Kennisbankberichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
GLB-projectsubsidie voor demonstratieprojecten duurzame landbouw 26 september 2023 - Bericht: 00.128.763
In de periode van 2 oktober t/m 15 november 2023 kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwers subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten in het kader van duurzame landbouw. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De subsidieaanvragen worden ge...

GLB-projectsubsidie voor praktijkleernetwerken 26 september 2023 - Bericht: 00.128.761
Binnen het GLB wordt de ‘Projectsubsidie voor praktijkleerwerken’ opengesteld van 2 oktober t/m 15 november 2023. De subsidie is bedoeld voor ondernemingen die kennis overdragen naar een samenwerkingsverband van landbouwers. Het moet hierbij gaan om de verduurzam...

Uiterlijk 10 oktober vanggewas na mais in Drenthe, Friesland en Groningen 26 september 2023 - Bericht: 00.129.171
De minister heeft uitstel verleent voor het inzaaien van een verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond. Het uitstel geldt voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het verplichte vanggewas moet in deze provincies uiterlijk 10 oktober zijn ingeza...

Subsidies in kader van 'stikstofproblematiek' - provincie Gelderland 25 september 2023 - Bericht: 00.128.961
De provincie Gelderland stelt, in aanvulling op de landelijke regelingen Lbv en Lbv+, in de periode van 28 september 2023 t/m 30 juni 2024 een drietal subsidieregelingen open. Het gaat om subsidie voor stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen specifiek voo...

Overzicht regels (verplicht) vanggewas en (on)mogelijke combinaties 25 september 2023 - Bericht: 00.128.878
Vanuit de mestwetgeving en het GLB spelen bij veel bedrijven vanggewassen een belangrijke rol. Dit is deels afhankelijk van de grondsoort. Soms is het verplicht om een vanggewas te telen. In andere situaties kunnen vanggewassen ingezet worden om aan bepaalde verp...

Zand en löss: advies invulling rustgewas en GLMC 7 nu al 1 op 3 25 september 2023 - Bericht: 00.128.919
Op zand- en lössgrond moet in de periode 2023 t/m 2026 op bouwland minimaal één keer een rustgewas worden geteeld. Vanaf 2027 gaat vrijwel zeker een rustgewaseis gelden van 1 op 3. Waarbij 2025 en 2026 referentiejaren zijn. Percelen waarop in 2023 en 2024 een rus...

Algemene vrijstelling gewasrotatie (GLMC 7) vervalt, let op bij continuteelt 21 september 2023 - Bericht: 00.129.053
De algemene vrijstelling voor GLMC 7 ‘gewasrotatie op bouwland’ (eis vanuit conditionaliteit GLB) vervalt per 2024. Op bedrijven, waarvoor geen vrijstelling meer geldt, moet in 2024, op een deel van het bouwland, een ander gewas worden geteeld dan in 2023. Voor b...

Aanmelding GLB 2024 uitgesteld naar GO-periode 18 september 2023 - Bericht: 00.128.939
Bedrijven moeten in 2024 de aanmelding voor GLB-subsidies indienen tegelijk met de Gecombineerde opgave 2024. Hiermee is de aanmeldperiode van 15 okt. t/m 30 nov. 2023 verschoven naar 1 maart t/m 15 mei 2024.Aanmeldperiode GLB-subsidies en eco-regelingIn de Uitvo...

Vanggewas na mais in NV-gebied voor derogatiebedrijf op klei en veen 7 september 2023 - Bericht: 00.128.912
Derogatiebedrijven in ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ moeten vanaf 2023 na de maisteelt ook op klei- en veengrond verplicht een vanggewas telen. Onlangs zijn enkele details van de voorwaarden bekend gemaakt. Indien direct aansluitend de maisteelt een vanggewas...

Overzicht subsidies 2023 16 augustus 2023 - Bericht: 00.123.064
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2023 opengesteld zijn (geweest).Overzich...

SABE: advies- en cursusvoucher landbouwer 2023 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.701
Landbouwers kunnen vanaf 1 september een advies- en/of cursusvoucher aanvragen t.b.v. duurzaam ondernemen. De openstellingsperiode voor de adviesvoucher loopt t/m 13 oktober 2023. De openstellingsperiode voor de cursusvoucher loopt t/m 1 september 2024. De subsid...

SABE: bedrijfsplanvoucher voor omschakeling 2023 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.705
In de periode van 1 september t/m 13 oktober 2023 kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor een ‘bedrjjfsplanvoucher’. Met de voucher kan een landbouwer een bedrijfsplan laten opstellen voor het verduurzamen van het bedrijf. Het bedrijfsplan kan (ook) gebruikt w...

SABE: opleidingsvoucher 'alle' adviseurs 2023 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.709
Iedere bedrijfsadviseur kan in de periode van 1 september 2023 t/m 1 september 2024 een opleidingsvoucher aanvragen. Met de voucher kan een adviseur, voor bepaalde thema’s, een opleiding ‘bedrijfscoach’ volgen bij een kennisinstelling. De subsidie is een onderdee...

Actualiteiten opkoopregelingen Lbv-plus en Lbv 7 augustus 2023 - Bericht: 00.128.675
RVO heeft onlangs antwoorden gegeven op meerdere praktijkvragen over de opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Het gaat hierbij om de onderwerpen: aantal dieren voor PAS-melder die deelneemt aan regeling, ‘beroepsverbod’ en moment van aanvraag, deelnemen als stal is (...

Definitieve aanvraag GLB-subsidies, bedrijfsoverdracht en -beëindiging 3 augustus 2023 - Bericht: 00.128.590
Bij de definitieve aanvraag van GLB-subsidies (15 okt. t/m 30 nov.) moeten de perceelsgegevens, incl. de eco-activiteiten, uit de Gecombineerde opgave (GO) worden bevestigd of ‘ingetrokken’. Na een bedrijfsoverdracht zijn deze gegevens niet bekend bij het overnem...

Subsidie voor apparatuur mechanisch vernietigen groenbemester/vanggewas 3 augustus 2023 - Bericht: 00.128.596
Landbouwers en loonwerkers kunnen in de periode van 1 t/m 29 september 2023 subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50...

Controle subsidiabel areaal met wekelijke satellietbeelden, vanaf 2024 uitbreiding 31 juli 2023 - Bericht: 00.128.586
RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of percelen, waarop GLB-subsidies is aangevraagd, voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Hiervoor gebruikt RVO het ‘Areaal Monitoring Systeem’. RVO stuurt een bericht als, volgens RVO, niet aan de voorwaar...

Nieuwe meststoffen in Bijlage Aa, zoals spuiwater mestverwerking en GFT-compost 31 juli 2023 - Bericht: 00.128.660
Aan ‘Bijlage Aa’ zijn onlangs meerdere nieuwe reststoffen toegevoegd, die ingezet mogen worden als meststof of de productie daarvan. De twee meest ‘opvallende’ nieuwe meststoffen zijn spuiwater afkomstig van mestverwerkingsinstallaties en spuiwater afkomstig van ...

Lagere forfaitaire gehaltes dikke fractie vanaf 15 juli 31 juli 2023 - Bericht: 00.128.656
De forfaitaire gehaltes van koek na mestscheiding afkomstig van rundvee- en varkensmest zijn aangepast. Het betreft de dikke fractie na mestscheiding: mestcode 13 (rundvee) en 43 (varkens). De gehaltes zijn voor zowel stikstof als fosfaat lager vastgesteld. De la...

‘Pas’ vanaf 2024 meestal geen stikstofnorm groenbemester 27 juli 2023 - Bericht: 00.128.593
In de meeste situaties vervalt de stikstofnorm voor groenbemesters in 2024. De aanpassing was eerder aangekondigd voor 2023 maar is uitgesteld. Alleen na de teelt van graszaad, granen en koolzaad geldt vanaf 2024 nog een stikstofnorm voor niet-vlinderbloemige gro...

THEMA-berichten geven abonnees een COMPLEET BEELD over een onderwerp wat veel vragen oproept in de praktijk.
Verplicht vanggewas na mais op zand-löss en derogatiebedrijf klei-veen in NV-gebieden 7 september 2023 - Bericht: 00.094.256
Na de oogst van mais op zand- en lössgrond is het verplicht om een vanggewas te telen. Dit geldt ook voor klei- en veengronden op derogatiebedrijven in de ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden). Voor zand- en lössgronden zijn meerdere opties mogelijk di...

Schema gras-en bouwland 'Meststoffenwet' 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.692
Afhankelijk van o.a. de ‘functie’ telt een perceel mee voor verschillende onderdelen van de ‘Meststoffenwet’. Hierbij is ook de beschikkingsmacht van belang. De verschillende onderdelen zijn de gebruiksnormenberekening (incl. derogatie), mestverwerkingsplicht en ...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 31 juli 2023 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag een bedrijf spuiwater ook als kunstmeststof gebruiken. Dit moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser hee...

Vrijstelling zoogkoeienhouderij 24 juli 2023 - Bericht: 00.095.185
Zoogkoeienbedrijven kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Bedrijven die voor de eerste keer gebruik willen maken van de vrijstelling moeten zich melden bij RVO in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vrijstelling moet gelden. Dit ...

Natuurterrein en Meststoffenwet 24 juli 2023 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op veel natuurterreinen is beweiding en het gebruik van (dierlijke) meststoffen wel toegestaan. Dit is opgenomen in de beheers-/pachtovereenkomst. Standaard gelden de in de ove...

Voorwaarden aanwenden plantenresten 24 juli 2023 - Bericht: 00.088.924
Plantenresten mogen alleen onder voorwaarden op (landbouw)grond worden aangewend. Bermmaaisel en land- en bosbouwmateriaal moeten op dezelfde plaats, een aangrenzend perceel of, indien niet mogelijk, op een ander geschikt perceel binnen een straal van 5 kilometer...

Verplichte mestopslagcapaciteit 21 juli 2023 - Bericht: 00.118.963
Veehouderijbedrijven moeten de mestproductie van minimaal 7 maanden kunnen opslaan. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing. Alleen ‘vergunde’ mestopslagen tellen mee.Minimale opslagcapaciteitVeehouderijbedrijven moeten de mestproductie van hun dieren in...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 20 juli 2023 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal als bedrijf maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest af...

Bedrijfsoverdracht: aandachtspunten Meststoffenwet 6 juli 2023 - Bericht: 00.102.765
Een bedrijfsoverdracht heeft gevolgen op verschillende ‘mestregelingen’. De exacte gevolgen hangen af van de datum van de feitelijke overdracht. Wanneer een overdracht ter sprake komt, is het verstandig om vooraf de gevolgen en de benodigde acties in te schatten....

Mestverwerkingsplicht 5 juli 2023 - Bericht: 00.101.798
Bedrijven die meer fosfaat produceren dan zij kunnen plaatsen op het eigen bedrijf, moeten een deel van dit ‘bedrijfsoverschot’ verwerken. Deze verplichte verwerking geldt voor alle diersoorten. Daarnaast moeten melkveebedrijven het eventuele melkveefosfaatoversc...

Eisen grondbemonstering voor fosfaatdifferentiatie 5 juli 2023 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Aan het nemen van grondmonsters worden een aantal eisen gesteld. Deels zijn deze afhankelijk van het ‘type’ monster: standaard of gest...

Fosfaatrechten: 100% benutting in jaar van overdracht 4 juli 2023 - Bericht: 00.094.082
Bij een melding van een overdracht van fosfaatrechten moet worden aangegeven welk deel van de overgedragen fosfaatrechten de koper in het jaar van overdracht kan benutten. Het verschil in overgedragen rechten en door de koper te benutten rechten kan de verkoper i...

Gebruiksruimte meststoffen overige grond o.a. particulier 29 juni 2023 - Bericht: 00.057.604
Voor ‘overige grond’ gelden maximale stikstof- en fosfaatnormen voor het gebruik van meststoffen. De gebruiksnormen uit de ‘Meststoffenwet’ zijn niet van toepassing. Overige grond is veelal in gebruik bij particulieren. Vaak gaat het om grasland voor hobbydieren....

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 28 juni 2023 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 28 juni 2023 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 28 juni 2023 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mest forfa...

(Primaire) waterkeringen - Meststoffenwet 28 juni 2023 - Bericht: 00.101.988
Primaire waterkeringen (dijken) tellen in de meeste gevallen maar beperkt mee voor de ‘Meststoffenwet’. Dit komt doordat de beschikkingsmacht bij primaire waterkeringen niet bij de landbouwer ligt. Dit kan ook gelden voor andere waterkeringen. Voor deze (primaire...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 28 juni 2023 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 28 juni 2023 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag maximaal...

Forfaitaire transporten: Verzamel-rVDM 28 juni 2023 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest met één rVDM-melding te doen. Dit kan met een zogenaamd ‘Verzamel–rVDM’.Verzamel-rVDMNormaal gesproken moet voor iedere vracht dierlijke mest aparte melding...

Tabellenbrochure Mestbeleid 31 mei 2023 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de ‘Meststoffenwet’ moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. Deze normen zijn opgeno...

Derogatievoorwaarden 2023 30 mei 2023 - Bericht: 00.127.842
Derogatiebedrijven kunnen, onder voorwaarden, voor graasdierenmest een hogere stikstofgebruiksnorm toepassen. De derogatienorm en de voorwaarden zijn afhankelijk van het gebied en de grondsoort. Hogere stikstofgebruiksnormVoor bedrijven die gebruik maken van de d...

Fosfaatrechten: korting bij overdracht 22 mei 2023 - Bericht: 00.094.045
Fosfaatrechten worden bij een overdracht naar een ander bedrijf met 10% gekort. Er geldt een uitzondering op de korting voor overdrachten naar personen die maximaal tot in de 3e graad bloed- of aanverwant zijn. Ook geldt een uitzondering bij een overdracht in het...

Handreiking BEX 11 mei 2023 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen dat de stikstof- en fosfaatproductie van de veestapel anders is dan op basis van de forfaits. Hiervoor moet het bedrijf voldoen aan de ‘Handreiking BEX’.BEX-melkveeMelkveebedrijven die BEX willen toepassen, moeten v...

Verplichte bufferstrook langs waterloop 4 mei 2023 - Bericht: 00.127.818
De breedte van een verplichte bufferstrook is afhankelijk van de soort waterloop. In bepaalde situaties kan de breedte worden ‘afgeschaald’. Op een bufferstrook mag een gewas worden geteeld, maar de bufferstrook mag niet worden bemest en telt niet mee voor de geb...

Derogatievoorwaarden 2022 3 mei 2023 - Bericht: 00.103.148
Derogatiebedrijven kunnen, onder voorwaarden, voor graasdierenmest een hogere stikstofgebruiksnorm toepassen. Afhankelijk van de provincie en de grondsoort is dit 250 kg of 230 kg per ha. In dit bericht staan de derogatievoorwaarden 2022. Hogere stikstofgebruiksn...

Uitrijschema meststoffen 14 maart 2023 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan.Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) en de g...

Mestverwerking: Regionale mestafzet 6 februari 2023 - Bericht: 00.096.923
Bedrijven die meer fosfaat produceren dan zij op het eigen bedrijf kunnen plaatsen, moeten per jaar een deel van dit overschot verwerken. Een bedrijf dat het volledige bedrijfsoverschot in de regio afzet is echter vrijgesteld van de mestverwerkingsplicht. Voor de...

Emissiearme mestaanwending drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib 1 januari 2023 - Bericht: 00.089.024
In de meeste gevallen is het verplicht om drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib ‘emissiearm’ aan te wenden. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden die afhankelijk zijn van o.a. de grondsoort, teelt en de toegepaste technieken. Belangrijk daarbij is dat niet de...

Schema gras- en bouwland voor de Meststoffenwet (t/m 2022) 1 januari 2023 - Bericht: 00.103.052
Een perceel telt afhankelijk van o.a. van de functie en de mate van de beschikkingsmacht wel of niet mee bij verschillende onderdelen van de ‘Meststoffenwet’, zoals bijvoorbeeld de gebruiksnormenberekening, mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Met het sche...

Schema gewascode grasland en benutting betalingsrechten (t/m 2022) 1 januari 2023 - Bericht: 00.103.054
Binnen het GLB gelden verschillende gewascodes voor grasland. Dit is o.a. afhankelijk van hoeveel jaar achtereen het perceel grasland is en de droge stof opbrengst per hectare. Indien landbouwactiviteiten op het grasland plaatsvinden, is het grasland subsidiabel ...

(Emissiearme) aanwending vaste mest en zuiveringsslib 1 januari 2023 - Bericht: 00.110.137
Op bouwland is het verplicht om vaste mest en steekvast zuiveringsslib na het aanwenden direct onder te werken. Op percelen met fruitteelt geldt deze voorwaarde meestal niet. Op grasland is emissiearm aanwenden niet verplicht. Onderwerken op bouwlandVaste mest en...

Voorraadwaardering dierlijke mest berekening en opgave 1 januari 2023 - Bericht: 00.097.619
In januari moeten veel bedrijven de eindvoorraad mest van het voorgaande jaar bepalen. De gehaltes van de eindvoorraad zijn afhankelijk van het al dan niet afvoeren van bemonsterde mest. Daarnaast gelden enkele aandachtspunten bij aangevoerde mest, bezinklaag var...

Fosfaatrechten: grens 100 kg alleen voor particulieren 1 januari 2023 - Bericht: 00.079.050
Voor melkvee, dat voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ wordt gehouden, zijn altijd fosfaatrechten nodig. Voor hobbymatig gehouden melkvee op een landbouwbedrijf of bij een particulier zijn geen fosfaatrechten nodig. Voor particulieren geldt hierbij een bovengrens ...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 1 januari 2023 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Fosfaatverrekening bouwland 1 januari 2023 - Bericht: 00.096.921
Een overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm, ontstaan door mestaanvoer op bouwland, kan onder voorwaarden met het daaropvolgende jaar worden verrekend. RVO hanteert voor de toepassing een striktere uitleg dan in de wet is opgenomen. Volgens RVO moet de overschr...

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig? 1 januari 2023 - Bericht: 00.094.245
Sinds 1 januari 2018 zijn er voor dieren in de melkveehouderij fosfaatrechten nodig evenals voor vrouwelijke opfokkalveren die bestemd zijn om een zoogkoe te worden. Al deze dieren vallen onder de diercategorieën 100, 101 of 102. Echter niet alle dieren uit deze ...

Opslag vaste mest o.a. op kopakker 1 januari 2023 - Bericht: 00.103.163
Voor het (tijdelijk) opslaan van vaste mest (op kopakkers) gelden bepaalde landelijke regels. In dit bericht wordt ingegaan op de algemene regels die gelden voor mestopslagen voor vaste dierlijke mest van 3 t/m 600 m3. Mestopslagen groter dan 600 m3 zijn vergunni...

Meststoffenwet: bedrijfsmatigheid leidend, ook voor particulier 1 januari 2023 - Bericht: 00.103.020
De ‘Meststoffenwet’ is van toepassing op bedrijven en personen die bedrijfsmatig landbouwgrond gebruiken en/of dieren houden. Ook een ‘particulier’ kan een bedrijf zijn volgens de ‘Meststoffenwet’. Voor een particulier is dit onderscheid van belang om te bepalen ...

Bedrijfsoverdracht en melkveefosfaatreferentie 1 januari 2023 - Bericht: 00.100.934
Een melkveefosfaatreferentie kan alleen bij een volledige bedrijfsoverdracht worden overgedragen als er sprake is van bloed- of aanverwantschap in de 1e, 2e of 3e graad of een samenwerking tussen man en vrouw (gehuwd of geregistreerd partnerschap). Het oorspronke...

Maisteelt op zand- en lössgrond: meldplicht en uitrijdatum mest (t/m 2022) 1 januari 2023 - Bericht: 00.110.041
De teelt van mais op zand- en lössgrond moet, op enkele uitzonderingen na, jaarlijks uiterlijk 15 februari worden gemeld bij RVO. Op de gemelde maispercelen mag pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Deze maatregel is per 2...

Graslandvernietigingsschema 7 januari 2022 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema voor 2022 staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het v...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie maïs (t/m 2020) 24 maart 2021 - Bericht: 00.074.501
Bedrijven die maïs telen op zand- en lössgrond en op betreffende percelen alle meststoffen toedienen middels rijenbemesting, konden t/m 2020, in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Deze extra ruimte geldt niet voor dierlijke mest. Het is niet ve...

Grondgebondenheid: de berekening 15 juli 2020 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst (t/m 2019) 30 januari 2020 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, konden t/m 2019, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit gold alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal...

Fosfaatrechten: knelgevallenregeling 24 september 2018 - Bericht: 00.074.505
Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij RVO een verzoek indienen voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. Starters die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op hun bedrijf hadden, maar op die datum nog geen melkkoeien hadden kunne...

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 16 januari 2018 - Bericht: 00.077.994
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de maatregelen opgenomen, die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aanscherpingen voorgesteld, maar ook...

Fosfaatrechten: toekenning per 1 januari 2018 22 september 2017 - Bericht: 00.074.481
Op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015 krijgen bedrijven per 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee (cat. 100, 101 en 102) toegekend. De rechten worden toegekend op basis van de forfaitaire productienormen. In dit bericht is opgenomen hoe het aantal te...

Fosfaatrechten: bedrijfsoverdracht en generieke korting 21 september 2017 - Bericht: 00.074.769
Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een generieke korting toegepast als het betreffende bedrijf niet grondgebonden is. Bij een overdracht van een bedrijf voor 1 januari 2018 worden de toe te kennen fosfaatrechten generiek gekort als het ‘oude’ bedrijf n...

Fosfaatrechten: generieke korting 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.492
Direct na het toekennen van de fosfaatrechten in 2018 kan een generieke korting van maximaal 8,3% worden opgelegd. Dit geldt voor melkveebedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Een bedrijf wordt niet verder gekort dan de fosfaatruimte 2015.Generieke korti...

Schema gewascode grasland en subsidiabel areaal 10 augustus 2023 - Bericht: 00.128.681
Binnen het GLB gelden verschillende gewascodes voor grasland. Dit is o.a. afhankelijk van hoeveel jaar achtereen het perceel grasland is en de droge stof opbrengst per hectare. Indien landbouwactiviteiten op het grasland plaatsvinden, is het grasland subsidiabel ...

GLB 2023: niet-productief areaal en landschapselementen (GLMC 8a) 6 juli 2023 - Bericht: 00.119.259
Om in aanmerking te kunnen komen voor de basispremie, eco-premie en/of het ANLb moet een bedrijf, dat niet is vrijgesteld, voldoen aan GLMC 8a: niet-productieve oppervlakte en landschapselementen. Voor 2023 geldt een algemene vrijstelling voor GLMC 8a. Alleen bed...

GLB 2023: eco-regeling beschrijving eco-activiteiten en gewaslijsten 6 juli 2023 - Bericht: 00.119.264
Bedrijven die eco-premie willen ontvangen moeten meerdere eco-activiteiten uitvoeren. In dit bericht staan alle eco-activiteiten vermeld. Daarnaast is, indien van toepassing, per eco-activiteit de gewassenlijst opgenomen. Gewassenlijsten bij eco-activiteitenVoor ...

GLB 2023: conditionaliteit en GLMC's 6 juli 2023 - Bericht: 00.119.252
Om basispremie, eco-premie en/of ANLb-subsidies te ontvangen moet een bedrijf aan de conditionaliteit (basisvoorwaarden) voldoen. De conditionaliteit bestaat uit beheerseisen (RBE’s) en normen voor een ‘goede landbouw- en milieuconditie’ van de bodem (GLMC’s).RBE...

GLB 2023: subsidiabel areaal 6 juli 2023 - Bericht: 00.123.728
Grondgebonden GLB-subsidies, zoals de basispremie en eco-premie, worden uitbetaald op basis van ‘subsidiabel areaal’ op 15 mei. Ook landschapselementen (incl. sloten) kunnen, onder voorwaarden, meetellen. Sommige gronden zijn expliciet uitgesloten. LandbouwgrondG...

GLB-subsidies: wanneer is de 90-dagenregeling van toepassing 27 juni 2023 - Bericht: 00.102.403
Bedrijven kunnen GLB-subsidies, zoals de basis- en eco-premie, alleen ontvangen op percelen die voor landbouw gebruikt worden. Het is toegestaan dat op deze percelen ook niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Deze mogen echter maximaal 90 dagen duren en de grond...

GLB 2023: eco-regeling puntensysteem en hoogte premie 20 april 2023 - Bericht: 00.119.309
Bedrijven kunnen, naast de basispremie, vrijwillig deelnemen aan de eco-regeling. Om deel te kunnen nemen moet een bedrijf ‘eco-activiteiten’ toepassen. Het systeem van de eco-regeling bestaat uit twee stappen. Eerst bepaalt het bedrijf of, middels een puntensyst...

Actief landbouwer GLB 3 april 2023 - Bericht: 00.127.236
Om voor GLB-subsidies in aanmerking te komen, moet een bedrijf voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’. Een KVK-inschrijving is hierbij van belang, evenals een accountantsverklaring in de situatie dat ‘landbouw’ een nevenactiviteit is. Als een landbouwer...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie (t/m 2022) 1 januari 2023 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

Vergroening: EA-Algemene lijst (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit drie pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorwaarden die gelden bij in...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit drie pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorwaarden, die gelden bij i...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. De korting kan hoger worden als voor het vierde jaar niet aan de gewasseneis of...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen worden benut op bepaalde natuurterreinen. De percelen moeten wel voldoen aan de definitie van subsidiabele landbouwgrond in het kader van GLB. Daarnaast moeten op de percelen landbouwactiviteiten plaatsvinden. Het feitelijk gebruik van de ...

Vergroening-Collectieven (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA-collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA-verplichting van de overige deelnemers op hun bedrijven aanlegg...

Bedrijfsoverdracht: bedrijfstoeslag veiligstellen (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.102.764
Bij een bedrijfsoverdracht is het van belang dat de bedrijfstoeslag veilig wordt gesteld. Hierbij is o.a. de registratie als ‘actief landbouwer’ bij de KVK op 15 mei van belang. Dit speelt vooral indien de overdrachtsdatum, de inschrijving bij de KVK en de meldin...

Vergroening: gewasdiversificatie (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

Graasdierpremie (t/m 2022) 31 december 2022 - Bericht: 00.089.610
Middels de Gecombineerde opgave (GO) kan graasdierpremie worden aangevraagd voor schapen en vrouwelijke runderen, die in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op ‘niet-subsidiabele grond’ grazen. De graasdierpremie bedraagt maximaal € 153 per rund en ...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket (t/m 2019) 31 december 2019 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie 13 juli 2023 - Bericht: 00.109.670
Met de ‘Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie’ kunnen landbouwondernemingen een advies- en/of cursusvoucher aanvragen. Landbouwers kunnen ook in aanmerking komen voor een bedrijfsplanvoucher. Bedrijfsadviseurs kunnen een opleidingsvoucher aanvragen. ...

Brede weersverzekering 27 juni 2023 - Bericht: 00.096.704
Met de ‘Brede weersverzekering’ kunnen bedrijven met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Voor de verzekeringspremie kan subsidie worden verkregen.DoelBij open teelten loopt een bedrijf risico dat ...

ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 27 juni 2023 - Bericht: 00.079.182
De ‘Investeringsregeling duurzame energie en energiebesparing’ is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie en voor investeringen in energiebesparende isolatiematerialen. Zowel ondernemers als particulieren kunnen voor bepaald...

EIA 2021 5 januari 2021 - Bericht: 00.105.385
De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar van de f...

Vamil en MIA 2021 5 januari 2021 - Bericht: 00.105.383
De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om een deel ...

Subsidie Jonge landbouwers 2020 30 november 2020 - Bericht: 00.104.784
De subsidie Jonge landbouwers 2020 is in alle provincies opengesteld in de periode van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17:00 u). De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstelling. De subsid...

Vamil en MIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.558
De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om een deel ...

EIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.559
De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar van de f...

Subsidie Jonge landbouwers 2019 17 december 2019 - Bericht: 00.096.507
De subsidie Jonge landbouwers 2019 is in alle provincies opengesteld in de periode van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020 (17:00 u). De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstelling. De subsidi...

Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 2019 30 januari 2019 - Bericht: 00.088.949
Investeringen in nieuwe of bestaande stallen of viskwekerijen, die aan de eisen uit de certificatieschema’s van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ of van de ‘Maatlat Duurzame Aquacultuur’ (gaan) voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de Vamil en/of de MIA. Bij m...

Maatlat Schoon Erf 2019 22 januari 2019 - Bericht: 00.088.948
De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om, middels fiscale prikkels, emissies vanaf het erf te voorkomen. Het certificaat is bedoeld voor de sectoren rundveehouderij, schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Bepaalde investeringen, die...

Vamil en MIA 2019 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.840
AlgemeenDe ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om e...

EIA 2019 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.850
AlgemeenDe regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar ...

Subsidie Jonge landbouwers 2018 21 december 2018 - Bericht: 00.087.004
De subsidie Jonge landbouwers 2018 is in alle provincies opengesteld in de periode van 3 december 2018 (of enkele dagen later) t/m 8 februari 2019. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstell...

Vamil en MIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.877
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (M...

EIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.879
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 13 december 2017 - Bericht: 00.076.544
De subsidie Jonge landbouwers 2017 is opengesteld in de periode van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De verwachting is dat de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het momen...

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Pachtprijzen 2023 19 juli 2023 - Bericht: 00.128.507
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2022 31 mei 2023 - Bericht: 00.128.148
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pacht: prijsbepaling 1 januari 2023 - Bericht: 00.074.288
Jaarlijks worden per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen bepaald. Deze maximaal toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. De maximaal toelaatbare pachtprijzen wor...

Pachtvormen en -voorwaarden 1 januari 2023 - Bericht: 00.074.289
Voor de agrarische sector zijn verschillende pachtvormen bruikbaar. Mede afhankelijk van het pachtobject kan de (ver)pachter kiezen voor een bepaalde pachtvorm. Iedere pachtvorm heeft haar eigen regels. In dit bericht zijn de verschillende pachtvormen uitgewerkt....

Pachtprijzen 2021 10 juni 2021 - Bericht: 00.109.890
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2020 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.753
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2019 11 juni 2019 - Bericht: 00.093.861
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2018 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.120
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2017 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.290
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt. In dit bericht staan de...