Actuele berichten

Fosfaatrechten: 20% korting bij overdracht vanaf 13 juni 12 juni 2019 - Bericht: 00.094.037
Vanaf donderdag 13 juni 2019 worden fosfaatrechten bij een overdracht met 20% afgeroomd. Op 12 juni 2019 is de wetswijziging hiervoor gepubliceerd in het Staatsblad. Voor overdrachten die uiterlijk op 12 juni zijn gemeld en door beide partijen digitaal zijn onder...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Gelderland 11 juni 2019 - Bericht: 00.093.836
De provincie Gelderland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zi...

Nieuw GLB: voorstel invulling Nationaal Strategisch Plan 7 juni 2019 - Bericht: 00.093.653
Onlangs heeft minister Schouten aangegeven wat haar inzet is bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB 2021-2027. De definitieve invulling is mede afhankelijk van de Europese besluitvorming t.a.v. het nieuwe GLB, waarvan de hoofdlij...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Utrecht 6 juni 2019 - Bericht: 00.093.839
De provincie Utrecht stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, de subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan ied...

Pachtnormen per 1 juli 2019: melkveehouderij hoger, akkerbouw lager 6 juni 2019 - Bericht: 00.093.858
Onlangs heeft minister Schouten de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages bekendgemaakt. De pachtnormen voor de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij stijgen soms fors. Voor de pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw worden de pachtno...

Vrijstellingsregeling ingrepen varkens, pluimvee, rundvee 6 juni 2019 - Bericht: 00.093.842
Onlangs zijn tijdelijke vrijstellingen voor ingrepen bij runderen (koudmerken), varkens (handmatig merken) en pluimvee (snavelbehandeling) gepubliceerd. De vrijstellingen voor varkens en pluimvee zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. De tijdelijke vrijstelling...

Fosfaatrechten: na publicatie 20% afroming bij overdracht 5 juni 2019 - Bericht: 00.093.794
De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een verhoging van het afromingspercentage van 10% naar 20% bij de overdracht van fosfaatrechten. Deze wetswijziging treedt in werking op de dag na publicatie in het Staatsblad. Deze publicatie zal op (hele) korte term...

POP3-subsidie per provincie (2019-06) 4 juni 2019 - Bericht: 00.093.828
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe, Gelderland en Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. De openstellingen van de provincie ...

Informatieplicht energiebesparing definitief 29 mei 2019 - Bericht: 00.093.680
De reeds aangekondigde Informatieplicht energiebesparing is inmiddels definitief opgenomen in het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Daarnaast is de definitieve lijst met energiebesparende maatregelen opgenomen in de Activiteitenregeling. In dit bericht is teven...

Wijziging Rav-lijst april 2019 29 mei 2019 - Bericht: 00.093.697
Onlangs is de ‘Regeling Ammoniak en Veehouderij’ gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn, dat voor de melk- en kalfkoeien een nieuw huisvestingssysteem beschikbaar is en dat bij enkele systeembeschrijvingen voor warmtewisselaars voor de pluimveehouderij nu e...

Meer mogelijkheden aanwenden plantenresten 23 mei 2019 - Bericht: 00.088.860
De regels rondom het aanwenden van plantaardig (rest)materiaal zijn versoepeld. Vanaf 2019 zijn er meer mogelijkheden voor het aanwenden van bermmaaisel, land- en bosbouwmateriaal en heideplagsel en -maaisel. De definities van de verschillende materialen zijn uit...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Zeeland 15 mei 2019 - Bericht: 00.093.637
De provincie Zeeland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen – ‘water’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn punten toegekend. De ran...

POP3-subsidie per provincie (2019-05) 15 mei 2019 - Bericht: 00.093.640
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland en Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie GelderlandDe provincie Gelderland ...

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 15 mei 2019 - Bericht: 00.093.562
Onlangs is het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij gepubliceerd. Varkensbedrijven met een locatie in concentratiegebied Oost en/of Zuid, waarbij sprake is van een overbelaste geursituatie, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling...

POP3-subsidie per provincie (2019-04) 10 mei 2019 - Bericht: 00.093.553
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland en Zeeland, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie GelderlandDe provincie Gelderland ...

Graasdierpremie: tijdelijk verplaatsen toegestaan 10 mei 2019 - Bericht: 00.093.560
Vanaf 2019 moeten de dieren die voor de graasdierpremie in aanmerking komen onafgebroken grazen op niet-subsidiabele grond. Sinds kort is het toegestaan om deze graasdieren kortstondig niet op niet-subsidiabele grond te houden. Er moet dan wel sprake zijn van een...

Melden bedrijfsoverdracht: KvK-inschrijving en betalingsrechten 2 mei 2019 - Bericht: 00.092.091
Een bedrijfsoverdracht moet binnen 30 dagen na de feitelijke overdracht worden gemeld bij RVO. Regelmatig vinden overdrachten, om fiscale redenen, met terugwerkende kracht vanaf bijvoorbeeld 1 januari plaats. Indien dergelijke overdrachten na 15 mei met terugwerk...

Informatieplicht energiebesparing: voor welke bedrijven 1 mei 2019 - Bericht: 00.092.084
Per 1 juli 2019 treedt de ‘Informatieplicht energiebesparing’ in werking. De informatieplicht geldt alleen voor bedrijven die onder het ‘Activiteitenbesluit’ vallen en een bepaald energieverbruik hebben. In dit bericht is beschreven hoe bepaald kan worden of het ...

POP3-subsidie per provincie (2019-03) 29 april 2019 - Bericht: 00.093.437
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Groningen, die onlangs is gepubliceerd. Provincie GroningenDe provincie Groningen heeft onderstaa...

Fosfaatrechten van pachter, soms deel naar verpachter (eerste uitspraak) 12 april 2019 - Bericht: 00.092.051
Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een individuele zaak een algemene uitspraak gedaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten in geval van een pachtsituatie toebehoren. De fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter. Echter bij langdurige pacht...