Kennisbankberichten

Subsidie Jonge landbouwer 2018: openstelling provincies (3) 12 december 2018 - Bericht: 00.088.021
De provincies Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld t/m 8 februari 2019. De provincie Overijssel had de subsidie al opengesteld, maar heeft een extra investeringscategorie toegevoegd. N...

Handhavingsbeleid fosfaatrechten 12 december 2018 - Bericht: 00.088.005
Meer melkvee houden dan het beschikbare aantal fosfaatrechten wordt gezien als een ‘economisch delict’. Na constatering kan door de rechter een sanctie worden opgelegd. Dit zal in de meeste gevallen een geldboete zijn. De hoogte van deze boete wordt per geval bep...

Per 2019 enkele wijzigingen uitrijperiode meststoffen 5 december 2018 - Bericht: 00.087.510
Per 2019 mag drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland worden uitgereden van 16 februari t/m 15 september. Op grasland gelegen op klei- en veengrond mag vanaf 2019 vaste strorijke mest ook worden uitgereden in januari en december.Aanpassing uitrijperioden...

Aanmelden fosfaatverrekening 2018 4 december 2018 - Bericht: 00.087.932
Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2018 kan t/m 31 december 2018. De fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de gebruiksnorm zonder f...

Graslandvernietigingsregels per 2019 aangepast 4 december 2018 - Bericht: 00.087.514
Vanaf 2019 wordt het voor alle bedrijven op zand- en lössgrond toegestaan om grasland onder voorwaarden van 1 juni t/m 31 augustus te vernietigen. De ‘calamiteitenregeling’ komt hiermee te vervallen. Na de vernietiging van grasland op klei- en veengrond van 1 feb...

POP3-subsidie per provincie (2018-14) 29 november 2018 - Bericht: 00.087.839
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Gelderland, die onlangs is gepubliceerd. Provincie GelderlandDe provincie Gelderland heeft onders...

Nieuw GLB: Invulling klimaat- en milieumaatregelen 28 november 2018 - Bericht: 00.086.547
In het kader van het nieuwe GLB zijn doelstellingen geformuleerd t.a.v. onder andere klimaat, milieu, biodiversiteit en verduurzaming. Lidstaten moeten zelf invullen op welke manier zij deze doelstellingen willen gaan behalen. Dit moet in een Strategisch plan wor...

Subsidie Jonge landbouwer 2018: openstelling provincies (2) 26 november 2018 - Bericht: 00.087.494
De provincies Drenthe, Flevoland, Groningen, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De provincies Drenthe en Groningen hebben de investeringscategorie ‘Windmolen’ niet openges...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen biologische landbouw Groningen 16 november 2018 - Bericht: 00.087.274
De provincie Groningen stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan ...

Nieuw GLB: na 2021 waarschijnlijk geen betalingsrechten 16 november 2018 - Bericht: 00.087.253
De (algemene) verwachting is, dat invoering van het nieuwe GLB met één jaar zal worden uitgesteld. Waarschijnlijk lukt het niet om tijdig overeenstemming te bereiken. Wel zal per 2021 een nieuw budget gelden. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat zij, binnen...

Subsidie Jonge landbouwer 2018 14 november 2018 - Bericht: 00.086.991
De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de openstelling van het afgelopen jaar. Wel is de investeringslijst uitgebreid met twee investeringscategorieën en zijn de categorieë...

Geen fosfaatrechten nodig voor fokstier zoogkoeienhouderij 12 november 2018 - Bericht: 00.087.225
Voor fokstieren voor de zoogkoeienhouderij zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook niet in de leeftijdscategorie van 0 tot 1 jaar. Deze fokstieren vallen niet onder de diercategorie ‘jongvee jonger dan 1 jaar’. Voor de gebruiksnormenberekening moet de meest passende ...

Toch fosfaatrechten nodig voor nuchtere kalveren op melkveebedrijf 12 november 2018 - Bericht: 00.087.125
RVO heeft recent aangegeven dat haar standpunt t.a.v. nuchtere kalveren is gewijzigd. RVO geeft nu aan dat voor alle nuchtere kalveren van melkkoeien fosfaatrechten nodig zijn. Alleen voor kalveren vanaf 15 dagen, bestemd als vleesvee, zijn geen fosfaatrechten no...

Subsidieaanvraag asbest verwijderen vol: toch aanvragen 9 november 2018 - Bericht: 00.087.122
Onlangs heeft RVO bekendgemaakt, dat het budget voor de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ op is. De subsidieregeling loopt van 4 januari 2016 t/m 31 december 2019. Het aantal aanvragen overstijgt nu al het beschikbare budget van € 75 miljoen. Er kunnen n...

POP3-subsidie per provincie (2018-13) 9 november 2018 - Bericht: 00.087.001
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Zeeland, die onlangs is gepubliceerd. Bij deze subsidie moet de aanvrager zelf zorgen voor de ben...

Hoogte premies GLB en betalingsschema 2018 8 november 2018 - Bericht: 00.086.984
Vanaf 1 december 2018 start de uitbetaling van de bedrijfstoeslag van 2018. Naar verwachting heeft 95% van de aanvragers op 31 december 2018 een beslissing over tenminste de basispremie. De uitbetaling van de graasdierpremie start per 1 maart 2019. Daarnaast is d...

Herbeschikking fosfaatrechten: opbrengst inleveren bij onterechte definitieve transacties 7 november 2018 - Bericht: 00.086.717
Onterechte toegekende fosfaatrechten bij vleesveehouders, die zijn verkocht, worden niet bij de kopers teruggevorderd. Het ontvangen geld, dat als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien, wordt wel bij de verkopers (vleesveehouders) ingevorderd. Volgens minister S...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Friesland 6 november 2018 - Bericht: 00.086.971
De provincie Friesland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn ...

Verbod op asbestdak per 31 december 2024 6 november 2018 - Bericht: 00.086.737
Het verbod op asbestdaken gaat vrijwel zeker in per 31 december 2024. Deze datum moet echter nog middels een AMvB worden vastgesteld. Daarnaast zal vóór 1 januari 2022 een evaluatie over de voortgang van asbestsanering worden gemaakt. De Tweede Kamer heeft ook aa...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-12) 2 november 2018 - Bericht: 00.086.645
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel en Utrecht die onlangs zijn gepubli...

Graslandvernietigingsschema 5 oktober 2018 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het vernietigen...

Handreiking BEX 2018 5 oktober 2018 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen, dat de stikstof- en fosfaatproductie van hun veestapel lager is dan op basis van de forfaitaire waarden. Vanaf 2018 is de Handreiking BEX 2018 van toepassing.BEX-melkveeMelkveebedrijven die BEX willen toepassen, mo...

Fosfaatrechten: knelgevallenregeling 24 september 2018 - Bericht: 00.074.505
Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij RVO een verzoek indienen voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. Starters die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op hun bedrijf hadden, maar op die datum nog geen melkkoeien hadden kunne...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst 14 augustus 2018 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit geldt alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal. Deze e...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie maïs 13 augustus 2018 - Bericht: 00.074.501
Bedrijven die maïs telen op zand- en lössgrond en op betreffende percelen alle meststoffen toedienen middels rijenbemesting, kunnen in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Deze extra ruimte geldt niet voor dierlijke mest. Het is niet verplicht om...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 6 augustus 2018 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag spuiwater ook als kunstmeststof worden gebruikt en moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser heeft geen ...

Eisen grondbemonstering: derogatie en fosfaatdifferentiatie 3 augustus 2018 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) en/of derogatie is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Voor deelname aan derogatie is het verplicht alle percelen landbouwgrond te laten bemonsteren. De peildata zijn voor b...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 30 juli 2018 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 18 juli 2018 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal als bedrijf maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest af...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 18 juli 2018 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonderlijke vrachten moeten wel op een aparte bijl...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 17 juli 2018 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 17 juli 2018 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 16 juli 2018 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mest forfa...

Uitrijschema meststoffen 13 juli 2018 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan.Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) en de g...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 13 juli 2018 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag maximaal...

Gebruiksruimte meststoffen particulier 10 juli 2018 - Bericht: 00.057.604
Een particulier mag op gras- en bouwland per ha maximaal 170 kg stikstof en 80 kg fosfaat uit meststoffen gebruiken. Dit is inclusief de mestproductie van de aanwezige dieren. De aanvoer van dierlijke mest mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Voor het ...

Tabellenbrochure Mestbeleid 22 juni 2018 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de Meststoffenwet moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. In de Tabellenbrochure st...

Natuurterrein en Meststoffenwet 18 april 2018 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op bepaalde natuurterreinen is beweiding en het gebruik van dierlijke meststoffen en compost wel toegestaan. Hiervoor is het beheersregime leidend. Wanneer er geen beheersregim...

Fosfaatrechten: alleen voor bedrijfsmatig gehouden melkvee 14 maart 2018 - Bericht: 00.079.050
Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor melkvee dat voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ wordt gehouden. Dit betekent dat voor hobbydieren op een landbouwbedrijf of bij een particulier geen fosfaatrechten nodig zijn. Naast deze regel geldt ook nog de ond...

Grondgebondenheid: de berekening 2 februari 2018 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 16 januari 2018 - Bericht: 00.077.994
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de maatregelen opgenomen, die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aanscherpingen voorgesteld, maar ook...

Fosfaatrechten: toekenning per 1 januari 2018 22 september 2017 - Bericht: 00.074.481
Op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015 krijgen bedrijven per 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee (cat. 100, 101 en 102) toegekend. De rechten worden toegekend op basis van de forfaitaire productienormen. In dit bericht is opgenomen hoe het aantal te...

Fosfaatrechten: bedrijfsoverdracht en generieke korting 21 september 2017 - Bericht: 00.074.769
Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een generieke korting toegepast als het betreffende bedrijf niet grondgebonden is. Bij een overdracht van een bedrijf voor 1 januari 2018 worden de toe te kennen fosfaatrechten generiek gekort als het ‘oude&rsqu...

Fosfaatrechten: generieke korting 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.492
Direct na het toekennen van de fosfaatrechten in 2018 kan een generieke korting van maximaal 8,3% worden opgelegd. Dit geldt voor melkveebedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Een bedrijf wordt niet verder gekort dan de fosfaatruimte 2015. Ge...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 16 augustus 2017 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 29 augustus 2018 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 28 augustus 2018 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

Vergroening: EA-Algemene lijst 22 augustus 2018 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, Veldleeuwerikpakket of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorwaard...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 31 mei 2018 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen worden benut op bepaalde natuurterreinen. De percelen moeten wel voldoen aan de definitie van subsidiabele landbouwgrond in het kader van GLB. Daarnaast moeten op de percelen landbouwactiviteiten plaatsvinden. Het feitelijk gebruik van de ...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 4 mei 2018 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

Vergroening: gewasdiversificatie 16 april 2018 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 3 april 2018 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. De korting kan hoger worden als voor het vierde jaar niet aan de gewasseneis of...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 21 november 2017 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

Vergroening-Collectieven 22 maart 2017 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA verplichting van de overige deelnemers op hun bed...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 21 november 2016 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

Subsidie Jonge landbouwers 2018 14 november 2018 - Bericht: 00.087.004
De subsidie Jonge landbouwers 2018 is in de provincie Overijssel opengesteld in de periode van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De verwachting is dat de openstellingsperiode en de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. ...

Investeringssubsidie duurzame energie 13 februari 2018 - Bericht: 00.079.182
De ‘Investeringsregeling duurzame energie’ is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. Zowel ondernemers als particulieren komen voor de subsidie in aanmerking. In dit bericht worden regels en voorwaarden voor on...

Vamil en MIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.877
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (M...

EIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.879
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 13 december 2017 - Bericht: 00.076.544
De subsidie Jonge landbouwers 2017 is opengesteld in de periode van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De verwachting is dat de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het momen...

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Pachtvormen en -voorwaarden 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.289
Voor de agrarische sector zijn verschillende pachtvormen bruikbaar. Mede afhankelijk van het pachtobject kan gekozen worden voor een bepaalde pachtvorm. Iedere pachtvorm heeft haar eigen regels. In dit bericht zijn de verschillende pachtvormen uitgewerkt. ...

Pacht: prijsbepaling 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.288
Jaarlijks worden per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen bepaald. Deze maximaal toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. De maximaal toelaatbare pachtprijzen wor...

Pachtprijzen 2017 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.290
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt. In dit bericht staan de...