Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Omschakelprogramma: voucher bedrijfsplannen, subsidies demonstratiebedrijf en groepvoorlichting 13 oktober 2021 - Bericht: 00.111.139
Vanaf 1 november t/m 15 december 2021 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor kennisoverdracht in samenwerkingsverband en voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw. Daarnaast kunnen agrariërs in deze periode een ‘Bedrijfsplanvoucher voor duurzame landbo...

Ontwerp 7e Actieprogramma: grote impact, 'koppeling' met GLB 8 oktober 2021 - Bericht: 00.110.904
Het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is opgesteld om ‘op termijn’ te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Het huidige ontwerp bevat verschillende ingrijpende maatregelen, zoals verplichte rustgewassen, vanggewassen op bou...

Uitstel vanggewas na mais: binnen 3 etmalen inzaaien 30 september 2021 - Bericht: 00.111.180
Zeer recent is voor dit jaar de uiterste datum voor het inzaaien van een verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond uitgesteld naar uiterlijk 31 oktober. Het vanggewas moet wel binnen drie etmalen na maisoogst worden ingezaaid. Ter compensatie wordt volgen...

Tegemoetkoming waterschade 'Limburg' 29 september 2021 - Bericht: 00.110.985
Onlangs is de schaderegeling voor waterschade bekendgemaakt. Deze regeling geldt voor bepaalde gebieden in Limburg en langs de Maas in Noord-Brabant. De hoogte van de schade wordt bepaald door een onafhankelijke schade-expert, die in opdracht van RVO de schade za...

Aankondiging vrijwillige opkoopregelingen & grondfonds 28 september 2021 - Bericht: 00.110.957
De tweede openstelling van de provinciale opkoopregeling (MGO) is eind dit jaar gepland. Het is nog onduidelijk of de voorwaarden worden aangepast. De eerste openstelling van de landelijke vrijwillige opkoopregeling (Lbv) is gepland in het tweede kwartaal van 202...

Geen verlenging vaste mest aanwenden op bouwland Zuid-Limburg 10 september 2021 - Bericht: 00.110.649
Het verzoek tot verlenging van de uitrijperiode voor vaste mest in Zuid-Limburg wordt niet gehonoreerd. Dat heeft minister Schouten bekendgemaakt.Geen verlengingDe sector heeft minister Schouten gevraagd om de uitrijperiode van vaste mest op bouwland gelegen op l...

Verlenging uitrijperiode dunne fractie op grasland in Noord-Nederland 2 september 2021 - Bericht: 00.110.470
In enkele gemeenten in Friesland en Groningen mag dit jaar t/m 15 september dunne fractie op grasland worden uitgereden. De drijfmest moet dan ‘mechanisch’ worden gescheiden. Voor de dunne fractie geldt een werkingscoëfficiënt van 80%. Er is nog geen besluit geno...

Tegemoetkoming schade hoogwater, melding verplicht 12 augustus 2021 - Bericht: 00.110.330
Onder andere bedrijven en particulieren, die schade hebben door de overstromingen in juli, kunnen zich melden bij RVO. Het gaat o.a. om schade aan gebouwen, machines, installaties, maar ook om schade door lagere opbrengsten. Evacuatie-, bereddings- en opruimingsk...

Overzicht subsidies 2021 10 augustus 2021 - Bericht: 00.109.463
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen die in 2021 zijn opengesteld (geweest).Overzicht...

Boetebeleid: nieuwe versie, geldig vanaf 2021 9 augustus 2021 - Bericht: 00.110.318
RVO heeft een nieuwe versie van het ‘Boetebeleid Meststoffenwet’ gepubliceerd. Inhoudelijk zijn er enkele wijzigingen: een wijziging beleid rond derogatie en het reeds beschreven gewijzigde standpunt t.a.v. de voorraadwaardering.Boetebeleid MeststoffenwetSinds vo...

Voorraadwaardering: ondanks analyse soms toch forfaitair rekenen 4 augustus 2021 - Bericht: 00.110.133
RVO heeft haar standpunt omtrent de waardering van de mestvoorraad opnieuw aangepast. De wijziging treft bedrijven die vorig jaar geen mest geanalyseerd hebben afgevoerd, maar dit jaar wel. Deze bedrijven moeten, ondanks de aanwezige analyseresultaten, toch de fo...

Aandachtspunten registratie paarden: bedrijfsregister en/of I&R 4 augustus 2021 - Bericht: 00.109.465
Sinds 21 april moet ieder paard opgenomen worden in het I&R-register en op een UBN worden geregistreerd. Bijna iedere verplaatsing van het dier moet worden geregistreerd. Bij verplaatsingen korter dan 30 dagen moet dit in het bedrijfsregister. Verplaatsingen van ...

Voortgang stikstofproblematiek incl. maatregelen melkveehouderij 3 augustus 2021 - Bericht: 00.110.186
Onlangs heeft minister Schouten in een tweetal Kamerbrieven de voortgang t.a.v. de aanpak van de stikstofproblematiek beschreven. Hierbij wordt o.a. verwezen naar de contourennota, die een eerste stap is in de ontwikkeling van het ‘Programma Stikstofreductie en N...

Invoering (gezamenlijke) stikstofbank provincies 30 juli 2021 - Bericht: 00.110.257
De provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank opgericht. De stikstofbank is een registratiesysteem, waarin vrijgekomen stikstofruimte wordt opgenomen en vervolgens kan worden uitgegeven voor vergunningverlening. De stikstofbank bestaat uit een landelijke ‘mic...

Extra aanvraagperiode voorschot bedrijfstoeslag: 4 t/m 24 augustus 29 juli 2021 - Bericht: 00.110.184
Voor het aanvragen van een voorschot voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie komt een extra openstellingsperiode, namelijk van 4 t/m 24 augustus 2021. Deze extra mogelijkheid is bedoeld om liquiditeitsproblemen te voorkomen bij bedrijven die getro...

Omschakelprogramma: nu pilot, subsidies in Sabe dit najaar 29 juli 2021 - Bericht: 00.110.171
Middels een landelijke pilot kunnen bedrijven vanaf nu in aanmerking komen voor een lening met gunstige voorwaarden vanuit ‘Omschakelprogramma Duurzame Landbouw’. Vanuit dit programma wordt ook een werkkapitaalregeling uitgewerkt en wordt in het najaar een subsid...

Wijziging subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij 28 juli 2021 - Bericht: 00.110.167
Vanwege de vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is de ‘Subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij’ aangepast. O.a. de subsidiepercentages en-bedragen worden verhoogd. Ook zijn meerdere kosten subsidiabel geworden. Daarnaast wordt de termijn om het b...

GLB 2023: opzet ecoregeling 28 juli 2021 - Bericht: 00.110.109
In het nieuwe GLB (2023-2027) kunnen bedrijven, naast de basispremie, steun ontvangen voor (vrijwillige) deelname aan de ‘ecoregeling’. Volgens de huidige inschatting gaat dit om een bedrag tussen de € 110 en € 130 per hectare. Voorwaarde is dat een bedrijf een b...

GLB 2023: hoofdlijnen basisvoorwaarden 27 juli 2021 - Bericht: 00.110.108
Om vanaf 2023 basispremie te kunnen ontvangen, moet aan bepaalde basisvoorwaarden, de ‘conditionaliteit’, voldaan worden. Dit is ook een voorwaarde voor deelname aan de ecoregeling en om ANLb-subsidie te kunnen ontvangen. De basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen...

GLB 2023: inschatting gevolgen voor bedrijfstoeslag 27 juli 2021 - Bericht: 00.110.056
Het politieke akkoord over het GLB 2023-2027 is een belangrijke stap in het proces om te komen tot de concrete invulling van het nieuwe GLB. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het budget voor rechtstreekse betalingen (Pijler I) en de (nieuwe) basisvo...