Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Transitie wetgeving naar Omgevingswet per 1 januari 2024 7 december 2023 - Bericht: 00.131.440
Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Veel bestaande regels, die nu bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit of in het Bouwbesluit staan, worden overgenomen in de Omgevingswet. De doelstelling is om de regels zo veel mogelijk ‘beleidsneutraal’ om...

Voorlopige basispremie en eco-premie 2023 7 december 2023 - Bericht: 00.131.796
Onlangs zijn de voorlopige bedragen van de basispremie en de eco-premie gepubliceerd. De bedragen zijn flink lager dan de eerder aangekondigde basispremie en eco-premie. Dat geldt ook voor de toeslag Jonge landbouwers.Voorlopige basispremie als voorschot Volgens ...

Vanaf 2024 geen bufferstrook langs jaarrond 'droge sloot' 5 december 2023 - Bericht: 00.131.000
Vanaf 2024 hoeft bij een sloot die het hele jaar droog staat geen bufferstrook meer aangehouden te worden. Bij sloten die, in de winterperiode wel, maar vanaf 1 april t/m 1 oktober geen water bevatten blijft wel een bufferstrook verplicht. De overige voorwaarden ...

Rustgewas zand en löss: wijzing referentiejaar, 1 op 3 pas vanaf 2027 4 december 2023 - Bericht: 00.131.024
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van RVO/LNV is 2027 pas het eerste referentiejaar voor de verplichte 1 op 3 teelt van een rustgewas op zand- en lössgronden. Er wordt niet (meer) terug gekeken naar de jaren 2025 en 2026. Door deze aanpassing hoeft pas i...

Planning uitbetaling basis- en eco-premie 2023, lagere premies verwacht 30 november 2023 - Bericht: 00.131.434
Onlangs is de globale planning voor de uitbetaling van GLB-subsidies bekend gemaakt. Volgens deze planning ontvangt 95% van de aanvragers in december een (groot) deel van de basispremie. Het restantbedrag volgt in 2024. Ook de eco-premie wordt in 2024 uitbetaald....

Wijzigingen eco-activiteiten 2024 14 november 2023 - Bericht: 00.129.165
Vanaf 2024 worden, voor met name de akker- en tuinbouw, een drietal eco-activiteiten toegevoegd: ‘precisiegewasbescherming’, ‘precisiebemesting’ en ‘fertigatie’. De eco-activiteit ‘rustgewas’ wordt wat aangescherpt. Voor de melkveehouderij worden de eco-activitei...

Overzicht subsidies 2023 14 november 2023 - Bericht: 00.123.064
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2023 opengesteld zijn (geweest).Overzich...

Bedrijfsoverdracht & GLB: KVK nodig bij definitieve aanvraag 13 november 2023 - Bericht: 00.130.921
De definitieve aanvraag voor de GLB-subsidies moet, na een bedrijfsoverdracht, door de overnemer worden gedaan. Dat volgt uit het gegeven dat een aanvrager op het moment van de definitieve aanvraag 'actief landbouwer’ moet zijn. Een bedrijf dat (met terugwerkende...

Subsidie samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 13 november 2023 - Bericht: 00.131.067
Naar verwachting kan de subsidie ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000’ worden aangevraagd in de periode 1 mei t/m 31 mei 2024. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die in veenweidegebieden, de CO2-uitstoot verminderen, of in overga...

Drempelwaarde Lbv(+): hogere emissiefactor melkveestal en volièrestal 7 november 2023 - Bericht: 00.131.047
Melkveebedrijven met een emissiearme vloer en pluimveebedrijven met een volièrestal mogen voor de Lbv of Lbv-plus-regeling rekenen met een hogere stikstofuitstoot. Hiermee kan drempelwaarde voor deze regelingen eerder worden gehaald. Voldoet een bedrijf hierdoor ...

Subsidie Samenwerken aan innovatie (EIP) stoppen met couperen van varkensstaarten 7 november 2023 - Bericht: 00.130.973
Varkenshouders die, binnen een samenwerkingsverband, geleidelijk willen stoppen met het couperen van varkensstaarten kunnen t/m 13 december 2023 de subsidie ‘Samenwerken aan innovatie (EIP) stoppen met couperen van varkensstaarten’ aanvragen. De subsidieaanvragen...

GLB: wijzigingen conditionaliteit 2024 31 oktober 2023 - Bericht: 00.130.872
Vanaf 2024 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de conditionaliteitseisen van het GLB. Ook komt de tijdelijke vrijstelling voor GLMC 7 ‘Gewasrotatie op bouwland’ en GLMC 8a ‘Niet-productief areaal’ te vervallen. Binnen GLMC 7 en GLMC 8 zijn daarnaast enkele v...

Korting bij niet voldoen GLB-conditionaliteit 30 oktober 2023 - Bericht: 00.128.946
Bedrijven die niet voldoen aan de conditionaliteit kunnen, naast een boete vanwege een overtreding, een korting op GLB-subsidies krijgen. De hoogte van de korting is mede afhankelijk van de ernst, de omvang en de duur van de overtreding. Bij herhaling en/of opzet...

Subsidie hoogwaardige mestverwerking voor intermediair 2023 10 oktober 2023 - Bericht: 00.129.840
Intermediairs kunnen t/m 9 november 2023 subsidie aanvragen voor een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. De subsidie bedraagt 35% of 40% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag is € 125.000. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis v...

Vanggewassen: melden bij definitieve aanvraag GLB, uiterlijk 30 november 10 oktober 2023 - Bericht: 00.129.224
Vanaf 15 oktober t/m 30 november kan de teelt van vanggewassen worden doorgegeven. Dit kan middels de definitieve GLB-aanvraag. Het gaat om de ‘stimuleringsregel’ vanggewassen, de rustgewasverplichting en het vanggewas dat wordt ingezet om, vanaf 2024, aan GLMC 7...

Uitstel vanggewas na consumptieaardappelen op zand en löss 2 oktober 2023 - Bericht: 00.129.849
Onlangs is bekend geworden dat in 2023 het ‘verplicht’ inzaaien van een vanggewas na consumptieaardappelen op zand- en lössgrond met twee weken wordt uitgesteld. Hiermee vervalt de eerste stap van de stikstofkorting (5 kg N/ha). De overige perioden en stikstofkor...

GLB-projectsubsidie voor demonstratieprojecten duurzame landbouw 26 september 2023 - Bericht: 00.128.763
In de periode van 2 oktober t/m 15 november 2023 kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwers subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten in het kader van duurzame landbouw. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De subsidieaanvragen worden ge...

GLB-projectsubsidie voor praktijkleernetwerken 26 september 2023 - Bericht: 00.128.761
Binnen het GLB wordt de ‘Projectsubsidie voor praktijkleerwerken’ opengesteld van 2 oktober t/m 15 november 2023. De subsidie is bedoeld voor ondernemingen die kennis overdragen naar een samenwerkingsverband van landbouwers. Het moet hierbij gaan om de verduurzam...

Uiterlijk 10 oktober vanggewas na mais in Drenthe, Friesland en Groningen 26 september 2023 - Bericht: 00.129.171
De minister heeft uitstel verleent voor het inzaaien van een verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond. Het uitstel geldt voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het verplichte vanggewas moet in deze provincies uiterlijk 10 oktober zijn ingeza...

Subsidies in kader van 'stikstofproblematiek' - provincie Gelderland 25 september 2023 - Bericht: 00.128.961
De provincie Gelderland stelt, in aanvulling op de landelijke regelingen Lbv en Lbv+, in de periode van 28 september 2023 t/m 30 juni 2024 een drietal subsidieregelingen open. Het gaat om subsidie voor stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen specifiek voo...