Kennisbankberichten

Uitspraak POR: individueel ontheffing aanvragen 16 maart 2018 - Bericht: 00.081.182
Varkens- en pluimveehouders die willen procederen tegen de beëindiging van de POR-regeling moeten, volgens de rechter, een nieuwe ontheffing aanvragen. Tegen de afwijzing van deze aanvraag kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Dit heeft de rechter onlangs ...

Gecombineerde opgave 2018 16 maart 2018 - Bericht: 00.080.800
De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2018 digitaal worden ingediend. Naast de bedrijfstoeslag en de toeslag Jonge landbouwers kan de Graasdierenpremie, de tegemoetkoming Brede weersverzekering en SNL-a worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen betalingsr...

Aanvullende wijzigingen vergroening 2018 14 maart 2018 - Bericht: 00.079.522
Enkele eerder aangekondigde wijzigingen van de vergroeningseisen zijn definitief geworden. Dit geldt zowel voor de Algemene lijst, de equivalente pakketten en de gewasdiversificatie. Naast de aangekondigde wijzigingen is nu, bij de Algemene lijst, ook een buffer ...

Overdracht fosfaatrechten: eerste jaar soms wel 100% benutting 14 maart 2018 - Bericht: 00.081.181
Bij overdracht van fosfaatrechten waarbij, in het jaar van overdracht, minimaal 10% nog door de verkoper wordt benut wordt de korting van 10% bij overdracht pas het volgende jaar doorgevoerd. Hierdoor is het eerste jaar, door beide partijen samen, nog 100% benutt...

Fosfaatrechten: alleen voor bedrijfsmatig gehouden melkvee 14 maart 2018 - Bericht: 00.080.802
Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor dieren die voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ worden gehouden. Dit betekent dat voor hobbydieren, ook op een landbouwbedrijf, geen fosfaatrechten nodig zijn. Naast deze regel geldt voor particulieren ook nog een ...

Actief landbouwer GLB: verbonden bedrijf telt niet meer mee 9 maart 2018 - Bericht: 00.080.785
Vanaf 2018 wordt, bij de bepaling of een bedrijf aan de definitie ‘actief landbouwer’ voldoet, niet meer beoordeeld of er sprake is van een ‘verbonden bedrijf’. Hierdoor is alleen de situatie van het betreffende bedrijf (KvK-nummer) van be...

Subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij 9 maart 2018 - Bericht: 00.080.745
Nertsenhouderijen die hun bedrijfslocatie slopen kunnen hiervoor subsidie ontvangen. Daarnaast kunnen nertsenhouderijen subsidie krijgen voor het ombouwen van het bedrijf naar een nieuw landbouwbedrijf of een nieuw niet-landbouwbedrijf. Een bedrijf kan, per locat...

Toeslag Jonge landbouwers nu vijf jaar vanaf aanvraag 6 maart 2018 - Bericht: 00.080.781
De toeslag Jonge landbouwer kan nu t/m vijf jaar na de eerste aanvraag worden aangevraagd. De eerdere beperking dat maximaal 5 jaar na vestiging de toeslag kon worden verkregen is hiermee komen te vervallen. Deze wijziging geldt vanaf 2018, ook voor reeds eerder ...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-4) 27 februari 2018 - Bericht: 00.079.523
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Flevoland en Groningen, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ...

Investeringen voor Maatlaat Schoon Erf 27 februari 2018 - Bericht: 00.079.372
Bedrijven die investeren in voorzieningen die emissies van het erf tegengaan, kunnen in aanmerking komen voor Vamil en MIA. Het bedrijf moet hiervoor een (ontwerp)certificaat Maatlat Schoon Erf hebben. De investeringen hoeven niet één op é&ea...

Wijzigingen vergroeningseisen per 1 januari 2018 20 februari 2018 - Bericht: 00.077.784
Vanaf 1 januari 2018 zijn enkele wijzigingen van de vergroeningseisen (ecologisch aandachtsgebied en gewasdiversificatie) doorgevoerd. Dit geldt zowel voor de Algemene lijst als voor de equivalente pakketten. Daarnaast zijn voor de equivalent pakketten ook enkele...

Verlaging waarde betalingsrechten in 2018 en 2019 8 februari 2018 - Bericht: 00.079.239
De waarde van de betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4 tot 4,5% verlaagd. De reden hiervan is dat een gedeelte van het GLB-budget wordt overgeheveld van pijler I naar pijler II. De exacte waarde van de betalingsrechten in 2018 en 2019 wordt na 30 juni beke...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-3) 8 februari 2018 - Bericht: 00.079.219
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Groningen en Overijssel, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-2) 1 februari 2018 - Bericht: 00.079.011
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Limburg en Noord-Brabant, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij d...

Teeltvrije zones bij diverse granen, vlas, gras en graszaadteelt verbreed 1 februari 2018 - Bericht: 00.078.937
Vanaf 2018 is de teeltvrije zone bij de teelt van gras, graszaad, vlas en diverse granen verbreed naar 50 cm. Bij de teelt van het gewas, de bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet met deze teeltvrije zone rekening worden gehouden. ...

Fosfaatrechten: ruime definitie in- en uitscharen 1 februari 2018 - Bericht: 00.079.009
De fosfaatrechten van, op 2 juli 2015, uitgeschaarde dieren kunnen zonder korting naar de uitschaarder worden overgedragen. Voor het in- en uitscharen is geen specifieke termijn of data genoemd. Hiermee biedt deze regeling meer ruimte dan onder het fosfaatreducti...

Fosfaatrechten overschrijven nu mogelijk 31 januari 2018 - Bericht: 00.078.990
Fosfaatrechten kunnen digitaal worden overgedragen. De vervreemder moet hiervoor een melding registreren, die ook door de verwerver digitaal ondertekend moet worden. Bij de overdracht moet aangegeven worden welk deel van de rechten nog benut kan worden. Daarnaast...

Aanmelden BEP-pilot 2018 uiterlijk 14 februari 31 januari 2018 - Bericht: 00.079.020
Bedrijven die willen deelnemen aan de BEP-pilot 2018 moeten zich uiterlijk 14 februari 2018 aanmelden. Alleen bedrijven die in 2017 aan de BEP-pilot meededen kunnen zich aanmelden. BEP-pilot De huidige BEP-pilot loopt t/m 2018. Bedrijven dienen ...

Tabellenbrochure 2018 26 januari 2018 - Bericht: 00.078.988
De wijzigingen in forfaits van geiten, dierlijke meststoffen en voer zijn inmiddels door RVO in de desbetreffende tabellen opgenomen. Alle afzonderlijke tabellen zijn door ons samengevoegd in één Tabellenbrochure. Wijzigingen Per 1 ...

Stimuleren emissiearme erven met Maatlat Schoon Erf 25 januari 2018 - Bericht: 00.077.841
Voor het jaar 2018 wordt het certificaat ‘Maatlat Schoon Erf’ geïntroduceerd. De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om, middels fiscale prikkels, emissies vanaf het erf te voorkomen. Het certificaat is bedoeld voor de sectoren rundveehouderij, sch...

Fosfaatrechten: alleen voor bedrijfsmatig gehouden melkvee 14 maart 2018 - Bericht: 00.079.050
Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor melkvee dat voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ wordt gehouden. Dit betekent dat voor hobbydieren op een landbouwbedrijf of bij een particulier geen fosfaatrechten nodig zijn. Naast deze regel geldt ook nog de ond...

Grondgebondenheid: de berekening 2 februari 2018 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 16 januari 2018 - Bericht: 00.077.994
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de maatregelen opgenomen, die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aanscherpingen voorgesteld, maar ook...

Fosfaatrechten: toekenning per 1 januari 2018 22 september 2017 - Bericht: 00.074.481
Op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015 krijgen bedrijven per 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee (cat. 100, 101 en 102) toegekend. De rechten worden toegekend op basis van de forfaitaire productienormen. In dit bericht is opgenomen hoe het aantal te...

Fosfaatrechten: bedrijfsoverdracht en generieke korting 21 september 2017 - Bericht: 00.074.769
Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een generieke korting toegepast als het betreffende bedrijf niet grondgebonden is. Bij een overdracht van een bedrijf voor 1 januari 2018 worden de toe te kennen fosfaatrechten generiek gekort als het ‘oude&rsqu...

Fosfaatrechten: knelgevallenregeling 21 augustus 2017 - Bericht: 00.074.505
Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij RVO een verzoek indienen voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. De exacte voorwaarden en de aanmeldingsprocedure zijn in dit bericht opgenomen. Knelgevallenregeling in Meststoffenwet Bedrijve...

Fosfaatrechten: generieke korting 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.492
Direct na het toekennen van de fosfaatrechten in 2018 kan een generieke korting van maximaal 8,3% worden opgelegd. Dit geldt voor melkveebedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Een bedrijf wordt niet verder gekort dan de fosfaatruimte 2015. Ge...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst 17 augustus 2017 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit geldt alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal. Deze e...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie maïs 17 augustus 2017 - Bericht: 00.074.501
Bedrijven die maïs telen op zand- en lössgrond en op betreffende percelen alle meststoffen toedienen middels rijenbemesting, kunnen in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Deze extra ruimte geldt niet voor dierlijke mest. Het is niet ve...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 16 augustus 2017 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Handreiking BEX 2017 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen, dat de stikstof- en fosfaatproductie van hun veestapel lager liggen dan op basis van de forfaitaire waarden. Vanaf 2017 is de Handreiking BEX 2017 van toepassing. BEX-melkvee Melkveebedrijven die B...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Eisen grondbemonstering: derogatie en fosfaatdifferentiatie 6 juli 2017 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) en/of derogatie is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Voor deelname aan derogatie is het verplicht alle percelen landbouwgrond te laten bemonsteren. De peildata zijn voor b...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 4 juli 2017 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag spuiwater ook als kunstmeststof worden gebruikt en moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser heeft geen ...

Natuurterrein en Meststoffenwet 25 november 2016 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op bepaalde natuurterreinen is beweiding en het gebruik van dierlijke meststoffen en compost wel toegestaan. Hiervoor is het beheersregime leidend. Wanneer er geen beheersregim...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 25 november 2016 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonder...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 11 november 2016 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is g...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 2 november 2016 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is g...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 2 november 2016 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mes...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 2 november 2016 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag m...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 20 september 2016 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest afvoeren. Indi...

Uitrijschema meststoffen 20 september 2016 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan. Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) e...

Gebruiksruimte meststoffen particulier 20 september 2016 - Bericht: 00.057.604
Een particulier mag op gras- en bouwland per ha maximaal 170 kg stikstof en 80 kg fosfaat uit meststoffen gebruiken. Dit is inclusief de mestproductie van de aanwezige dieren. De aanvoer van dierlijke mest mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Voor het ...

Graslandvernietigingsschema 20 september 2016 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het verni...

Tabellenbrochure Mestbeleid 20 september 2016 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de Meststoffenwet moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. In de Tabellenbrochure st...

Vergroening: EA-Algemene lijst 13 maart 2018 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, Veldleeuwerikpakket of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van ...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 13 maart 2018 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 13 maart 2018 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

Vergroening: gewasdiversificatie 12 maart 2018 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 21 november 2017 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 7 april 2017 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

Vergroening-Collectieven 22 maart 2017 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA verplichting van de overige deelnemers op hun bed...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 21 november 2016 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 21 november 2016 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen kunnen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. Vanaf 2017 wordt, bij niet voldoen, een extra korting opgelegd. Daarnaas...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 18 november 2016 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen ook worden benut op bepaalde natuurterreinen. Of een natuurterrein subsidiabel is, hangt af van het natuurbeheertype dat op het natuurterrein rust. RVO heeft in een overzicht aangegeven welke beheertypen wel en welke niet subsidiabel zijn....

Investeringssubsidie duurzame energie 13 februari 2018 - Bericht: 00.079.182
De ‘Investeringsregeling duurzame energie’ is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. Zowel ondernemers als particulieren komen voor de subsidie in aanmerking. In dit bericht worden regels en voorwaarden voor on...

Vamil en MIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.877
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (M...

EIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.879
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 13 december 2017 - Bericht: 00.076.544
De subsidie Jonge landbouwers 2017 is opengesteld in de periode van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De verwachting is dat de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het momen...

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Pachtvormen en -voorwaarden 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.289
Voor de agrarische sector zijn verschillende pachtvormen bruikbaar. Mede afhankelijk van het pachtobject kan gekozen worden voor een bepaalde pachtvorm. Iedere pachtvorm heeft haar eigen regels. In dit bericht zijn de verschillende pachtvormen uitgewerkt. ...

Pacht: prijsbepaling 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.288
Jaarlijks worden per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen bepaald. Deze maximaal toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. De maximaal toelaatbare pachtprijzen wor...

Pachtprijzen 2017 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.290
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt. In dit bericht staan de...