Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
GLB-projectsubsidie voor demonstratieprojecten duurzame landbouw 26 september 2023 - Bericht: 00.128.763
In de periode van 2 oktober t/m 15 november 2023 kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwers subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten in het kader van duurzame landbouw. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De subsidieaanvragen worden ge...

GLB-projectsubsidie voor praktijkleernetwerken 26 september 2023 - Bericht: 00.128.761
Binnen het GLB wordt de ‘Projectsubsidie voor praktijkleerwerken’ opengesteld van 2 oktober t/m 15 november 2023. De subsidie is bedoeld voor ondernemingen die kennis overdragen naar een samenwerkingsverband van landbouwers. Het moet hierbij gaan om de verduurzam...

Uiterlijk 10 oktober vanggewas na mais in Drenthe, Friesland en Groningen 26 september 2023 - Bericht: 00.129.171
De minister heeft uitstel verleent voor het inzaaien van een verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond. Het uitstel geldt voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het verplichte vanggewas moet in deze provincies uiterlijk 10 oktober zijn ingeza...

Subsidies in kader van 'stikstofproblematiek' - provincie Gelderland 25 september 2023 - Bericht: 00.128.961
De provincie Gelderland stelt, in aanvulling op de landelijke regelingen Lbv en Lbv+, in de periode van 28 september 2023 t/m 30 juni 2024 een drietal subsidieregelingen open. Het gaat om subsidie voor stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen specifiek voo...

Overzicht regels (verplicht) vanggewas en (on)mogelijke combinaties 25 september 2023 - Bericht: 00.128.878
Vanuit de mestwetgeving en het GLB spelen bij veel bedrijven vanggewassen een belangrijke rol. Dit is deels afhankelijk van de grondsoort. Soms is het verplicht om een vanggewas te telen. In andere situaties kunnen vanggewassen ingezet worden om aan bepaalde verp...

Zand en löss: advies invulling rustgewas en GLMC 7 nu al 1 op 3 25 september 2023 - Bericht: 00.128.919
Op zand- en lössgrond moet in de periode 2023 t/m 2026 op bouwland minimaal één keer een rustgewas worden geteeld. Vanaf 2027 gaat vrijwel zeker een rustgewaseis gelden van 1 op 3. Waarbij 2025 en 2026 referentiejaren zijn. Percelen waarop in 2023 en 2024 een rus...

Algemene vrijstelling gewasrotatie (GLMC 7) vervalt, let op bij continuteelt 21 september 2023 - Bericht: 00.129.053
De algemene vrijstelling voor GLMC 7 ‘gewasrotatie op bouwland’ (eis vanuit conditionaliteit GLB) vervalt per 2024. Op bedrijven, waarvoor geen vrijstelling meer geldt, moet in 2024, op een deel van het bouwland, een ander gewas worden geteeld dan in 2023. Voor b...

Aanmelding GLB 2024 uitgesteld naar GO-periode 18 september 2023 - Bericht: 00.128.939
Bedrijven moeten in 2024 de aanmelding voor GLB-subsidies indienen tegelijk met de Gecombineerde opgave 2024. Hiermee is de aanmeldperiode van 15 okt. t/m 30 nov. 2023 verschoven naar 1 maart t/m 15 mei 2024.Aanmeldperiode GLB-subsidies en eco-regelingIn de Uitvo...

Vanggewas na mais in NV-gebied voor derogatiebedrijf op klei en veen 7 september 2023 - Bericht: 00.128.912
Derogatiebedrijven in ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ moeten vanaf 2023 na de maisteelt ook op klei- en veengrond verplicht een vanggewas telen. Onlangs zijn enkele details van de voorwaarden bekend gemaakt. Indien direct aansluitend de maisteelt een vanggewas...

Overzicht subsidies 2023 16 augustus 2023 - Bericht: 00.123.064
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2023 opengesteld zijn (geweest).Overzich...

SABE: advies- en cursusvoucher landbouwer 2023 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.701
Landbouwers kunnen vanaf 1 september een advies- en/of cursusvoucher aanvragen t.b.v. duurzaam ondernemen. De openstellingsperiode voor de adviesvoucher loopt t/m 13 oktober 2023. De openstellingsperiode voor de cursusvoucher loopt t/m 1 september 2024. De subsid...

SABE: bedrijfsplanvoucher voor omschakeling 2023 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.705
In de periode van 1 september t/m 13 oktober 2023 kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor een ‘bedrjjfsplanvoucher’. Met de voucher kan een landbouwer een bedrijfsplan laten opstellen voor het verduurzamen van het bedrijf. Het bedrijfsplan kan (ook) gebruikt w...

SABE: opleidingsvoucher 'alle' adviseurs 2023 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.709
Iedere bedrijfsadviseur kan in de periode van 1 september 2023 t/m 1 september 2024 een opleidingsvoucher aanvragen. Met de voucher kan een adviseur, voor bepaalde thema’s, een opleiding ‘bedrijfscoach’ volgen bij een kennisinstelling. De subsidie is een onderdee...

Actualiteiten opkoopregelingen Lbv-plus en Lbv 7 augustus 2023 - Bericht: 00.128.675
RVO heeft onlangs antwoorden gegeven op meerdere praktijkvragen over de opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Het gaat hierbij om de onderwerpen: aantal dieren voor PAS-melder die deelneemt aan regeling, ‘beroepsverbod’ en moment van aanvraag, deelnemen als stal is (...

Definitieve aanvraag GLB-subsidies, bedrijfsoverdracht en -beëindiging 3 augustus 2023 - Bericht: 00.128.590
Bij de definitieve aanvraag van GLB-subsidies (15 okt. t/m 30 nov.) moeten de perceelsgegevens, incl. de eco-activiteiten, uit de Gecombineerde opgave (GO) worden bevestigd of ‘ingetrokken’. Na een bedrijfsoverdracht zijn deze gegevens niet bekend bij het overnem...

Subsidie voor apparatuur mechanisch vernietigen groenbemester/vanggewas 3 augustus 2023 - Bericht: 00.128.596
Landbouwers en loonwerkers kunnen in de periode van 1 t/m 29 september 2023 subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50...

Controle subsidiabel areaal met wekelijke satellietbeelden, vanaf 2024 uitbreiding 31 juli 2023 - Bericht: 00.128.586
RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of percelen, waarop GLB-subsidies is aangevraagd, voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Hiervoor gebruikt RVO het ‘Areaal Monitoring Systeem’. RVO stuurt een bericht als, volgens RVO, niet aan de voorwaar...

Nieuwe meststoffen in Bijlage Aa, zoals spuiwater mestverwerking en GFT-compost 31 juli 2023 - Bericht: 00.128.660
Aan ‘Bijlage Aa’ zijn onlangs meerdere nieuwe reststoffen toegevoegd, die ingezet mogen worden als meststof of de productie daarvan. De twee meest ‘opvallende’ nieuwe meststoffen zijn spuiwater afkomstig van mestverwerkingsinstallaties en spuiwater afkomstig van ...

Lagere forfaitaire gehaltes dikke fractie vanaf 15 juli 31 juli 2023 - Bericht: 00.128.656
De forfaitaire gehaltes van koek na mestscheiding afkomstig van rundvee- en varkensmest zijn aangepast. Het betreft de dikke fractie na mestscheiding: mestcode 13 (rundvee) en 43 (varkens). De gehaltes zijn voor zowel stikstof als fosfaat lager vastgesteld. De la...

‘Pas’ vanaf 2024 meestal geen stikstofnorm groenbemester 27 juli 2023 - Bericht: 00.128.593
In de meeste situaties vervalt de stikstofnorm voor groenbemesters in 2024. De aanpassing was eerder aangekondigd voor 2023 maar is uitgesteld. Alleen na de teelt van graszaad, granen en koolzaad geldt vanaf 2024 nog een stikstofnorm voor niet-vlinderbloemige gro...