Kennisbankberichten

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2017 21 juni 2017 - Bericht: 00.074.062
De begrotingsnormen, voor de lange termijn, voor de melkveehouderij zijn opnieuw vastgesteld. De gemiddelde verwachte lange termijn melkprijs is, ten opzichte van 2016, ongewijzigd gebleven op € 34,50 / 100 kg. Er kan een bedrijfsspecifieke melkprijs w...

Begrotingsnormen lange termijn melkgeitenhouderij 2017 21 juni 2017 - Bericht: 00.074.064
Ook voor de melkgeitenhouderij zijn begrotingsnormen voor de lange termijn vastgesteld. Bij een gemiddelde melkproductie bedraagt het verwachte saldo € 246 per geit per jaar. De begrotingsnormen worden gebruikt voor lange termijn bedrijfsbegrotingen, bij aan...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-10) 21 juni 2017 - Bericht: 00.074.065
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincie Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn openstellingsperioden van twee subsidies ...

BEX: alleen voor bedrijven met overwegend melkvee 19 juni 2017 - Bericht: 00.074.054
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen dat hun mestproductie lager ligt dan op basis van de forfaitaire waarden. Wel is van belang dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is, dat BEX is bedoeld ‘voor bedrijven met over...

Begrotingsnormen lange termijn varkenshouderij 2017 15 juni 2017 - Bericht: 00.074.035
De begrotingsnormen voor de lange termijn van de varkenshouderij zijn opnieuw vastgesteld. Het saldo van de zeugenhouderij is vastgesteld op € 315 per gemiddeld aanwezige zeug en voor de varkenshouderij is het saldo € 64 per gemiddeld aanwezig vleesvark...

Fosfaatreductieplan: droge koeien en jongvee 8 juni 2017 - Bericht: 00.073.981
Zoals reeds eerder beschreven telt de tijdelijke afvoer van droge koeien niet mee als reductie, ook niet in het geval dat het tijdelijk huisvesten van droge koeien op een ander bedrijf reeds langer praktijk is. ZuivelNL heeft onlangs op een bijeenkomst bevestigd ...

Commissie knelgevallen fosfaatrechten 8 juni 2017 - Bericht: 00.073.970
De ‘Commissie knelgevallen fosfaatrechten’ die onlangs is ingesteld, moet een advies uitbrengen over het eventueel uitbreiden van de knelgevallenregeling fosfaatrechten. Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. Het is de vraag of het advies...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-9) 1 juni 2017 - Bericht: 00.073.771
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer in...

Fosfaatreductieplan: jongveegetal, korting 12%, alleen 2e maand telt 31 mei 2017 - Bericht: 00.073.788
Het jongveegetal is alleen van toepassing voor bedrijven die jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren naar een bedrijf in Nederland. Bedrijven die alleen kalveren afvoeren t/m een leeftijd van 35 dagen hoeven niet te rekenen met het jongveegetal. Deze bedrijven mogen ...

Fosfaatreductie varkenshouderij 2017 30 mei 2017 - Bericht: 00.073.767
In de periode van 29 mei t/m 26 juni 2017 kan een tegemoetkoming worden aangevraagd door varkenshouders die hun fosfaatproductie in het jaar 2017 verlagen t.o.v. het jaar 2016. De fosfaatreductie moet worden gerealiseerd door lagere bruto fosforgehalten in mengvo...

Overzicht wijzigingen GO en korting 24 mei 2017 - Bericht: 00.073.763
Het kan nodig zijn om na 15 mei de ingediende Gecombineerde opgave te wijzigen. Bepaalde wijzigingen kunnen leiden tot een korting op de uitbetaling van aangevraagde subsidie(s). RVO heeft een overzicht opgesteld van wijzigingen die na 15 mei kunnen worden doorge...

Bewijsstukken opsturen bij latere zeggenschap Jonge landbouwer 24 mei 2017 - Bericht: 00.073.753
Bij de toeslag Jonge landbouwers is de startdatum van de langdurige zeggenschap van belang. RVO gaat uit van de registratiedatum bij KvK, tenzij aangetoond kan worden dat, bij een samenwerkingsverband, de startdatum op een later moment ligt. Nieuw is dat naast de...

Accountantsverklaring actieve landbouwer en verbonden bedrijven 18 mei 2017 - Bericht: 00.073.689
Bedrijven waarvan landbouw een nevenactiviteit is, moeten de benodigde accountantsverklaring uiterlijk 19 juni indienen. Landbouwbedrijven die verbonden zijn met een uitgesloten bedrijf moeten de benodigde verklaring uiterlijk 9 juni indienen. Echter bij deze ver...

Fosfaatreductieplan: overdracht lopende een periode 17 mei 2017 - Bericht: 00.073.691
Het referentie- en doelstellingsaantal wordt bij een bedrijfsoverdracht op de datum van de bedrijfsoverdracht verhoogd en niet, zoals eerder door RVO aangegeven, pas vanaf de volgende periode. De bedrijfsoverdracht moet echter wel binnen één maand w...

Meeste pachtnormen per 1 juli 2017 (fors) omlaag 17 mei 2017 - Bericht: 00.073.690
Staatssecretaris Van Dam heeft de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages vastgesteld. Voor bouw- en grasland dalen de pachtprijzen in alle pachtprijsgebieden. Voor tuinbouw stijgen de pachtprijzen. De wijzigingen treden in werking per 1 juli 2017. ...

Fosfaatreductieplan: hoger beroep, geen extra knelgevallen 17 mei 2017 - Bericht: 00.073.663
Staatsecretaris Van Dam gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van 4 mei. Tot de beslissing op dit hoger beroep zijn alleen de bedrijven, die hebben deelgenomen aan het kort geding, vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Echter indien de Staat in het gelijk w...

Vrijstelling zeldzame rundveerassen beperkter 16 mei 2017 - Bericht: 00.073.615
De vrijstelling voor zeldzame rundveerassen geldt voor de aanwas vanaf 1 oktober 2016, maar is voor minder rassen van toepassing dan eerder is aangegeven. Daarnaast lijkt het dat de vrijstelling alleen geldt voor runderen die na 1 oktober 2016 zijn of worden gebo...

Individueel voerspoor melkvee niet voor 15 augustus 2017 5 mei 2017 - Bericht: 00.073.599
Het voerspoor wordt niet eerder dan vanaf 15 augustus 2017 verplicht voor individuele melkveebedrijven. Uit de eerste monitoring is gebleken, dat tot nu toe voldoende fosfaat is gereduceerd, waardoor een individuele verplichting (nog) niet noodzakelijk is. De reg...

Fosfaatreductieplan: correctie jongveegetal bij uitscharen 5 mei 2017 - Bericht: 00.073.592
De introductie van het ‘jongveegetal’ heeft ook invloed op het uitscharen van jongvee. Bedrijven die in 2017 weer dieren willen uitscharen, kunnen hun ‘jongveegetal’ corrigeren, zodat het uitscharen van jongvee toch zorgt voor reductie. Do...

Pro forma melden overdracht betalingsrechten bij lopend bezwaar 4 mei 2017 - Bericht: 00.073.601
RVO heeft zeer recent een formulier beschikbaar gesteld waarmee ‘pro forma’ betalingsrechten kunnen worden overgedragen. Dit formulier is alleen bedoeld bij nog lopende bezwaarschriften over de toekenning van betalingsrechten 2015 en/of 2016. Indien h...

Grondgebondenheid: de berekening 30 november 2016 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

Natuurterrein en Meststoffenwet 25 november 2016 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op bepaalde natuurterreinen is beweiding en het gebruik van dierlijke meststoffen en compost wel toegestaan. Hiervoor is het beheersregime leidend. Wanneer er geen beheersregim...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 25 november 2016 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonder...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 11 november 2016 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is g...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 2 november 2016 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is g...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 2 november 2016 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mes...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 2 november 2016 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag m...

Wetsvoorstel fosfaatrechten 11 oktober 2016 - Bericht: 00.058.662
Er is een wetsvoorstel (met wijziging) gepubliceerd, dat voorziet in de introductie van fosfaatrechten. Volgens het voorstel moet ieder bedrijf, dat vanaf 1 januari 2018 melkvee heeft, beschikken over voldoende fosfaatrechten. Toekenning fosfaatrechte...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 20 september 2016 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest afvoeren. Indi...

Uitrijschema meststoffen 20 september 2016 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan. Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) e...

Gebruiksruimte meststoffen particulier 20 september 2016 - Bericht: 00.057.604
Een particulier mag op gras- en bouwland per ha maximaal 170 kg stikstof en 80 kg fosfaat uit meststoffen gebruiken. Dit is inclusief de mestproductie van de aanwezige dieren. De aanvoer van dierlijke mest mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Voor het ...

Graslandvernietigingsschema 20 september 2016 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het verni...

Tabellenbrochure Mestbeleid 20 september 2016 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de Meststoffenwet moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. In de Tabellenbrochure st...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 24 mei 2017 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 7 april 2017 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

Vergroening: EA-Algemene lijst 24 maart 2017 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, Veldleeuwerikpakket of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van ...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 24 maart 2017 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 23 maart 2017 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

Vergroening-Collectieven 22 maart 2017 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA verplichting van de overige deelnemers op hun bed...

Vergroening: gewasdiversificatie 27 december 2016 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 21 november 2016 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 21 november 2016 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen kunnen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. Vanaf 2017 wordt, bij niet voldoen, een extra korting opgelegd. Daarnaas...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 18 november 2016 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen ook worden benut op bepaalde natuurterreinen. Of een natuurterrein subsidiabel is, hangt af van het natuurbeheertype dat op het natuurterrein rust. RVO heeft in een overzicht aangegeven welke beheertypen wel en welke niet subsidiabel zijn....

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...