Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Wijziging Rav- en Rgv-lijst december 2022 8 december 2022 - Bericht: 00.122.450
Onlangs zijn de ‘Regeling ammoniak en veehouderij’ en de ‘Regeling geurhinder en veehouderij’ gewijzigd. Voor de melkveehouderij is een huisvestingssyteem met vloerplaten met sleuven niet meer toegestaan in nieuwe situaties. Daarnaast is bij kippen en kalkoenen d...

Subsidie hoogwaardige mestverwerking voor intermediair 8 december 2022 - Bericht: 00.122.474
Intermediairs kunnen t/m 12 januari 2023 subsidie aanvragen voor een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. De subsidie bedraagt 35% of 40% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag is € 125.000. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis v...

Toeslag Jonge landbouwer 2022 ruim € 53 8 december 2022 - Bericht: 00.122.445
De toeslag Jonge landbouwers 2022 is vastgesteld op € 53,60 per ha. Dit is lager dan in 2021 (€ 58,70).Toeslag Jonge Landbouwers 2022Het basisbedrag voor de toeslag Jonge landbouwers is ruim € 95. Vanwege overschrijding van het budget geldt een plafondkorting van...

Bredere bufferstroken wel verplicht voor GLB 8 december 2022 - Bericht: 00.122.487
Onlangs is bekend gemaakt dat de verplichting tot het hanteren van bredere bufferstroken (teeltvrije zones) een jaar wordt uitgesteld. Echter blijkt nu dat deze uitstel alleen geldt voor de ‘Meststoffenwet’. Om in 2023 basispremie te ontvangen moet wel rekening w...

Overzicht subsidies 2022 8 december 2022 - Bericht: 00.113.530
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2022 zijn opengesteld (geweest).Overzich...

Maatlat Duurzame Veehouderij 2023, ongewijzigde verlenging 5 december 2022 - Bericht: 00.122.381
De criteria van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ worden ongewijzigd met een jaar verlengd. De nieuwe certificatieschema’s 2021-2022 gelden daardoor ook voor 2023.Ongewijzigde verlengingBinnen de Stichting Milieukeur (SMK) heeft het College van Deskundigen Dierli...

Aanvullingen eco-regeling: wijziging instapeis, stapelen eco-activiteiten 5 december 2022 - Bericht: 00.122.067
Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren zijn voor het jaar 2023 de benodigde punten voor de thema’s ‘landschap’ en ‘biodiversiteit’ verlaagd. Hierdoor kan een bedrijf eerder aan de instapeis voldoen. Daarnaast is de tabel ‘Eco-activiteiten en stapelen’ aang...

Nieuwe subsidie, vervolg op 'Groen-economisch herstel' 5 december 2022 - Bericht: 00.122.093
Tot en met 31 januari 2023 kan subsidie aangevraagd worden vanuit de ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’. Deze regeling is een opvolger van de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Het subsidiepercentage is 40%, ook voor Jonge landbouwers. De investeri...

Subsidie voor aanleg landschapselementen, onderwaterdrainage en peilbuizen 1 december 2022 - Bericht: 00.122.061
Tot en met 30 december 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van landschapselementen. Daarnaast kan in specifieke veengebieden subsidie worden aangevraagd voor grondwaterpeilbuizen en onderwaterdrainage.Doel en doelgroepDe subsidie ‘Niet-productieve...

Derogatie 2022 uiterste datums bekend 28 november 2022 - Bericht: 00.122.142
Bedrijven kunnen t/m 13 december een derogatievergunning aanvragen voor het jaar 2022. Daarnaast moeten derogatiebedrijven ook uiterlijk op 13 december geldige grondmonsters hebben en een bemestingsplan opstellen.Derogatie 2022 gepubliceerdZoals in ons bericht De...

rVDM: Vervoerder doet meldingen, soms machtiging nodig 31 oktober 2022 - Bericht: 00.119.462
Vanaf 1 januari moeten de meldingen van mesttransporten met rVDM worden geregistreerd. De meldingen verlopen altijd via de vervoerder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in transporten door intermediairs en niet-intermediairs. Soms is een machtiging nodig. Met dez...

Reactie kabinet op rapport 'Wat wel kan' van Remkes 25 oktober 2022 - Bericht: 00.120.599
Het kabinet heeft een eerste reactie gegeven op het rapport ‘Wat kan wel’ van de heer Remkes. In deze reactie geeft het kabinet aan dat zij de ‘denklijnen en aanbevelingen omarmt’. Het kabinet wil dan ook samen met de betrokken partijen aan de slag. In de reactie...

Waarschijnlijk praktisch toch 'vrijstelling' GLMC 7 & 8 25 oktober 2022 - Bericht: 00.120.519
Bedrijven die aan de eco-regeling deel willen nemen hoeven in 2023 niet aan GLMC 7 ‘Gewasrotatie’ te voldoen. Dit geldt ook voor GLMC 8a ‘Niet-productief areaal’. Bij deze eco-regeling geldt nog wel een aandachtspunt bij de inzet van niet-productief areaal als ec...

Nieuw GLB: Vestigingssteun en Toeslag voor Jonge landbouwers 20 oktober 2022 - Bericht: 00.120.534
Binnen het nieuwe GLB kunnen Jonge landbouwers, die een bedrijf (deels) hebben overgenomen, in aanmerking komen voor de Vestigingssteun. De Vestigingssteun is een vast bedrag en bedraagt minimaal € 25.000 per bedrijf. Vanaf 1 januari 2023 kunnen bedrijven geen ni...

Wijzigingen conditionaliteit bij enkele GLMC's 20 oktober 2022 - Bericht: 00.120.518
Bij het vaststellen van het definitieve NSP zijn enkele wijzigingen in de conditionaliteit doorgevoerd. Zo wordt bij GLMC 4 ‘Bufferstroken’ volledig aangesloten bij het 7e Actieprogramma. GLMC 6 ‘Bodembedekking’ is aangescherpt voor kleigrond. Voor GLMC 7 ‘Gewasr...

Subsidie Duurzame dierlijke marktconcepten (Sabe) 20 oktober 2022 - Bericht: 00.120.587
Binnen de ‘Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering’ (Sabe) wordt het onderdeel ‘Duurzame Dierlijke Marksconcepten’ opengesteld van 1 november t/m 13 december 2022. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van minimaal één agrariër en partijen uit d...

Hoogte basis- en vergroeningspremie 2022 18 oktober 2022 - Bericht: 00.120.530
Voor het jaar 2022 is de basispremie € 240,62 per hectare. De vergroeningspremie bedraagt € 103,78 per hectare. Dit jaar wordt geen Europese budgetkorting toegepast.Bekendmaking basis- en vergroeningspremieIn een Kamerbrief heeft minister Adema de basis- en vergr...

Derogatiebeschikking: ook behoorlijke gevolgen niet-derogatiebedrijf 6 oktober 2022 - Bericht: 00.120.293
Uit de (concept-)derogatie beschikking blijkt dat de derogatievoorwaarden voor het jaar 2022 gelijk zijn aan de afgelopen jaren. De aanmeldtermijn is nog niet bekend. Vanaf 2023 wordt de derogatie afgebouwd. In sommige gebieden is derogatie vanaf 2023 helemaal ni...

Eco-regeling: aanvulling beschrijving eco-activiteiten 6 oktober 2022 - Bericht: 00.120.291
Bedrijven die premie van de eco-regeling willen ontvangen moeten meerdere eco-activiteiten uitvoeren. Inmiddels is meer informatie beschikbaar over de inhoud van de eco-activiteiten. Deze inhoud kan de komende tijd nog wijzigen. In dit bericht staan alle eco-acti...

Sabe: verlenging aanvraag Cursus- en Opleidingsvoucher 4 oktober 2022 - Bericht: 00.120.277
De openstellingsperioden voor de Sabe-subsidies ‘Cursusvoucher voor landbouwondernemingen’ en ‘Opleidingsvouchers voor bedrijfsadviseur’ zijn verlengd. De aanvraagperiode loopt nu, voor beide subsidies, t/m 1 februari 2023.Verlening openstellingsperiodeMet de wij...