Actuele berichten

Tabellenbrochure 2019: norm graszaadstoppel opgenomen 21 augustus 2019 - Bericht: 00.094.630
RVO heeft onlangs de stikstofgebruiksnorm van de graszaadstoppel in de Tabellenbrochure opgenomen. Deze stikstofgebruiksnorm is gelijk aan de norm van niet-vlinderbloemige groenbemesters. In dit bericht is de aangepaste Tabellenbrochure opgenomen.Actuele tabellen...

Handboek groenbemesters digitaal beschikbaar 20 augustus 2019 - Bericht: 00.094.629
Onlangs is het ‘Handboek groenbemesters’ verschenen. In het handboek worden 23 groenbemesters beschreven, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan teelttechnische aspecten. Het handboek is digitaal beschikbaar.Handboek groenbemesterNaast de beschrijving van 23 gro...

Vanaf 2021 nieuwe bepaling fosfaattoestand bodem 16 augustus 2019 - Bericht: 00.094.570
Conform het 6e Actieprogramma is een voorstel gepubliceerd om de bepaling van de fosfaattoestand van de grond per 1 januari 2021 te wijzigen. Voor zowel grasland als bouwland wordt de fosfaattoestand dan bepaald op basis van twee indicatoren: het P-AL-getal en he...

BEX-berekening iets aangepast, uiterlijk 1 februari uitdraaien 14 augustus 2019 - Bericht: 00.094.544
De Handreiking BEX 2019 is gepubliceerd op de site van RVO. Hierin zijn enkele wijzigingen opgenomen t.a.v. de berekening die voor 2019 gebruikt moet worden. Nieuw is dat het verplicht is om uiterlijk op 1 februari van het volgende jaar een uitdraai met de BEX-re...

Begrotingsnormen lange termijn pluimveehouderij 2019 12 augustus 2019 - Bericht: 00.094.553
De begrotingsnormen voor de lange termijn voor de pluimveehouderij zijn onlangs bekendgemaakt. Bij leghennen is een saldoberekening voor ‘Vrije uitloop-wit’ toegevoegd en is de saldoberekening voor ‘Scharrel’ opgesplitst in ‘wit’ en ‘bruin’. De begrotingsnormen w...

Voorstel actualisatie forfaits vanaf 2020: soms forse gevolgen 12 augustus 2019 - Bericht: 00.094.405
Onlangs is een wijzigingsvoorstel voor de normen en diercategorieën vanaf 2020 gepubliceerd. De gevolgen van deze wijzigingen kunnen behoorlijk groot zijn. Voor sommige bedrijven is het voordelig, maar diverse bedrijven zullen fors nadeel ondervinden. De voorstel...

Wijzigingen fosfaatklassen 2020: verruiming of aanscherping van fosfaatruimte 9 augustus 2019 - Bericht: 00.094.529
Onlangs zijn voorstellen gepubliceerd om de fosfaatgebruiksnormen per 1 januari 2020, conform het 6e Actieprogramma aan te passen. De normen bij een fosfaattoestand ‘hoog’ worden verlaagd. De normen voor de fosfaattoestand ‘neutraal’ en ‘laag’ worden verhoogd. Da...

Droogte 2019: geen extra maatregelen mest en geen eerdere uitbetaling GLB 8 augustus 2019 - Bericht: 00.094.557
RVO geeft aan dat er geen extra maatregelen komen voor ‘mest’ vanwege de droogte in 2019. Enkele droogtemaatregelen van 2018 zijn inmiddels opgenomen in wet- en regelgeving, zoals verlenging van uitrijperiode drijfmest en langer grasland scheuren op zand- en löss...

Stapsgewijs nieuwe perceelsgrenzen door BGT 7 augustus 2019 - Bericht: 00.094.535
Vanaf 1 januari 2020 gaat RVO voor de perceelsgrenzen stapsgewijs (in 3 jaar) gebruikmaken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’. Als gevolg hiervan zullen nagenoeg alle perceelsgrenzen (iets) aangepast worden. Deze nieuwe grenzen zullen daarna minde...

Handreiking veehouderij en gezondheid omwonenden 7 augustus 2019 - Bericht: 00.094.351
Afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de effecten van emissies van veehouderijen op de gezondheid van omwonenden. Met de kennis vanuit deze onderzoeken en de vraag van het bevoegd gezag naar meer handvatten voor besluitvorming, is de ‘Handreiki...

Stikstofnorm groenbemester: uiterlijk 15 september zaaien 1 augustus 2019 - Bericht: 00.094.519
De uiterste inzaaidatum voor groenbemesters, om in aanmerking te komen voor een stikstofgebruiksnorm, is verschoven naar 15 september. Hiermee sluit deze datum weer aan bij de uitrijperiode voor drijfmest op bouwland. Groenbemester uiterlijk 15 september inzaaien...

Hoofdteelt wintergraan na snijmais: niet direct aansluitend en niet als GPS 22 juli 2019 - Bericht: 00.094.249
Wintergranen die als vanggewas na gangbare snijmais op zand- en lössgrond geteeld worden en volgend jaar als hoofdteelt moeten dienen, hoeven niet direct aansluitend na de oogst ingezaaid te worden, wel uiterlijk 31 oktober. Deze granen mogen niet als GPS worden ...

Overzicht subsidies 2019 12 juli 2019 - Bericht: 00.094.147
In dit bericht staat een nieuw overzicht met actuele landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht is o.a. een nieuwe subsidieopenstelling voor de provincie Geld...

Klimaatakkoord definitief 11 juli 2019 - Bericht: 00.094.149
Onlangs is het Klimaatakkoord gepubliceerd. In het Klimaatakkoord staan diverse maatregelen vermeld die ervoor moeten zorgen, dat aan de doelstelling t.a.v. de reductie van broeikasgassen in 2030 wordt voldaan. Op basis van de Klimaatwet moet de overheid de hoofd...

Realisatieplan kringlooplandbouw schept kaders 11 juli 2019 - Bericht: 00.094.140
Minister Schouten heeft middels het ‘Realisatieplan Visie LNV’ bekendgemaakt op welke manier zij de omschakeling naar kringlooplandbouw wil realiseren. Het Realisatieplan is geen blauwdruk, maar geeft een richting aan hoe de visie t.a.v. kringlooplandbouw kan wor...

Fosfaatrechten: handhaving 'overig vleesvee' middels beleidsregel 10 juli 2019 - Bericht: 00.094.047
Alleen vleesveebedrijven waarvan de beschikking fosfaatrechten nog niet definitief is kunnen, op basis van de CBb-uitspraken, wellicht een aantal fosfaatrechten o.b.v. ‘overig vleesvee’ (cat. 102) krijgen. Volgens het CBb heeft RVO ten onrechte voor deze dieren g...

PAS buiten werking: gevolgen en hoe nu verder 5 juli 2019 - Bericht: 00.093.863
Onlangs heeft de Raad van State uitgesproken, dat het Programma Aanpak Stikstof niet als toestemmingsbasis gebruikt mag worden voor (nieuwe) activiteiten met significant negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Alleen onherroepelijke natuurbeschermingsverg...

POP3-subsidie per provincie (2019-08) 3 juli 2019 - Bericht: 00.094.143
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Flevoland, die onlangs is gepubliceerd. Provincie FlevolandDe provincie Flevoland heeft onderstaa...

Tabellenbrochure 2019, bijna alle wijzigingen opgenomen 28 juni 2019 - Bericht: 00.094.065
Per 1 januari zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de ‘Meststoffenwet’. Ondanks dat deze wijzigingen al sinds 1 januari van kracht zijn, heeft RVO de meeste wijzigingen pas onlangs in de tabellen doorgevoerd. Het gaat om de aanpassing van enkele stikstofgeb...

Aangekondigd verbod op asbestdaken gaat niet door 27 juni 2019 - Bericht: 00.094.039
Het eerder aangekondigde verbod op asbestdaken per 31 december 2024 is niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit betekent dat er vooralsnog geen uiterste datum is vastgelegd, waarop asbestdaken verwijderd moeten worden. Voorlopig geen verbod op asbestdakenDe Eer...