Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Nieuwe definitie 'Melkvee', praktisch geen gevolgen 1 augustus 2022 - Bericht: 00.119.051
Per 1 januari wordt de definitie ‘melkvee’ aangepast. De definitie komt dan overeen met de huidige beleidsmatige uitleg. De definitie speelt een rol bij de fosfaatrechten, de mestverwerkingsplicht en de regels rondom grondgebonden groei van de melkveehouderij. Pr...

Pas in september duidelijkheid derogatie 1 augustus 2022 - Bericht: 00.119.058
Waarschijnlijk wordt op 15 september gestemd over de derogatie. De inhoud van de conceptderogatiebeschikking wordt, naar verwachting, begin september openbaar. Minister Staghouwer verwacht dat de inhoud ‘significant anders’ zal zijn dan de huidige derogatie. De i...

Vrijstelling zoogkoeienhouderij opgenomen in wet, nu ook overdraagbaar 1 augustus 2022 - Bericht: 00.119.053
De ‘Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij’ is sinds kort opgenomen in de ‘Meststoffenwet’. Inhoudelijk zijn de voorwaarden exact gelijk aan de ‘tijdelijke’ vrijstellingsregeling die vooruitlopend op deze wetswijziging was geïntroduceerd. De vrijstelling is van...

GLB 2023: Simulatietool RVO beschikbaar - nog niet volledig 28 juli 2022 - Bericht: 00.119.069
RVO heeft een ‘Simulatietool’ voor het nieuwe GLB beschikbaar gesteld. Een bedrijf kan in de ‘Simulatietool’ eco-activiteiten invoeren. Vervolgens wordt bepaald of het bedrijf aan de instapeis voldoet en welke klasse (brons, zilver of goud) haalbaar is. Met de Si...

Ontwerp nieuwe regels uitrijperioden mest en gewasrotatie op zand- en lössgrond 26 juli 2022 - Bericht: 00.119.060
De regels en voorwaarden uit het 7e Actieprogramma gaan in werking als deze in wet- en regelgeving zijn opgenomen. Onlangs is een concept-wijziging van het ‘Besluit gebruik meststoffen’ in consultatie gegaan. Met deze wijziging gaat de uitrijperiode voor drijfmes...

Vooraf aanmelden nieuw GLB verplicht, ook voor basispremie 26 juli 2022 - Bericht: 00.119.042
Bedrijven die vanaf 2023 gebruik willen maken van de nieuwe GLB-subsidies, zoals bijvoorbeeld de basispremie en de vergoeding uit de eco-regeling, moeten zich aanmelden bij RVO. Aanmelden voor ‘deelname GLB 2023’ kan in de periode van 1 december 2022 t/m 31 janua...

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders met grond 15 juli 2022 - Bericht: 00.119.036
Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen, vanuit de Europese landbouwcrisisreserve, een bedrag van € 2.700. De bedrijven moeten in 2022 uitbetaling van betalingsrechten hebben aangevraagd en voldoen aan de vergroeningseisen. RVO betaalt de steun uiterlijk ...

Kaarten Natuurbeheerplan op site provincie 8 juli 2022 - Bericht: 00.118.981
Een perceel waarop een ‘Natuurbeheertype’ (‘N-code’) ligt is natuurterrein. Deze ‘N-codes’ zijn vastgelegd in provinciale kaarten van de Natuurbeheerplannen. Bij de beoordeling door RVO of een perceel natuurterrein is, is de ‘N-code’ niet altijd leidend. Een perc...

GLB 2023: aanvullende informatie eco-regeling 30 juni 2022 - Bericht: 00.118.334
Op de site van RVO staat informatie over de eco-regeling, de eco-activiteiten, het puntensysteem en de waarde per eco-activiteit. Op diverse onderdelen is de informatie gewijzigd t.o.v. het concept-Nationaal Strategisch Plan. Daarnaast heeft minister Staghouwer a...

Hoofdlijnen stikstofplannen en relatie met 'stikstofwet' en 'coalitieakkoord 30 juni 2022 - Bericht: 00.118.796
De ‘stikstofplannen’ van het kabinet zijn in de Tweede Kamer besproken. Ondanks alle emotie en weerstand is de Tweede Kamer in hoofdlijnen akkoord met de plannen. De exacte uitwerking en gevolgen zijn nog zeer onzeker. Immers, de provincies moeten de concrete ui...

Bloemenrand telt mee voor GLB, niet altijd voor 'Meststoffenwet' 24 juni 2022 - Bericht: 00.118.842
‘Alle’ bloemenranden komen in aanmerking voor uitbetaling van betalingsrechten als deze voldoen aan de voorwaarden. Een ANLb bloemenrand telt ‘volledig’ mee voor de ‘Meststoffenwet’. Een vrijwillige akkerrand telt alleen mee voor de mestverwerkingsplicht en grond...

Pachtnormen 2022: wijzigingen vaak beperkt, enkele uitschieters 23 juni 2022 - Bericht: 00.118.870
De nieuwe pachtnormen zijn bekendgemaakt en treden in werking per 1 juli 2022. De pachtnormen zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden gedaald t.o.v. 2021. Meestal is de daling beperkt tot 6%. Alleen in het gebied ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ is de dali...

Vrijstellingsregeling vroegtijdige toepassing rVDM 15 juni 2022 - Bericht: 00.118.781
Naar verwachting gaat per 1 januari 2023 het rVDM-systeem van start. Op dit moment loopt een pilot rVDM om het systeem in de praktijk te testen. Bedrijven (en particulieren) die zich aanmelden voor deze pilot kunnen werken met de toekomstige regels vanuit het rVD...

Boetebeleid Meststoffenwet 2022 10 juni 2022 - Bericht: 00.118.776
Vanaf 2022 geldt een nieuwe versie van het ‘Boetebeleid Meststoffenwet RVO’. Enkele teksten zijn aangepast of toegevoegd. Daarnaast is het ‘Handhavingsbeleid’ bij derogatie en fosfaatdifferentiatie op onderdelen aangepast. Verder is de bijlage over de voorraadwaa...

Handreiking BEX 2022 3 juni 2022 - Bericht: 00.118.760
In BEX Handreiking voor 2022 wordt volle- en biestmelk gevoerd aan kalveren ook meegerekend in de stikstof- en fosfaatopname. Daarnaast is voor volle-/biestmelk en tarwegistconcentraat de verteringscoëfficiënt toegevoegd. Verder zijn enkele nieuwe stalsystemen to...

Voorschot basis- en vergroeningspremie 2022 uiterlijk 28 juni aanvragen 3 juni 2022 - Bericht: 00.118.698
In 2022 kunnen bedrijven, in verband met de oorlog in Oekraïne, een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Een bedrijf kan dit voorschot aanvragen in de periode van 7 t/m 28 juni 2022. Het voorschot betreft € 270 per betaling...

Consultatieronde Provinciale opkoopregeling 'piekbelasters' (MGA-2) 23 mei 2022 - Bericht: 00.118.399
Onlangs is de conceptregeling van de tweede tranche van de provinciale ‘opkoopregeling piekbelasters’ gepubliceerd. Enkele belangrijke wijzigingen t.o.v. de eerste tranche zijn dat de regeling nu voor alle veehouderijsectoren geldt. Ook is het nu wel toegestaan o...

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2022 23 mei 2022 - Bericht: 00.118.646
Voor de melkveehouderij zijn onlangs de begrotingsnormen geactualiseerd. Jaarlijks worden de normen voor de lange termijn opnieuw vastgesteld. Zo is de verwachte melkprijs voor de lange termijn met € 1,50 per 100 kg melk naar boven bijgesteld naar € 38,50 per 100...

Consultatieronde Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) 20 mei 2022 - Bericht: 00.118.624
De ‘Subsidie landelijke beëindiging veehouderijlocaties voor stikstofreductie’ ligt t/m 12 juni 2022 ter consultatie. Met deze landelijke opkoopregeling kan een bedrijf subsidie aanvragen voor het sluiten van een veehouderijlocatie. De subsidie bedraagt de waarde...

Overzicht subsidies 2022 20 mei 2022 - Bericht: 00.113.530
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2022 zijn opengesteld (geweest).Overzich...