes (of een vergelijkbare aa...

Steunregeling fritesaardappelen aangepast 16 juni 2020 - Bericht: 00.102.779
Fritesaardappeltelers die steun hebben aangevraagd mogen hun alternatieve afzet ook aantonen middels een taxatie i.p.v. vrachtbrieven, weegbonnen en facturen. Daarnaast zijn ook andere certificaten toegestaan om aan te tonen dat de aardappelen in 2019 in Nederlan...

Wetsvoorstel: definitie melkvee en afromingsvrije lease 15 juni 2020 - Bericht: 00.102.667
Onlangs is een wetsvoorstel gepubliceerd waarmee de definitie van ‘melkvee’ wordt aangepast. Hiermee wordt aangesloten bij de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’, waardoor de aanpassing praktisch gezien geen gevolgen heeft. Tevens wordt met dit voorstel de ‘Vri...

Meeste pachtnormen per 1 juli 2020 (fors) lager 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.749
Onlangs heeft minister Schouten de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages bekendgemaakt. De pachtnormen zijn in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden lager dan in 2019 (1% tot 22%). In de ‘IJsselmeerpolders’ en het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’...

Bedrijfsoverdracht en mestverwerking: gezamenlijke invulling toegestaan 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.656
De mestverwerkingsplicht mag bij een bedrijfsoverdracht gedurende het jaar, toch gezamenlijk worden ingevuld. RVO heeft haar standpunt hierover onlangs gewijzigd. De wijziging heeft vooral (positieve) gevolgen voor bedrijven met grond. Deze hoeven nu, ook in het ...

Begrotingsnormen lange termijn melkgeitenhouderij 2020 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.754
De begrotingsnormen voor de melkgeitenhouderij zijn opnieuw vastgesteld. De gemiddelde melkprijs voor geitenmelk wordt ingeschat op € 58 per 100 kg melk. De normen kunnen worden toegepast bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en...

Aanvraagperiode steun aardappel en sierteelt verlengt t/m 18 juni 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.769
De aanvraagperiode voor de steunmaatregelen Tegemoetkoming fritesaardappeltelers en Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw is verlengd. Gedupeerde ondernemers kunnen nu t/m 18 juni een aanvraag indienen. De regeling wordt mogelijk aangepast.Aanvr...

Voorstel 'real time' melden mesttransport, ook forfaitair 8 juni 2020 - Bericht: 00.102.700
Het is de bedoeling dat vanaf 2021 bij alle transporten van dierlijke mest, bepaalde meldingen ‘real time’ moeten worden doorgegeven aan RVO. Daarnaast moet de vervoerder het transport vooraf aanmelden. Het huidige papieren VDM komt te vervallen. Dit geldt ook vo...

BGT-check 2020: wekelijks 1.000 bedrijven 8 juni 2020 - Bericht: 00.102.738
Onlangs is RVO gestart met het versturen van uitnodigingen om de BGT-check uit te voeren. In de periode t/m oktober ontvangt wekelijks een deel van de bedrijven hiervoor een brief van RVO. In 2020 ontvangen in totaal 20.000 bedrijven een uitnodiging. De overige b...

Wijzigingen maatregelen 2021 uit 6e actieprogramma 5 juni 2020 - Bericht: 00.102.659
Enkele eerdere aangekondigde maatregelen uit het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor 2021 worden gewijzigd doorgevoerd. De verplichte rijenbemesting van mais op zand- en lössgrond gaat niet door, evenals een verplicht vanggewas na aardappelen. Hiervoor gaan ‘...

Begrotingsnormen lange termijn varkenshouderij 2020 4 juni 2020 - Bericht: 00.102.726
De begrotingsnormen voor de lange termijn van de varkenshouderij zijn opnieuw vastgesteld. Het saldo van de zeugenhouderij is vastgesteld op € 365 per gemiddeld aanwezige zeug en voor de varkenshouderij is het saldo € 67 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. De beg...

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2020 4 juni 2020 - Bericht: 00.102.727
De begrotingsnormen voor de melkveehouderij zijn opnieuw vastgesteld. De melkprijs van koeienmelk wordt ingeschat op € 36,00 per 100 kg melk. Er kan een bedrijfsspecifieke melkprijs worden vastgesteld, op basis van de vergelijking van de contante melkprijs van ee...