Kennisbankberichten

Provincies: verzoek om informatie PAS-meldingen 9 juli 2020 - Bericht: 00.102.940
Minister Schouten heeft diverse keren aangegeven dat ‘PAS-meldingen’ omgezet zullen worden in een formele toestemming. Om de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken, hebben bedrijven met een PAS-melding een mail ontvangen waarin o.a. gevraagd wordt of voor...

Intern salderen: bij sanering varkenshouderij en na sloop stallen 8 juli 2020 - Bericht: 00.102.856
Varkenshouders, die deelnemen aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’, kunnen 15% van de stikstofdepositie, vanuit de te saneren varkenstak, gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten (geen intensieve veehouderij). Hierdoor ontstaat stikstofruimte wa...

Nieuw GLB wordt twee jaar uitgesteld 8 juli 2020 - Bericht: 00.102.939
Onlangs heeft de Raad van de EU en het Europese Parlement informeel goedkeuring gegeven aan een overgangsregeling van twee jaar voor het huidige GLB. Dit betekent dat het huidige GLB, met betalingsrechten, nog twee jaar doorloopt en het nieuwe GLB pas vanaf 2023 ...

BEX Handreiking 2020 gepubliceerd, berekening vrijwel gelijk 26 juni 2020 - Bericht: 00.102.804
De Handreiking BEX is voor 2020 geactualiseerd. De voorwaarde dat minimaal 70% van de forfaitaire fosfaatproductie van melkvee afkomstig moet zijn van melkkoeien is verruimd. Daarnaast zijn enkele normen aangepast en toegevoegd. Het effect op de berekening is ger...

Subsidie brongerichte verduurzaming: investeringsmodule 2020-01 pluimveehouderij 26 juni 2020 - Bericht: 00.102.800
De investeringsmodule van de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en management-maatregelen’ wordt van 1 juli t/m 31 augustus 2020 voor de eerste keer opengesteld. De subsidie is bedoeld voor pluimveehouders die willen investeren in bepaalde tech...

Begrotingsnormen lange termijn pluimveehouderij 2020 25 juni 2020 - Bericht: 00.102.795
De begrotingsnormen voor de lange termijn voor de pluimveehouderij zijn onlangs bekendgemaakt. Voor leghennen zijn de begrotingsnormen, met uitzondering van kooi, verhoogd. Voor vleeskuikens zijn ze verlaagd, m.u.v. vleeskuikenouderdieren Regulier. De begrotingsn...

Stikstofproblematiek: eindadvies commissie Remkes 25 juni 2020 - Bericht: 00.102.783
Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft onlangs een eindadvies over de structurele stikstofaanpak gepubliceerd. Het eindrapport ‘Niet alles kan overal’ geeft vergaande adviezen over o.a. natuurherstel en de stikstofaanpak. Bij de stikstofaanpak voor de landb...

Derogatie verleend voor 2020-2021 23 juni 2020 - Bericht: 00.102.797
Het Nitraatcomité heeft zeer recent een positief advies gegeven over derogatie 2020-2021. Hiermee kan Nederland ervan uitgaan dat derogatie wordt verleend, ondanks dat de Europese Commissie hierover formeel nog een besluit moet nemen. De voorwaarden zijn vergelij...

Steunregeling sierteelt en voedingstuinbouw aangepast 16 juni 2020 - Bericht: 00.102.778
Telers en groothandelaren in de voedingstuinbouw kunnen voor steun in aanmerking komen wanneer minimaal 60% (was 75%) van de omzet of brutowinst afkomstig is van directe of indirecte leveringen aan horecabedrijven met specifieke SBI-codes (of een vergelijkbare aa...

Steunregeling fritesaardappelen aangepast 16 juni 2020 - Bericht: 00.102.779
Fritesaardappeltelers die steun hebben aangevraagd mogen hun alternatieve afzet ook aantonen middels een taxatie i.p.v. vrachtbrieven, weegbonnen en facturen. Daarnaast zijn ook andere certificaten toegestaan om aan te tonen dat de aardappelen in 2019 in Nederlan...

Wetsvoorstel: definitie melkvee en afromingsvrije lease 15 juni 2020 - Bericht: 00.102.667
Onlangs is een wetsvoorstel gepubliceerd waarmee de definitie van ‘melkvee’ wordt aangepast. Hiermee wordt aangesloten bij de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’, waardoor de aanpassing praktisch gezien geen gevolgen heeft. Tevens wordt met dit voorstel de ‘Vri...

Meeste pachtnormen per 1 juli 2020 (fors) lager 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.749
Onlangs heeft minister Schouten de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages bekendgemaakt. De pachtnormen zijn in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden lager dan in 2019 (1% tot 22%). In de ‘IJsselmeerpolders’ en het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’...

Bedrijfsoverdracht en mestverwerking: gezamenlijke invulling toegestaan 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.656
De mestverwerkingsplicht mag bij een bedrijfsoverdracht gedurende het jaar, toch gezamenlijk worden ingevuld. RVO heeft haar standpunt hierover onlangs gewijzigd. De wijziging heeft vooral (positieve) gevolgen voor bedrijven met grond. Deze hoeven nu, ook in het ...

Begrotingsnormen lange termijn melkgeitenhouderij 2020 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.754
De begrotingsnormen voor de melkgeitenhouderij zijn opnieuw vastgesteld. De gemiddelde melkprijs voor geitenmelk wordt ingeschat op € 58 per 100 kg melk. De normen kunnen worden toegepast bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en...

Aanvraagperiode steun aardappel en sierteelt verlengt t/m 18 juni 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.769
De aanvraagperiode voor de steunmaatregelen Tegemoetkoming fritesaardappeltelers en Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw is verlengd. Gedupeerde ondernemers kunnen nu t/m 18 juni een aanvraag indienen. De regeling wordt mogelijk aangepast.Aanvr...

Voorstel 'real time' melden mesttransport, ook forfaitair 8 juni 2020 - Bericht: 00.102.700
Het is de bedoeling dat vanaf 2021 bij alle transporten van dierlijke mest, bepaalde meldingen ‘real time’ moeten worden doorgegeven aan RVO. Daarnaast moet de vervoerder het transport vooraf aanmelden. Het huidige papieren VDM komt te vervallen. Dit geldt ook vo...

BGT-check 2020: wekelijks 1.000 bedrijven 8 juni 2020 - Bericht: 00.102.738
Onlangs is RVO gestart met het versturen van uitnodigingen om de BGT-check uit te voeren. In de periode t/m oktober ontvangt wekelijks een deel van de bedrijven hiervoor een brief van RVO. In 2020 ontvangen in totaal 20.000 bedrijven een uitnodiging. De overige b...

Wijzigingen maatregelen 2021 uit 6e actieprogramma 5 juni 2020 - Bericht: 00.102.659
Enkele eerdere aangekondigde maatregelen uit het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor 2021 worden gewijzigd doorgevoerd. De verplichte rijenbemesting van mais op zand- en lössgrond gaat niet door, evenals een verplicht vanggewas na aardappelen. Hiervoor gaan ‘...

Begrotingsnormen lange termijn varkenshouderij 2020 4 juni 2020 - Bericht: 00.102.726
De begrotingsnormen voor de lange termijn van de varkenshouderij zijn opnieuw vastgesteld. Het saldo van de zeugenhouderij is vastgesteld op € 365 per gemiddeld aanwezige zeug en voor de varkenshouderij is het saldo € 67 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. De beg...

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2020 4 juni 2020 - Bericht: 00.102.727
De begrotingsnormen voor de melkveehouderij zijn opnieuw vastgesteld. De melkprijs van koeienmelk wordt ingeschat op € 36,00 per 100 kg melk. Er kan een bedrijfsspecifieke melkprijs worden vastgesteld, op basis van de vergelijking van de contante melkprijs van ee...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 9 juli 2020 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag spuiwater ook als kunstmeststof worden gebruikt en moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser heeft geen ...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 9 juli 2020 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie maïs 9 juli 2020 - Bericht: 00.074.501
Bedrijven die maïs telen op zand- en lössgrond en op betreffende percelen alle meststoffen toedienen middels rijenbemesting, kunnen in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Deze extra ruimte geldt niet voor dierlijke mest. Het is niet verplicht om...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 9 juli 2020 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonderlijke vrachten moeten wel op een aparte bijl...

Mestverwerkingsplicht 30 juni 2020 - Bericht: 00.101.798
Bedrijven die meer fosfaat produceren dan zij kunnen plaatsen op het eigen bedrijf, moeten een deel van dit ‘bedrijfsoverschot’ verwerken. Deze verplichte verwerking geldt voor alle diersoorten. Daarnaast moeten melkveebedrijven het eventuele melkveefosfaatoversc...

Bedrijfsoverdracht: aandachtspunten Meststoffenwet 30 juni 2020 - Bericht: 00.102.765
Een bedrijfsoverdracht heeft gevolgen op verschillende ‘mestregelingen’. De exacte gevolgen hangen af van de datum van de feitelijke overdracht. Wanneer een overdracht ter sprake komt, is het verstandig om vooraf de gevolgen en de benodigde acties in te schatten....

Voorraadwaardering dierlijke mest 18 juni 2020 - Bericht: 00.097.619
In januari moeten veel bedrijven o.a. de eindvoorraad mest doorgeven met de ‘Aanvullende gegevens’. Deze mestvoorraad is van belang voor de gebruiksnormenberekening. Voor de samenstelling van de mestvoorraad moeten, indien aanwezig, de analyseresultaten worden ge...

Bedrijfsoverdracht en melkveefosfaatreferentie 7 mei 2020 - Bericht: 00.100.934
Een melkveefosfaatreferentie kan alleen bij een bedrijfsoverdracht worden overgedragen als er sprake is van bloed- of aanverwantschap in de 1e, 2e of 3e graad of een samenwerking tussen man en vrouw (gehuwd of geregistreerd partnerschap). Het oorspronkelijke bedr...

Tabellenbrochure Mestbeleid 24 april 2020 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de Meststoffenwet moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. Deze normen zijn opgenome...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst (t/m 2019) 30 januari 2020 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, konden t/m 2019, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit gold alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal...

Gebruiksruimte meststoffen particulier 22 januari 2020 - Bericht: 00.057.604
Een particulier mag op gras- en bouwland per ha maximaal 170 kg stikstof uit meststoffen gebruiken. De maximale hoeveelheid fosfaat is afhankelijk van het gebruik van de grond. Op grasland geldt een maximum van 90 kg/ha. Op bouwland geldt een maximum van 60 kg/ha...

Fosfaatverrekening bouwland 20 januari 2020 - Bericht: 00.096.921
De overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm ontstaan door mestaanvoer op bouwland kan onder voorwaarden met het daaropvolgende jaar worden verrekend. RVO hanteert voor de toepassing een striktere uitleg dan in de wet is opgenomen. Volgens RVO moet de overschrijd...

Vanggewas na mais op zand- en lössgrond 2 december 2019 - Bericht: 00.094.256
Na de oogst van mais op zand- en lössgrond moet een verplicht vanggewas geteeld worden. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk die afhankelijk zijn van het type mais, het oogstmoment en het inzaaimoment van het vanggewas. Gangbare snijmaisEr zijn drie opties voor...

Uitrijschema meststoffen 25 oktober 2019 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan.Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) en de g...

Vrijstelling zoogkoeienhouderij 3 oktober 2019 - Bericht: 00.095.185
Zoogkoeienbedrijven kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Bedrijven die voor de eerste keer gebruik willen maken van de vrijstelling moeten zich melden bij RVO in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vrijstelling moet gelden. Dit ...

Voorwaarden aanwenden plantenresten 15 augustus 2019 - Bericht: 00.088.924
Plantenresten mogen alleen onder voorwaarden op (landbouw)grond worden aangewend. Bermmaaisel en land- en bosbouwmateriaal moeten op dezelfde plaats, een aangrenzend perceel of, indien niet mogelijk, op een ander geschikt perceel binnen een straal van 5 kilometer...

Fosfaatrechten: grens 100 kg alleen voor particulieren 7 augustus 2019 - Bericht: 00.079.050
Voor melkvee, dat voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ wordt gehouden, zijn altijd fosfaatrechten nodig. Voor hobbymatig gehouden melkvee op een landbouwbedrijf of bij een particulier zijn geen fosfaatrechten nodig. Voor particulieren geldt hierbij een bovengrens ...

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten benodigd? 29 juli 2019 - Bericht: 00.094.245
Sinds 1 januari 2018 zijn er voor dieren in de melkveehouderij fosfaatrechten nodig evenals voor vrouwelijke opfokkalveren die bestemd zijn om een zoogkoe te worden. Al deze dieren vallen onder de diercategorieën 100, 101 of 102. Echter niet alle dieren uit deze ...

Fosfaatrechten: 100% benutting in jaar van overdracht 3 juli 2019 - Bericht: 00.094.082
Bij een melding van een overdracht van fosfaatrechten moet worden aangegeven welk deel van de overgedragen fosfaatrechten de koper in het jaar van overdracht kan benutten. Het verschil in overgedragen rechten en door de koper te benutten rechten kan de verkoper i...

Fosfaatrechten: korting bij overdracht 2 juli 2019 - Bericht: 00.094.045
Fosfaatrechten worden bij een overdracht met 20% gekort. Er is sprake van een overdracht, indien de fosfaatrechten op een ander KvK-nummer worden geregistreerd. Er geldt een uitzondering op de korting voor overdrachten naar personen die maximaal tot in de 3e graa...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 5 juni 2019 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 5 juni 2019 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mest forfa...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 29 mei 2019 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 29 mei 2019 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag maximaal...

Grondgebondenheid: de berekening 27 mei 2019 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 23 mei 2019 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal als bedrijf maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest af...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 23 mei 2019 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Natuurterrein en Meststoffenwet 23 mei 2019 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op bepaalde natuurterreinen is beweiding en het gebruik van dierlijke meststoffen en compost wel toegestaan. Hiervoor is het beheersregime leidend. Wanneer er geen beheersregim...

Eisen grondbemonstering: derogatie en fosfaatdifferentiatie 23 mei 2019 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) en/of derogatie is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Voor deelname aan derogatie is het verplicht alle percelen landbouwgrond te laten bemonsteren. De peildata zijn voor b...

Graslandvernietigingsschema 12 maart 2019 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het vernietigen...

Handreiking BEX 2018 5 oktober 2018 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen, dat de stikstof- en fosfaatproductie van hun veestapel lager is dan op basis van de forfaitaire waarden. Vanaf 2018 is de Handreiking BEX 2018 van toepassing.BEX-melkveeMelkveebedrijven die BEX willen toepassen, mo...

Fosfaatrechten: knelgevallenregeling 24 september 2018 - Bericht: 00.074.505
Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij RVO een verzoek indienen voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. Starters die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op hun bedrijf hadden, maar op die datum nog geen melkkoeien hadden kunne...

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 16 januari 2018 - Bericht: 00.077.994
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de maatregelen opgenomen, die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aanscherpingen voorgesteld, maar ook...

Fosfaatrechten: toekenning per 1 januari 2018 22 september 2017 - Bericht: 00.074.481
Op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015 krijgen bedrijven per 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee (cat. 100, 101 en 102) toegekend. De rechten worden toegekend op basis van de forfaitaire productienormen. In dit bericht is opgenomen hoe het aantal te...

Fosfaatrechten: bedrijfsoverdracht en generieke korting 21 september 2017 - Bericht: 00.074.769
Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een generieke korting toegepast als het betreffende bedrijf niet grondgebonden is. Bij een overdracht van een bedrijf voor 1 januari 2018 worden de toe te kennen fosfaatrechten generiek gekort als het ‘oude’ bedrijf n...

Fosfaatrechten: generieke korting 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.492
Direct na het toekennen van de fosfaatrechten in 2018 kan een generieke korting van maximaal 8,3% worden opgelegd. Dit geldt voor melkveebedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Een bedrijf wordt niet verder gekort dan de fosfaatruimte 2015.Generieke korti...

Bedrijfsoverdracht: bedrijfstoeslag veiligstellen 18 juni 2020 - Bericht: 00.102.764
Bij een bedrijfsoverdracht is het van belang dat de bedrijfstoeslag veilig wordt gesteld. Hierbij is o.a. de registratie als ‘actief landbouwer’ bij de KVK op 15 mei van belang. Dit speelt vooral indien de overdrachtsdatum, de inschrijving bij de KVK en de meldin...

Bedrijfstoeslag: wanneer is de 90-dagenregeling van toepassing 26 mei 2020 - Bericht: 00.102.403
Betalingsrechten kunnen alleen verzilverd worden op percelen die voor landbouw gebruikt worden. Het is toegestaan dat op deze percelen ook niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Deze mogen echter maximaal 90 dagen duren en de grond moet daarna weer beschikbaar z...

Vergroening-Collectieven 23 april 2020 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA-collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA-verplichting van de overige deelnemers op hun bedrijven aanlegg...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 10 maart 2020 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

Vergroening: EA-Algemene lijst 23 januari 2020 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, Veldleeuwerikpakket of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorwaard...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 25 oktober 2019 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

Vergroening: gewasdiversificatie 12 juli 2019 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

Graasdierpremie 11 juli 2019 - Bericht: 00.089.610
Middels de Gecombineerde opgave (GO) kan graasdierpremie worden aangevraagd voor schapen en vrouwelijke runderen, die in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op ‘niet-subsidiabele grond’ grazen. De graasdierpremie bedraagt in 2019 maximaal € 153 per ...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 3 april 2019 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. De korting kan hoger worden als voor het vierde jaar niet aan de gewasseneis of...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 11 maart 2019 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 11 maart 2019 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 16 januari 2019 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 31 mei 2018 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen worden benut op bepaalde natuurterreinen. De percelen moeten wel voldoen aan de definitie van subsidiabele landbouwgrond in het kader van GLB. Daarnaast moeten op de percelen landbouwactiviteiten plaatsvinden. Het feitelijk gebruik van de ...

Vamil en MIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.558
De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om een deel ...

EIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.559
De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar van de f...

Brede weersverzekering 18 december 2019 - Bericht: 00.096.704
Met de ‘brede weersverzekering’ kunnen bedrijven met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Voor de verzekeringspremie kan subsidie worden verkregen middels de ‘Tegemoetkoming premie brede weersverze...

Subsidie Jonge landbouwers 2019 17 december 2019 - Bericht: 00.096.507
De subsidie Jonge landbouwers 2019 is in alle provincies opengesteld in de periode van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020 (17:00 u). De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstelling. De subsidi...

Investeringssubsidie duurzame energie 26 juni 2019 - Bericht: 00.079.182
De ‘Investeringsregeling duurzame energie’ is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. Zowel ondernemers als particulieren komen voor de subsidie in aanmerking. In dit bericht worden regels en voorwaarden voor ondernemers (z...

Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 2019 30 januari 2019 - Bericht: 00.088.949
Investeringen in nieuwe of bestaande stallen of viskwekerijen, die aan de eisen uit de certificatieschema’s van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ of van de ‘Maatlat Duurzame Aquacultuur’ (gaan) voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de Vamil en/of de MIA. Bij m...

Maatlat Schoon Erf 2019 22 januari 2019 - Bericht: 00.088.948
De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om, middels fiscale prikkels, emissies vanaf het erf te voorkomen. Het certificaat is bedoeld voor de sectoren rundveehouderij, schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Bepaalde investeringen, die...

Vamil en MIA 2019 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.840
AlgemeenDe ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om e...

EIA 2019 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.850
AlgemeenDe regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar ...

Subsidie Jonge landbouwers 2018 21 december 2018 - Bericht: 00.087.004
De subsidie Jonge landbouwers 2018 is in alle provincies opengesteld in de periode van 3 december 2018 (of enkele dagen later) t/m 8 februari 2019. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstell...

Vamil en MIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.877
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (M...

EIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.879
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 13 december 2017 - Bericht: 00.076.544
De subsidie Jonge landbouwers 2017 is opengesteld in de periode van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De verwachting is dat de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het momen...

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Pachtprijzen 2020 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.753
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2019 11 juni 2019 - Bericht: 00.093.861
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2018 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.120
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtvormen en -voorwaarden 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.289
Voor de agrarische sector zijn verschillende pachtvormen bruikbaar. Mede afhankelijk van het pachtobject kan gekozen worden voor een bepaalde pachtvorm. Iedere pachtvorm heeft haar eigen regels. In dit bericht zijn de verschillende pachtvormen uitgewerkt. ...

Pacht: prijsbepaling 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.288
Jaarlijks worden per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen bepaald. Deze maximaal toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. De maximaal toelaatbare pachtprijzen wor...

Pachtprijzen 2017 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.290
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt. In dit bericht staan de...