Actuele berichten

Fosfaatrechten van pachter, soms deel naar verpachter (eerste uitspraak) 12 april 2019 - Bericht: 00.092.051
Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een individuele zaak een algemene uitspraak gedaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten in geval van een pachtsituatie toebehoren. De fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter. Echter bij langdurige pacht...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Friesland 11 april 2019 - Bericht: 00.092.094
De provincie Friesland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn ...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Drenthe 3 april 2019 - Bericht: 00.091.912
De provincie Drenthe stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft voor deze subsidie een investeringslijst opgesteld. De aanvragen worden gerangschi...

Uiterlijk 1 juli 2019 energiebesparende maatregelen rapporteren 2 april 2019 - Bericht: 00.088.915
Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en een energiebesparingsplicht hebben, moeten uiterlijk op 1 juli 2019 aan de overheid melden welke energiebesparende maatregelen zijn of worden genomen. De geactualiseerde lijst met energiebesparende maatregelen...

(Primaire) waterkeringen: geen derogatie, beperkte gebruiksruimte 2 april 2019 - Bericht: 00.091.934
Primaire waterkeringen (dijken) tellen in de meeste gevallen maar beperkt mee voor de ‘Meststoffenwet’. Dit komt doordat LNV/RVO stelt dat de beschikkingsmacht bij primaire waterkeringen niet bij de landbouwer ligt. Dit kan ook gelden voor andere waterkeringen. H...

Hoofdlijnen herziening pachtwetgeving 1 april 2019 - Bericht: 00.091.929
Minister Schouten heeft onlangs enkele beleidsvoorstellen gedaan, die als leidraad dienen voor een herziening van de pachtwetgeving. De belangrijkste wijziging is, dat de minister een nieuwe vorm van langdurige pacht wil introduceren door o.a. de maximale termijn...

Nieuw GLB: procedure Strategisch Plan 28 maart 2019 - Bericht: 00.091.787
In het kader van het nieuwe GLB moet iedere lidstaat een ‘Strategisch plan’ opstellen. Hierin moet o.a. komen te staan hoe de lidstaat aan o.a. de klimaat- en milieudoelstellingen van het nieuwe GLB wil voldoen. Ook worden allerlei financiële keuzes in dit plan o...

POP3-subsidie per provincie (2019-02) 28 maart 2019 - Bericht: 00.091.652
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Friesland, Gelderland en Groningen, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie FrieslandDe provincie...

Gecombineerde Opgave 2019 21 maart 2019 - Bericht: 00.089.671
De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2019 digitaal worden ingediend. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moeten ook perceelsgegevens worden opgegeven voor de Meststoffenwet. Daarnaast kunnen diverse subsidies (rechtstreekse betalingen) worden aangevraagd....

Vaak zeggenschap Jonge landbouwer bij 'proefmaatschap' 21 maart 2019 - Bericht: 00.091.651
Vanaf 2019 geldt formeel dat een Jonge landbouwer in een samenwerkingsverband, waarbij sprake is van een zogenaamde ‘proefmaatschap’, toch langdurige zeggenschap kan hebben. De overeenkomst van het samenwerkingsverband moet dan voor onbepaalde tijd zijn aangegaan...

Stroomschema grasland: gewascode, betalingsrechten en mest 20 maart 2019 - Bericht: 00.091.142
De gewascode voor grasland is niet meer bepalend of en hoe een perceel meetelt voor de ‘Meststoffenwet’ en de betalingsrechten. Dit is het gevolg van het vervallen van de gewascode 336 en het feit dat nu onderscheid gemaakt moet worden in de (verwachte) opbrengst...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen 'emissie grondwater' provincie Limburg 18 maart 2019 - Bericht: 00.091.420
De provincie Limburg stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering onderdeel ‘emissie naar grondwater’, open. De openstelling beperkt zich tot de ‘propositie Heuvelland’. De ...

POP3-subsidie per provincie (2019-01) 14 maart 2019 - Bericht: 00.091.412
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe en Limburg, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie DrentheDe provincie Drenthe heeft ond...

Handboek Snijmais 2019 beschikbaar 13 maart 2019 - Bericht: 00.091.411
Onlangs is het ‘Handboek Snijmaïs’ geactualiseerd. Het handboek bevat actuele informatie over de teelt en het gebruik van snijmaïs, inclusief de economische aspecten. Het ‘Handboek Snijmaïs 2019’ is gratis digitaal beschikbaar. De papieren versie is binnenkort te...

Nieuw graslandvernietigingsschema: aanpassing bij mais na gras 12 maart 2019 - Bericht: 00.091.139
De korting van 65 kg stikstof bij de teelt van mais op zand- en lössgrond na graslandvernietiging geldt alleen voor derogatiebedrijven. Voor de andere bedrijven gaat deze korting pas in per 2021. De regelgeving, waarin dit fout is opgenomen, wordt binnenkort gewi...

Vergroening: maximale oppervlakte bij bepaalde EA-elementen 11 maart 2019 - Bericht: 00.091.125
Vanaf 2019 geldt, bij de invulling van de EA-verplichting, een maximale breedte of oppervlakte voor bepaalde EA-elementen, zoals bijvoorbeeld akkerranden en bomengroepen. Indien een element groter of breder is dan de gestelde maximale waarde, dan telt het in zijn...

Vrijstelling bovengronds aanwenden rundveedrijfmest uiterlijk 1 maart melden 22 februari 2019 - Bericht: 00.089.657
Evenals de afgelopen jaren kunnen bepaalde rundveebedrijven, onder voorwaarden, een vrijstelling verkrijgen om rundveedrijfmest bovengronds aan te wenden. De nieuwe vrijstelling geldt t/m 2023. Ten opzichte van de eerdere vrijstelling zijn de voorwaarden aangesch...

Wijzigingen forfaits gier, filtraat, dunne konijnenmest en enkelvoudige diervoeders 18 februari 2019 - Bericht: 00.089.431
Onlangs is zowel voor de diersoort rundvee als varkens de mestsoort ‘gier en filtraat na mestscheiding’ opgesplitst in twee afzonderlijke mestsoorten met aangepaste forfaits. Daarnaast zijn de forfaitaire waarden van dunne konijnenmest aangepast en zijn enkele fo...

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen altijd digitaal indienen 18 februari 2019 - Bericht: 00.089.416
Vanaf 1 april 2019 is het niet meer mogelijk om een ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ op papier in te dienen bij RVO. Daardoor is vanaf dat moment ook voor forfaitaire transporten het digitaal indienen van een VDM verplicht. Bij forfaitaire transporten moet ...

Graasdierpremie 2019, regeling definitief 15 februari 2019 - Bericht: 00.089.392
De eerder aangekondigde regels voor de graasdierpremie voor schapen en vrouwelijke runderen zijn nu definitief geworden. Daarnaast is er nu duidelijkheid op detailniveau. In dit bericht wordt de volledige regeling beschreven.Graasdierpremie vanaf 2019Vanaf 2019 k...