Kennisbankberichten

Voorstellen droogtemaatregelen nog niet definitief 14 augustus 2018 - Bericht: 00.083.805
Minister Schouten heeft onlangs diverse versoepelingen van regelgeving aangekondigd i.v.m. de huidige droogtesituatie. Deze versoepelingen gaan o.a. over de uitrijperioden dierlijke mest, de teelt van een EA-vanggewas en het inzaaien van een vanggewas na maïs op ...

PAS: gedeelte ontwikkelingsruimte niet beschikbaar 10 augustus 2018 - Bericht: 00.083.762
Onlangs is in het kader van het Programma Aanpak Stikstof bekend geworden, dat de geplande ontwikkelingsruimte voor de periode van 1 juli 2018 t/m 1 juli 2021 voorlopig niet wordt uitgegeven. Ontwikkelingsruimte kan echter nog toegekend worden, indien bij bepaald...

Wijziging Rav- en Rgv-lijst juli 2018 met verlaging geurreductie luchtwassers 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.701
Onlangs is een wijziging van de ‘Rav-lijst’ en de ‘Rgv-lijst’ gepubliceerd. Met de wijziging van de ‘Rgv-lijst’ zijn de geurreducties van gecombineerde luchtwassers en één biologische luchtwasser verlaagd. Daarnaast is zowel voor de ‘Rgv-lijst’ als de ‘Rav-lijst’...

Handhavingsmarges RVO bij controle 'Meststoffenwet' 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.755
RVO heeft bekend gemaakt welke handhavingsmarges worden toegepast bij de controle of een bedrijf voldoet aan de gebruiksnormen en/of mestverwerkingsplicht. Het gaat hierbij om het toepassen van een brijvoercorrectie, het stikstofgat bij staldieren, de bezinklaag ...

BEX: grenzen aan jongvee en melkproductie per koe 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.748
Vanaf 2018 gelden extra voorwaarden voor het toepassen van de BEX op melkveebedrijven. Het aandeel jongvee mag niet te hoog zijn en de melkproductie per koe moet minimaal 5.600 kg melk bedragen. Deze voorwaarden zijn in de nieuwe Handreiking opgenomen, maar zulle...

Fosfaatrechten: concept-vrijstelling voor zoogkoeienbedrijven 3 augustus 2018 - Bericht: 00.083.686
Zoogkoeienbedrijven kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Hiervoor is een concept-vrijstellingsregeling gepubliceerd. Eén van de voorwaarden is dat de toegewezen fosfaatrechten ingetrokken moeten worden. Voor rechten die reeds zijn verko...

Subsidie voor fysieke investeringen voor loonwerkers in Gelderland 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.696
De provincie Gelderland stelt de subsidieregeling ‘Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven’ open. Deze subsidie voor fysieke investeringen is alleen bedoeld voor loonwerkers. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. De aanvragen worden op...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Gelderland 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.692
De provincie Gelderland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn...

Voorstel hoofdlijnen klimaatakkoord 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.619
Om te komen tot een nationaal Klimaatakkoord heeft het ‘Klimaatberaad’ als tussenstap het rapport ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ gepresenteerd. In dit rapport is voor een vijftal sectoren, waaronder de landbouw, uitgewerkt hoe kan worden volda...

Knelgevallen starters: ook zonder melkproductie op 2 juli 2015 27 juli 2018 - Bericht: 00.083.682
Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden, maar wel jongvee hielden, kunnen alsnog in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling. De regeling is nog niet definitief, wel is al aangegeven dat aanmelden waarschijnlijk kan tot 15 oktober. Uitbreiding...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-10) 26 juli 2018 - Bericht: 00.083.687
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Flevoland en Gelderland, die onlangs zijn gepubliceerd. De subsidie van de provincie Gelderland is...

Fosfaatrechten: duidelijkheid definitie jongvee voor de vleesveehouderij 25 juli 2018 - Bericht: 00.083.631
Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Hiervoor is onlangs een beleidsregel gepubliceerd. Hierdoor is nu duidelijkheid voor welke dieren fosfaatrechten nodig zijn. Belangrijk is om de juiste die...

Subsidieplafond verwijderen astbestdaken 2018 verhoogd 24 juli 2018 - Bericht: 00.083.626
Het subsidieplafond van de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ is voor het jaar 2018 verhoogd naar € 23 miljoen. Hiervoor is een deel van het budget van 2019 naar voren gehaald. De verwachting is dat het verhoogde budget voldoende is voor de aanvragen die ...

Teeltperiode EA-vanggewas bij onderzaai toch 8 weken 20 juli 2018 - Bericht: 00.083.620
Onlangs heeft RVO bekendgemaakt, dat bij onderzaai van grassen en/of vlinderbloemige gewassen in het kader van de vergroening ook een verplichte teeltperiode van 8 weken geldt. De 8-wekenperiode is niet van toepassing als eerder een nieuw hoofdgewas geteeld wordt...

Voorstel stimulering verduurzaming veehouderijsectoren 18 juli 2018 - Bericht: 00.083.520
Minister Schouten wil € 200 miljoen beschikbaar stellen voor het stimuleren van verduurzaming van verschillende veehouderijsectoren. Hiervan is € 120 miljoen bedoeld voor een sanerings- en beëindigingsregeling voor de varkenshouderij. Daarnaast zal € 60 miljoen t...

Regeling Omgevingskwaliteit fase 2: heruitgifte varkensrechten 18 juli 2018 - Bericht: 00.083.529
In het kader van de ‘Regeling Omgevingskwaliteit’ worden de eerder opgekochte varkensrechten uitgegeven. Varkenshouders die hun bedrijf ‘toekomstbestendig willen ontwikkelen op een passende locatie’ kunnen onder voorwaarden varkensrechten tegen een gereduceerd be...

Concept regelgeving 6e Actieprogramma: enkele wijzigingen 13 juli 2018 - Bericht: 00.083.408
Ter uitvoering van het ‘6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn’ moet de wet- en regelgeving worden aangepast. Hiervoor is een wijziging van o.a. het ‘Besluit Gebruik Meststoffen’ voorgelegd. De voorgelegde wijzigingen wijken op enkele punten af van het ‘6e Actieprogr...

Fosfaatbank open op 1 september rechten vanaf 2019 benutbaar 11 juli 2018 - Bericht: 00.083.479
Het is nog steeds de verwachting dat de fosfaatbank per 1 september wordt opengesteld. Grondgebonden en jonge grondgebonden landbouwers kunnen in aanmerking komen voor extra fosfaatproductieruimte. De openstellingsperiode zal waarschijnlijk 4 weken zijn. De toege...

Berekening BEX voor bedrijf met melkvee op eigen natuurterrein 11 juli 2018 - Bericht: 00.083.491
RVO heeft aangegeven, dat vanaf 2018 ook naar eigen natuurterrein uitgeschaarde dieren meegenomen moeten worden in de BEX-berekening. Vervolgens moet, voor de gebruiksnormenberekening, de productie van het melkvee op het landbouwbedrijf excl. natuurterrein worden...

Begrotingsnormen lange termijn pluimveehouderij 2018 10 juli 2018 - Bericht: 00.083.497
De begrotingsnormen voor de lange termijn voor de pluimveehouderij zijn onlangs bekendgemaakt. Het saldo voor kooi- en kolonieleghennen blijft gelijk. De saldo’s voor andere type leghennen, vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren zijn gestegen. Bij leghennen is ee...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst 14 augustus 2018 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit geldt alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal. Deze e...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie maïs 13 augustus 2018 - Bericht: 00.074.501
Bedrijven die maïs telen op zand- en lössgrond en op betreffende percelen alle meststoffen toedienen middels rijenbemesting, kunnen in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Deze extra ruimte geldt niet voor dierlijke mest. Het is niet verplicht om...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 6 augustus 2018 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag spuiwater ook als kunstmeststof worden gebruikt en moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser heeft geen ...

Eisen grondbemonstering: derogatie en fosfaatdifferentiatie 3 augustus 2018 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) en/of derogatie is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Voor deelname aan derogatie is het verplicht alle percelen landbouwgrond te laten bemonsteren. De peildata zijn voor b...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 30 juli 2018 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 18 juli 2018 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal als bedrijf maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest af...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 18 juli 2018 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonderlijke vrachten moeten wel op een aparte bijl...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 17 juli 2018 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 17 juli 2018 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 16 juli 2018 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mest forfa...

Uitrijschema meststoffen 13 juli 2018 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan.Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) en de g...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 13 juli 2018 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag maximaal...

Gebruiksruimte meststoffen particulier 10 juli 2018 - Bericht: 00.057.604
Een particulier mag op gras- en bouwland per ha maximaal 170 kg stikstof en 80 kg fosfaat uit meststoffen gebruiken. Dit is inclusief de mestproductie van de aanwezige dieren. De aanvoer van dierlijke mest mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Voor het ...

Graslandvernietigingsschema 28 juni 2018 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het vernietigen...

Tabellenbrochure Mestbeleid 22 juni 2018 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de Meststoffenwet moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. In de Tabellenbrochure st...

Natuurterrein en Meststoffenwet 18 april 2018 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op bepaalde natuurterreinen is beweiding en het gebruik van dierlijke meststoffen en compost wel toegestaan. Hiervoor is het beheersregime leidend. Wanneer er geen beheersregim...

Fosfaatrechten: alleen voor bedrijfsmatig gehouden melkvee 14 maart 2018 - Bericht: 00.079.050
Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor melkvee dat voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ wordt gehouden. Dit betekent dat voor hobbydieren op een landbouwbedrijf of bij een particulier geen fosfaatrechten nodig zijn. Naast deze regel geldt ook nog de ond...

Grondgebondenheid: de berekening 2 februari 2018 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 16 januari 2018 - Bericht: 00.077.994
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de maatregelen opgenomen, die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aanscherpingen voorgesteld, maar ook...

Fosfaatrechten: toekenning per 1 januari 2018 22 september 2017 - Bericht: 00.074.481
Op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015 krijgen bedrijven per 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee (cat. 100, 101 en 102) toegekend. De rechten worden toegekend op basis van de forfaitaire productienormen. In dit bericht is opgenomen hoe het aantal te...

Fosfaatrechten: bedrijfsoverdracht en generieke korting 21 september 2017 - Bericht: 00.074.769
Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een generieke korting toegepast als het betreffende bedrijf niet grondgebonden is. Bij een overdracht van een bedrijf voor 1 januari 2018 worden de toe te kennen fosfaatrechten generiek gekort als het ‘oude&rsqu...

Fosfaatrechten: knelgevallenregeling 21 augustus 2017 - Bericht: 00.074.505
Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij RVO een verzoek indienen voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. De exacte voorwaarden en de aanmeldingsprocedure zijn in dit bericht opgenomen. Knelgevallenregeling in Meststoffenwet Bedrijve...

Fosfaatrechten: generieke korting 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.492
Direct na het toekennen van de fosfaatrechten in 2018 kan een generieke korting van maximaal 8,3% worden opgelegd. Dit geldt voor melkveebedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Een bedrijf wordt niet verder gekort dan de fosfaatruimte 2015. Ge...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 16 augustus 2017 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Handreiking BEX 2017 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen, dat de stikstof- en fosfaatproductie van hun veestapel lager liggen dan op basis van de forfaitaire waarden. Vanaf 2017 is de Handreiking BEX 2017 van toepassing. BEX-melkvee Melkveebedrijven die B...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 31 mei 2018 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen worden benut op bepaalde natuurterreinen. De percelen moeten wel voldoen aan de definitie van subsidiabele landbouwgrond in het kader van GLB. Daarnaast moeten op de percelen landbouwactiviteiten plaatsvinden. Het feitelijk gebruik van de ...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 4 mei 2018 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

Vergroening: gewasdiversificatie 16 april 2018 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

Vergroening: EA-Algemene lijst 12 april 2018 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, Veldleeuwerikpakket of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van ...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 12 april 2018 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 12 april 2018 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 3 april 2018 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. De korting kan hoger worden als voor het vierde jaar niet aan de gewasseneis of...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 21 november 2017 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

Vergroening-Collectieven 22 maart 2017 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA verplichting van de overige deelnemers op hun bed...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 21 november 2016 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

Investeringssubsidie duurzame energie 13 februari 2018 - Bericht: 00.079.182
De ‘Investeringsregeling duurzame energie’ is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. Zowel ondernemers als particulieren komen voor de subsidie in aanmerking. In dit bericht worden regels en voorwaarden voor on...

Vamil en MIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.877
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (M...

EIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.879
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 13 december 2017 - Bericht: 00.076.544
De subsidie Jonge landbouwers 2017 is opengesteld in de periode van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De verwachting is dat de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het momen...

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Pachtvormen en -voorwaarden 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.289
Voor de agrarische sector zijn verschillende pachtvormen bruikbaar. Mede afhankelijk van het pachtobject kan gekozen worden voor een bepaalde pachtvorm. Iedere pachtvorm heeft haar eigen regels. In dit bericht zijn de verschillende pachtvormen uitgewerkt. ...

Pacht: prijsbepaling 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.288
Jaarlijks worden per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen bepaald. Deze maximaal toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. De maximaal toelaatbare pachtprijzen wor...

Pachtprijzen 2017 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.290
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt. In dit bericht staan de...