Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Verplicht rustgewas op zand en löss: meer details bekend 5 juni 2023 - Bericht: 00.128.150
In de jaren 2023 t/m 2026 moet, op zand- en lössgrond, tenminste eenmaal een rustgewas worden geteeld. Naast een rustgewas als hoofdteelt wordt een onbemest vanggewas na een vroeg geoogst gewas ook als rustgewas gezien. Dit vanggewas moet uiterlijk 31 augustus zi...

Overzicht subsidies 2023 31 mei 2023 - Bericht: 00.123.064
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2023 opengesteld zijn (geweest).Overzich...

Tabellenbrochure 2023 31 mei 2023 - Bericht: 00.128.129
Jaarlijks actualiseert RVO de diverse tabellen van de ‘Meststoffenwet’. De diverse tabellen van RVO zijn door ons samengevoegd in de ‘Tabellenbrochure 2023’.Tabellenbrochure 2023RVO publiceert de tabellen los van elkaar op haar site. Deze tabellen zijn door ons s...

Fosfaatrechten: geen korting meer bij wijziging rechtsvorm 22 mei 2023 - Bericht: 00.127.998
Bij een wijziging van de rechtsvorm (volledige overdracht) worden de fosfaatrechten niet meer gekort. Ook niet als sprake is van een BV. Bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht, een (af)splitsing en ‘losse’ overdrachten kan nog wel worden gekort. Bij deze overdr...

Verlenging pilot mineralenconcentraat t/m 2024 17 mei 2023 - Bericht: 00.128.030
De pilot mineralenconcentraat is met twee jaar verlengd t/m 2024. De pilot wordt niet uitgebreid met nieuwe producenten. Landbouwers kunnen zich wel als nieuwe gebruiker van het mineralenconcentraat aanmelden, mits een contract met een producent afgesloten kan wo...

Eco-activiteit 'weidegang': startdatum naar 1 juni 17 mei 2023 - Bericht: 00.128.025
De startdatum voor de eco-activiteiten ‘weidegang’ is voor dit jaar verschoven naar 1 juni. Dit vanwege de natte weersomstandigheden dit voorjaar. De einddatum blijft 30 september.Weidegang van 1 juni t/m 30 septemberRVO heeft onlangs bekend gemaakt dat de begind...

Vanggewas zand & löss: korting en gewaslijsten 16 mei 2023 - Bericht: 00.127.873
De korting op de stikstofnorm bij het niet telen van een vanggewas op zand- en lössgrond is bekendgemaakt. Daarnaast is de lijst met de toegestane vanggewassen gepubliceerd en de lijst met ‘vrijgestelde’ gewassen (de winterteelten). Hierbij wordt onderscheid gema...

Veenweidegebied talud bepaald perceelsgrens 16 mei 2023 - Bericht: 00.128.024
De insteek van de sloot is de grens van een perceel. Hier start ook de bufferstrook. Het talud telt dus niet mee bij het perceel en, behoudens uitzonderingen, ook niet bij de bufferstrook. Op percelen zonder talud kan de waterlijn als perceelsgrens gehanteerd wor...

Subsidie behoud van graslandareaal voor derogatiebedrijven 16 mei 2023 - Bericht: 00.127.699
De ‘Subsidie behoud van graslandareaal’ voor de jaren 2023 t/m 2025 wordt in 2023 opengesteld in de periode van 19 juni t/m 18 juli. De subsidie is bedoeld voor derogatiebedrijven en voor bedrijven die, wegens de ligging van de grond, geen derogatie meer kunnen a...

Meetellen (waterschaps)sloten: alleen toestemming voldoende 11 mei 2023 - Bericht: 00.127.865
Sloten van het waterschap kunnen, volgens LNV, toch meetellen als subsidiabel areaal zonder dat er sprake is van onderhoud en/of beheer hiervan. Wel is toestemming vereist. Daarnaast moet de sloot grenzen aan eigen landbouwgrond. Het is nog niet duidelijk of bove...

Weidegang 2024: aanvraag erkenning certificeringsschema uiterlijk 14 juni 11 mei 2023 - Bericht: 00.127.809
Vanaf 2024 worden wijzigingen doorgevoerd bij de eco-activiteit ‘weidegang’. Melkveebedrijven die deze eco-activiteit willen toepassen moeten zich dan houden aan bepaalde voorschriften van een erkend certificeringsschema. Bedrijven (niet landbouwers) die, in het ...

rVDM: nog geen oplossing voor 'bedrijf' zonder KVK 9 mei 2023 - Bericht: 00.127.851
Het is (nog) niet mogelijk om op e-CertNL een bevestigingsmelding te doen voor ‘bedrijven’ zonder KVK-nummer. RVO geeft aan nog geen oplossing hiervoor te hebben. Als een KVK-inschrijving niet aan de orde is, kan worden overwogen de opmerkingscode voor ‘particuli...

Handreiking BEX 2023 9 mei 2023 - Bericht: 00.127.847
In de Handreiking BEX voor 2023 zijn een aantal kleine wijzigingen in de berekening doorgevoerd. Tevens zijn enkele nieuwe producten toegevoegd in de tabel met verteringscoëfficiënten en zijn wat correctiefactoren toegevoegd en geactualiseerd.Nieuwe Handreiking 2...

Verplicht vanggewas na mais inzetten voor eco-activiteit 4 mei 2023 - Bericht: 00.127.840
Een verplicht vanggewas na mais kan, onder voorwaarden, voor de eco-activiteiten ‘onderzaai vanggewas’ en/of ‘groenbedekking’ worden ingezet. Daarbij is o.a. van belang dat een ‘toegestaan vanggewas’ wordt ingezaaid. Bepaalde wintergranen kunnen wel als verplicht...

Veenweidegebied: waterlijn vaak perceelgrens 4 mei 2023 - Bericht: 00.127.837
Bij percelen in veenweidegebieden is veelal geen sprake van een talud. De perceelsgrenzen zijn om die reden, in het verleden, vaak op de waterlijn gelegd. Nu blijkt dat in veel situaties de perceelsgrens door RVO is gewijzigd (verder van de waterlijn). Inmiddels ...

Gewas 'groene braak, spontane opkomst' bij eco-activiteit 4 mei 2023 - Bericht: 00.127.825
Onlangs heeft RVO meer duidelijkheid gegeven over het gewas ‘Groene braak, spontane opkomst’ als eco-activiteit ‘Groene braak’. Dit ‘gewas’ moet bestaan uit een mengsel van verschillende gewassen dat spontaan opkomt. Het soort gewas is niet van belang, echter gee...

Vanggewas na mais op klei/veen voor derogatiebedrijf in NV-gebied 4 mei 2023 - Bericht: 00.127.817
Op maispercelen op klei- en veengrond op derogatiebedrijven, die liggen in de nieuwe ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’, moet vanaf 2023 verplicht een vanggewas geteeld worden. Het vanggewas moet ‘aansluitend’ na de teelt van mais ingezaaid worden. Er geldt geen ...

GLB: wijzigingen bij eco-activiteiten 1 mei 2023 - Bericht: 00.127.721
Onlangs zijn enkele wijzigingen in de GLB-regeling opgenomen. Het gaat om een kortere periode van ‘zichtbare bedekking’ bij kruidenrijk grasland en kruidenrijke bufferstroken, de mogelijkheid van het omzetten van de eco-activiteit ‘weidegang’ en het inzetten van ...

Stikstofbindend gewas op bufferstrook: waarde telt 'altijd' 1 mei 2023 - Bericht: 00.127.771
In 2023 kan het inzetten van de eco-activiteit 'stikstofbindend gewas’ op een bufferstrook interessant zijn. De waarde telt immers ‘altijd’ mee, ook als het bedrijf geen 4% ‘niet-productief areaal’ heeft. Eco-activiteiten op bufferstrookOnlangs is in de GLB-regel...

Organische stofrijke meststof: niet alle fosfaat telt mee 20 april 2023 - Bericht: 00.127.275
Vanaf 2023 telt fosfaat uit compost, onder voorwaarden, nog maar voor 25% mee. Fosfaat uit champost en strorijke mest van diverse diersoorten voor 75%. Dit geldt op gras- en bouwland, voor alle grondsoorten en tot maximaal de fosfaatgebruiksnorm van het perceel. ...