Actuele berichten

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2017 21 juni 2017 - Bericht: 00.074.062
De begrotingsnormen, voor de lange termijn, voor de melkveehouderij zijn opnieuw vastgesteld. De gemiddelde verwachte lange termijn melkprijs is, ten opzichte van 2016, ongewijzigd gebleven op € 34,50 / 100 kg. Er kan een bedrijfsspecifieke melkprijs w...

Begrotingsnormen lange termijn melkgeitenhouderij 2017 21 juni 2017 - Bericht: 00.074.064
Ook voor de melkgeitenhouderij zijn begrotingsnormen voor de lange termijn vastgesteld. Bij een gemiddelde melkproductie bedraagt het verwachte saldo € 246 per geit per jaar. De begrotingsnormen worden gebruikt voor lange termijn bedrijfsbegrotingen, bij aan...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-10) 21 juni 2017 - Bericht: 00.074.065
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincie Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn openstellingsperioden van twee subsidies ...

BEX: alleen voor bedrijven met overwegend melkvee 19 juni 2017 - Bericht: 00.074.054
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen dat hun mestproductie lager ligt dan op basis van de forfaitaire waarden. Wel is van belang dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is, dat BEX is bedoeld ‘voor bedrijven met over...

Begrotingsnormen lange termijn varkenshouderij 2017 15 juni 2017 - Bericht: 00.074.035
De begrotingsnormen voor de lange termijn van de varkenshouderij zijn opnieuw vastgesteld. Het saldo van de zeugenhouderij is vastgesteld op € 315 per gemiddeld aanwezige zeug en voor de varkenshouderij is het saldo € 64 per gemiddeld aanwezig vleesvark...

Fosfaatreductieplan: droge koeien en jongvee 8 juni 2017 - Bericht: 00.073.981
Zoals reeds eerder beschreven telt de tijdelijke afvoer van droge koeien niet mee als reductie, ook niet in het geval dat het tijdelijk huisvesten van droge koeien op een ander bedrijf reeds langer praktijk is. ZuivelNL heeft onlangs op een bijeenkomst bevestigd ...

Commissie knelgevallen fosfaatrechten 8 juni 2017 - Bericht: 00.073.970
De ‘Commissie knelgevallen fosfaatrechten’ die onlangs is ingesteld, moet een advies uitbrengen over het eventueel uitbreiden van de knelgevallenregeling fosfaatrechten. Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. Het is de vraag of het advies...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-9) 1 juni 2017 - Bericht: 00.073.771
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer in...

Fosfaatreductieplan: jongveegetal, korting 12%, alleen 2e maand telt 31 mei 2017 - Bericht: 00.073.788
Het jongveegetal is alleen van toepassing voor bedrijven die jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren naar een bedrijf in Nederland. Bedrijven die alleen kalveren afvoeren t/m een leeftijd van 35 dagen hoeven niet te rekenen met het jongveegetal. Deze bedrijven mogen ...

Fosfaatreductie varkenshouderij 2017 30 mei 2017 - Bericht: 00.073.767
In de periode van 29 mei t/m 26 juni 2017 kan een tegemoetkoming worden aangevraagd door varkenshouders die hun fosfaatproductie in het jaar 2017 verlagen t.o.v. het jaar 2016. De fosfaatreductie moet worden gerealiseerd door lagere bruto fosforgehalten in mengvo...

Overzicht wijzigingen GO en korting 24 mei 2017 - Bericht: 00.073.763
Het kan nodig zijn om na 15 mei de ingediende Gecombineerde opgave te wijzigen. Bepaalde wijzigingen kunnen leiden tot een korting op de uitbetaling van aangevraagde subsidie(s). RVO heeft een overzicht opgesteld van wijzigingen die na 15 mei kunnen worden doorge...

Bewijsstukken opsturen bij latere zeggenschap Jonge landbouwer 24 mei 2017 - Bericht: 00.073.753
Bij de toeslag Jonge landbouwers is de startdatum van de langdurige zeggenschap van belang. RVO gaat uit van de registratiedatum bij KvK, tenzij aangetoond kan worden dat, bij een samenwerkingsverband, de startdatum op een later moment ligt. Nieuw is dat naast de...

Accountantsverklaring actieve landbouwer en verbonden bedrijven 18 mei 2017 - Bericht: 00.073.689
Bedrijven waarvan landbouw een nevenactiviteit is, moeten de benodigde accountantsverklaring uiterlijk 19 juni indienen. Landbouwbedrijven die verbonden zijn met een uitgesloten bedrijf moeten de benodigde verklaring uiterlijk 9 juni indienen. Echter bij deze ver...

Fosfaatreductieplan: overdracht lopende een periode 17 mei 2017 - Bericht: 00.073.691
Het referentie- en doelstellingsaantal wordt bij een bedrijfsoverdracht op de datum van de bedrijfsoverdracht verhoogd en niet, zoals eerder door RVO aangegeven, pas vanaf de volgende periode. De bedrijfsoverdracht moet echter wel binnen één maand w...

Meeste pachtnormen per 1 juli 2017 (fors) omlaag 17 mei 2017 - Bericht: 00.073.690
Staatssecretaris Van Dam heeft de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages vastgesteld. Voor bouw- en grasland dalen de pachtprijzen in alle pachtprijsgebieden. Voor tuinbouw stijgen de pachtprijzen. De wijzigingen treden in werking per 1 juli 2017. ...

Fosfaatreductieplan: hoger beroep, geen extra knelgevallen 17 mei 2017 - Bericht: 00.073.663
Staatsecretaris Van Dam gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van 4 mei. Tot de beslissing op dit hoger beroep zijn alleen de bedrijven, die hebben deelgenomen aan het kort geding, vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Echter indien de Staat in het gelijk w...

Vrijstelling zeldzame rundveerassen beperkter 16 mei 2017 - Bericht: 00.073.615
De vrijstelling voor zeldzame rundveerassen geldt voor de aanwas vanaf 1 oktober 2016, maar is voor minder rassen van toepassing dan eerder is aangegeven. Daarnaast lijkt het dat de vrijstelling alleen geldt voor runderen die na 1 oktober 2016 zijn of worden gebo...

Individueel voerspoor melkvee niet voor 15 augustus 2017 5 mei 2017 - Bericht: 00.073.599
Het voerspoor wordt niet eerder dan vanaf 15 augustus 2017 verplicht voor individuele melkveebedrijven. Uit de eerste monitoring is gebleken, dat tot nu toe voldoende fosfaat is gereduceerd, waardoor een individuele verplichting (nog) niet noodzakelijk is. De reg...

Fosfaatreductieplan: correctie jongveegetal bij uitscharen 5 mei 2017 - Bericht: 00.073.592
De introductie van het ‘jongveegetal’ heeft ook invloed op het uitscharen van jongvee. Bedrijven die in 2017 weer dieren willen uitscharen, kunnen hun ‘jongveegetal’ corrigeren, zodat het uitscharen van jongvee toch zorgt voor reductie. Do...

Pro forma melden overdracht betalingsrechten bij lopend bezwaar 4 mei 2017 - Bericht: 00.073.601
RVO heeft zeer recent een formulier beschikbaar gesteld waarmee ‘pro forma’ betalingsrechten kunnen worden overgedragen. Dit formulier is alleen bedoeld bij nog lopende bezwaarschriften over de toekenning van betalingsrechten 2015 en/of 2016. Indien h...