Actuele berichten

Brochure pacht 2017 beschikbaar 17 augustus 2017 - Bericht: 00.074.503
RVO heeft onlangs de brochure Pacht: Regels en prijzen 2017 uitgegeven. In deze brochure zijn kort en bondig de diverse pachtvormen beschreven. Ook zijn de nieuwste pachtprijzen opgenomen. Pachtprijzen 2017 De in de brochure vermelde pachtprijze...

Actualiteiten equivalente maatregelen akkerbouw 16 augustus 2017 - Bericht: 00.074.497
RVO heeft antwoorden gegeven op diverse vragen t.a.v. de ‘Equivalente maatregelen akkerbouw’. Deze antwoorden zijn in dit bericht opgenomen. Equivalente maatregelen In april dit jaar zijn de ‘Equivalente maatregelen akkerbouw&r...

Fosfaatreductieplan: uitspraak, vrijstelling met lichte toets 11 augustus 2017 - Bericht: 00.074.483
Bedrijven die voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan en waarvan de groei voldoet aan de eisen omtrent grondgebondenheid en mestverwerking zijn volgens de rechter vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Deze bedrijven mogen geen h...

Uitspraak: N-code niet alleen bepalend voor betalingsrechten 10 augustus 2017 - Bericht: 00.074.445
RVO bepaalt op basis van natuurbeheertypen (N-codes) uit de provinciale Natuurbeheerplannen of een perceel natuurterrein subsidiabel is of niet. Onlangs heeft het CBb geoordeeld, dat deze typering hiervoor niet gebruikt mag worden. RVO moet op een andere manier b...

Fosfaatreductieplan: correctie jongveegetal alleen o.b.v. uitscharen 2017 8 augustus 2017 - Bericht: 00.074.367
Bedrijven die in 2015 en/of 2016 jongvee hebben uitgeschaard; dit in 2017 weer doen en het jongveegetal moeten toepassen, kunnen een correctie op het jongveegetal doorvoeren. De correctie wordt in tegenstelling tot eerdere berichtgeving berekend op basis van het,...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-13) 3 augustus 2017 - Bericht: 00.074.361
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Limburg en Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de b...

Individueel voerspoor melkvee niet voor 15 november 2017 27 juli 2017 - Bericht: 00.074.345
De invoering van het verplichte voerspoor voor individuele melkveebedrijven is opnieuw uitgesteld. Een individuele verplichting is (nog) niet noodzakelijk, omdat het fosforgehalte in het mengvoer voor runderen voldoende is gedaald. De datum van inwerkingtreding i...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-12) 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.266
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Zuid-Holland, die onlangs is gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Z...

Fosfaatrechten: uitbreiding knelgevallenregeling 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.136
De knelgevallenregeling fosfaatrechten wordt uitgebreid met twee categorieën van bedrijven. Onder voorwaarden kunnen nu ook nieuw gestarte bedrijven een beroep doen op de knelgevallenregeling. Daarnaast geldt de knelgevallenregeling nu ook voor bepaalde bedr...

Fosfaatrechten: generieke korting vastgesteld 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.134
Fosfaatrechten die op 1 januari 2018 worden toegekend, worden generiek afgeroomd. Het generiek kortingspercentage is vastgesteld op 8,3%. Deze korting geldt niet voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren of een beperkt overschot hadden. In 2018 kan een extra...

Inzet maatregelen 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 14 juli 2017 - Bericht: 00.074.114
Staatssecretaris Van Dam heeft in een Kamerbrief de voortgang voor invulling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn uiteengezet. In de Kamerbrief worden geen concrete maatregelen genoemd. Wel wordt duidelijk gemaakt bij welke onderdelen, maatregelen mogeli...

Schema melden overdrachten en splitsingen t.b.v. fosfaatrechten en -reductie 14 juli 2017 - Bericht: 00.074.116
Bij een volledige overdracht of splitsing van een melkveebedrijf in 2017 moet, naast het melden van deze bedrijfsoverdracht of –splitsing, ook de overdracht van de referenties voor fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan worden gemeld bij RVO. RVO heeft e...

Afvoer melkvee op 2 juli 2015 telt soms wel mee 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.106
Bij het bepalen van dieraantallen geldt normaal gesproken het aantal dieren dat op het einde van de dag nog aanwezig is. Voor de referentie fosfaatrechten melkvee is hierop een uitzondering gemaakt. Melkvee dat op 2 juli 2015 is afgevoerd naar de slacht of door s...

Fosfaatreductieplan: exportstal, let op daadwerkelijke export 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.109
Een melkveebedrijf is vrijgesteld van het jongveegetal als vrouwelijk jongvee ouder dan 35 dagen vanaf 1 juni alleen voor dood, slacht of export wordt afgevoerd. Afvoer naar een exportstal wordt ook als export gezien. Het dier moet wel daadwerkelijk worden ge&eum...

Graslandvernietigingsmonster op klei en veen soms toch verplicht 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.107
De uitleg rondom het nemen van een graslandvernietigingsmonster op klei- en veengrond is opnieuw gewijzigd. RVO geeft nu aan dat een graslandvernietigingsmonster op klei- en veengrond toch verplicht is, indien een ‘relatief stikstofbehoeftig gewas’ wo...

Fosfaatreductieplan: geen overdracht referentie bij melding na één maand 12 juli 2017 - Bericht: 00.074.105
RVO heeft aangegeven dat bij een te late melding van een bedrijfsoverdracht, niet binnen één maand, de referenties voor het fosfaatreductieplan niet overgedragen worden. Het is daarom van groot belang dat iedere bedrijfsoverdracht, ook bij ‘al...

Fosfaatreductieplan: afsplitsing, knelgevallen 28 juni 2017 - Bericht: 00.074.086
Bij de afsplitsing van een melkveetak, waarbij het oorspronkelijke bedrijf blijft bestaan, is het niet mogelijk om de referentiegegevens over te nemen. Diverse bedrijven komen hierdoor met het fosfaatreductieplan in de problemen. RVO biedt voor bedrijven die in h...

Fosfaatreductie varkenshouderij: rekenmodel beschikbaar 27 juni 2017 - Bericht: 00.074.079
Voor de ‘Regeling fosfaatreductie varkenshouderij’ heeft de POV een rekenmodel beschikbaar gesteld. Met dit rekenmodel kan de te verwachten reductie in 2017 worden berekend. Daarnaast wordt, bij de gekozen uitgangspunten, de verwachte vergoeding berek...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-11) 26 juni 2017 - Bericht: 00.074.077
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Utrecht, die onlangs is gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Utrech...

Controle N-code Natuurbeheerplan 2018 26 juni 2017 - Bericht: 00.074.071
Ieder jaar stellen de provincies het Natuurbeheerplan voor het volgende jaar vast. In het Natuurbeheerplan worden o.a. de natuurbeheertypen per perceel vastgesteld. Voor RVO zijn de natuurbeheertypen uit het Natuurbeheerplan van de provincie het uitgangspunt om t...