Kennisbankberichten

Handboek Melkveehouderij 2020/21 28 september 2020 - Bericht: 00.103.563
Het Handboek Melkveehouderij is onlangs geactualiseerd. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Handboek Melkveehouderij 2020/21De geactualiseerde versie van het Handboek Melkveehouderij 2020/21 is digitaal voor iedereen beschikbaar en gratis to...

BAS-register adviseurs voor subsidieregeling 24 september 2020 - Bericht: 00.103.515
Binnenkort wordt een nieuwe subsidieregeling verwacht waarmee agrariërs middels vouchers o.a. advies kunnen inwinnen bij geregistreerde agrarische adviseurs. Alleen bedrijfsadviseurs die zijn opgenomen in het BAS-register kunnen hiervoor ingeschakeld worden. Regi...

Vanggewas na mais uiterlijk 1 oktober in GO melden 17 september 2020 - Bericht: 00.103.487
Uiterlijk 1 oktober moet het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond in de Gecombineerde opgave worden opgegeven. De aparte melding middels het formulier ‘Hoofdteelt na snijmais’ is komen te vervallen. RVO geeft nu aan, dat bij ieder maisperceel op zan...

Uitrijden mest op zand- lössgrond na mais wel toegestaan 10 september 2020 - Bericht: 00.103.300
Onlangs heeft RVO aangegeven dat het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van mais op zand- en lössgrond toch is toegestaan. RVO heeft haar eerder standpunt aangepast.Mest na mais op zand- en lössgrondEerder heeft RVO aangegeven, dat het niet is toegestaan om...

Indienen verzoek vaststelling steun 'corona' uitgesteld 28 augustus 2020 - Bericht: 00.103.182
De uiterste datum voor het indienen van de vaststellingaanvraag voor steun is voor zowel fritesaardappeltelers als voor telers en andere ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw uitgesteld naar 31 oktober 2020. De reden hiervan is o.a. dat de voorwaarden ...

Overdracht dierrechten tijdelijk niet mogelijk, later alleen nog digitaal 26 augustus 2020 - Bericht: 00.103.160
Binnenkort past RVO de formulieren en het systeem voor overdracht van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten aan. Door de aanpassingen kunnen tijdelijk geen overdrachten digitaal gemeld, ondertekend en/of ingetrokken worden. Dit geldt voor varkens- en pluimveerech...

Voermaatregel melkvee gaat niet door 20 augustus 2020 - Bericht: 00.103.170
De eerder aangekondigde ‘voermaatregel melkvee’ gaat niet door. Hierdoor krijgen melkveebedrijven niet te maken met een beperking van het maximale ruw eiwitgehalte van aangekocht krachtvoer in de periode van september t/m december 2020. De noodzakelijke stikstofr...

Vouchers voor agrariërs en bedrijfsadviseurs t.b.v. kennisoverdracht 19 augustus 2020 - Bericht: 00.103.157
Agrarische bedrijven en bedrijfsadviseurs kunnen binnenkort een voucher aanvragen. Deze vouchers kunnen gebruikt worden voor cursussen en bedrijfsadvisering op het gebied van stikstofmaatregelen, kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen. De re...

Indienen informatie PAS-meldingen kan t/m 1 oktober 14 augustus 2020 - Bericht: 00.103.156
Bedrijven die een PAS-melding willen laten omzetten in een formele toestemming moeten informatie doorgeven aan RVO. RVO heeft de uiterste datum voor het indienen van deze informatie uitgesteld naar 1 oktober 2020.Indienen gegevensHet is de bedoeling dat ‘PAS-meld...

Voermaatregel: referentiegegevens na bedrijfsoverdracht 7 augustus 2020 - Bericht: 00.103.138
De normen in de aangekondigde (nog niet definitieve) voermaatregel zijn o.a. afhankelijk van de intensiteit van het melkveebedrijf. Hiervoor moet volgens RVO de melkproductie van het jaar 2019 worden gebruikt. Bij een bedrijfsoverdracht (nieuw KvK-nummer) kan geb...

Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw 7 augustus 2020 - Bericht: 00.103.135
Fritesaardappeltelers die minder dan € 25.000 steun aanvragen, kunnen de vaststellingsaanvraag bij RVO indienen. Dit geldt ook voor telers en andere ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw. Hiervoor moeten zij een ‘eigen verklaring’ invullen en onderteke...

Steunregeling viskwekerijen 6 augustus 2020 - Bericht: 00.103.133
Viskwekerijen kunnen van 17 augustus t/m 17 september 2020 compensatie aanvragen voor gemiste omzet door de coronamaatregelen. Aquacultuurproductiebedrijven krijgen maximaal 5% van de omzet van 2019 vergoed. Steunregeling aquacultuurOnlangs is de regeling Tijdeli...

Derogatie: uiterlijk 4 september aanvragen en extra voorwaarden 5 augustus 2020 - Bericht: 00.103.130
Uiterlijk 4 september moet de derogatie voor 2020 worden aangevraagd. Dit is tevens de uiterste datum voor het nemen van grondmonsters en het opstellen van het bemestingsplan. Grondmonsters mogen op 4 september maximaal 5 jaar oud zijn. Het emissiearm aanwenden v...

Ruimte op natuurterrein nog steeds niet volledig duidelijk 31 juli 2020 - Bericht: 00.097.017
Op natuurterrein geldt vaak een beheersregime met voorwaarden omtrent mestgebruik. Deze zijn/worden meestal opgenomen in het pachtcontract. In overeenkomsten die vanaf 1 januari 2020 zijn/worden afgesloten moet de toegestane bemesting expliciet uitgedrukt worden ...

Tabellenbrochure 2020: aantal tabellen aangepast 24 juli 2020 - Bericht: 00.103.022
RVO heeft in de afgelopen periode verschillende tabellen aangepast. De tabellen van RVO zijn door ons samengevoegd in de vernieuwde ‘Tabellenbrochure 2020’. De doorgevoerde wijzigingen zijn veelal tekstuele aanpassingen. Daarnaast zijn enkele ontbrekende mestcode...

Subsidiemodule Melkvee van zeldzame runderrassen 21 juli 2020 - Bericht: 00.102.970
De subsidiemodule ‘Melkvee van zeldzame runderrassen’ wordt van 1 september t/m 30 september 2020 opengesteld. Per melkkoe dat behoort tot een zeldzaam runderras kan € 150 subsidie worden aangevraagd. De subsidie is niet bedoeld voor zoogkoeien. De toewijzing ges...

Wijziging Rav-lijst juli 2020 20 juli 2020 - Bericht: 00.102.961
Onlangs is de ‘Regeling Ammoniak en Veehouderij’ gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn, dat voor varkens een biofilter voor de reductie van ammoniakemissie is toegevoegd met een voorlopige emissiefactor en voor pluimvee additionele technieken voor de reduc...

Voermaatregelen melkvee: rekentool RVO beschikbaar 16 juli 2020 - Bericht: 00.102.953
Onlangs heeft RVO, ten behoeve van de aangekondigde voermaatregel, een rekentool vrijgegeven waarmee berekend kan worden of een bedrijf een aangepaste norm mag gebruiken en hoe hoog deze is. Door de publicatie zijn een aantal onderdelen in de berekening duidelijk...

Provincies: verzoek om informatie PAS-meldingen 9 juli 2020 - Bericht: 00.102.940
Minister Schouten heeft diverse keren aangegeven dat ‘PAS-meldingen’ omgezet zullen worden in een formele toestemming. Om de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken, hebben bedrijven met een PAS-melding een mail ontvangen waarin o.a. gevraagd wordt of voor...

Intern salderen: bij sanering varkenshouderij en na sloop stallen 8 juli 2020 - Bericht: 00.102.856
Varkenshouders, die deelnemen aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’, kunnen 15% van de stikstofdepositie, vanuit de te saneren varkenstak, gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten (geen intensieve veehouderij). Hierdoor ontstaat stikstofruimte wa...

Schema gras- en bouwland voor de Meststoffenwet 1 oktober 2020 - Bericht: 00.103.052
Een perceel telt afhankelijk van o.a. van de functie en de mate van de beschikkingsmacht wel of niet mee bij verschillende onderdelen van de ‘Meststoffenwet’, zoals bijvoorbeeld de gebruiksnormenberekening, mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Met het sche...

Schema gewascode grasland en benutting betalingsrechten 1 oktober 2020 - Bericht: 00.103.054
Binnen het GLB gelden verschillende gewascodes voor grasland. Dit is o.a. afhankelijk van hoeveel jaar achtereen het perceel grasland is en de droge stof opbrengst per hectare. Indien landbouwactiviteiten op het grasland plaatsvinden, is het grasland subsidiabel ...

Vanggewas na mais op zand- en lössgrond 17 september 2020 - Bericht: 00.094.256
Na de oogst van mais op zand- en lössgrond moet een verplicht vanggewas geteeld worden. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk die afhankelijk zijn van het type mais, het oogstmoment en het inzaaimoment van het vanggewas. Gangbare snijmaisEr zijn drie opties voor...

Eisen grondbemonstering: derogatie en fosfaatdifferentiatie 9 september 2020 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) en/of derogatie is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Voor deelname aan derogatie is het verplicht alle percelen landbouwgrond te laten bemonsteren. De peildata zijn voor b...

Meststoffenwet: bedrijfsmatigheid leidend, ook voor particulier 7 augustus 2020 - Bericht: 00.103.020
De ‘Meststoffenwet’ is van toepassing op bedrijven en personen die bedrijfsmatig landbouwgrond gebruiken en/of dieren houden. Ook een ‘particulier’ kan een bedrijf zijn volgens de ‘Meststoffenwet’. Voor een particulier is dit onderscheid van belang om te bepalen ...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 5 augustus 2020 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal als bedrijf maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest af...

Gebruiksruimte meststoffen overige grond o.a. particulier 29 juli 2020 - Bericht: 00.057.604
Voor ‘overige grond’ gelden maximale stikstof- en fosfaatnormen voor het gebruik van meststoffen. De gebruiksnormen uit de ‘Meststoffenwet’ zijn niet van toepassing. Overige grond is veelal in gebruik bij particulieren. Vaak gaat het om grasland voor hobbydieren....

Tabellenbrochure Mestbeleid 28 juli 2020 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de ‘Meststoffenwet’ moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. Deze normen zijn opgeno...

Handreiking BEX 22 juli 2020 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen, dat de stikstof- en fosfaatproductie van de veestapel anders is dan op basis van de forfaitaire waarden. Hiervoor moet het bedrijf voldoen aan de ‘Handreiking BEX’.BEX-melkveeMelkveebedrijven die BEX willen toepass...

Voorraadwaardering dierlijke mest 20 juli 2020 - Bericht: 00.097.619
In januari moeten veel bedrijven o.a. de eindvoorraad mest doorgeven met de ‘Aanvullende gegevens’. Deze mestvoorraad is van belang voor de gebruiksnormenberekening. Voor de samenstelling van de mestvoorraad moeten, indien aanwezig, de analyseresultaten worden ge...

Mestverwerkingsplicht 20 juli 2020 - Bericht: 00.101.798
Bedrijven die meer fosfaat produceren dan zij kunnen plaatsen op het eigen bedrijf, moeten een deel van dit ‘bedrijfsoverschot’ verwerken. Deze verplichte verwerking geldt voor alle diersoorten. Daarnaast moeten melkveebedrijven het eventuele melkveefosfaatoversc...

Fosfaatverrekening bouwland 20 juli 2020 - Bericht: 00.096.921
De overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm ontstaan door mestaanvoer op bouwland kan onder voorwaarden met het daaropvolgende jaar worden verrekend. RVO hanteert voor de toepassing een striktere uitleg dan in de wet is opgenomen. Volgens RVO moet de overschrijd...

(Primaire) waterkeringen - Meststoffenwet 20 juli 2020 - Bericht: 00.101.988
Primaire waterkeringen (dijken) tellen in de meeste gevallen maar beperkt mee voor de ‘Meststoffenwet’. Dit komt doordat de beschikkingsmacht bij primaire waterkeringen niet bij de landbouwer ligt. Dit kan ook gelden voor andere waterkeringen. Voor deze (primaire...

Mestverwerking: Regionale mestafzet 20 juli 2020 - Bericht: 00.096.923
Bedrijven die meer fosfaat produceren dan zij op het eigen bedrijf kunnen plaatsen, moeten per jaar een deel van dit overschot verwerken. Een bedrijf dat het volledige bedrijfsoverschot in de regio afzet is echter vrijgesteld van de mestverwerkingsplicht. Voor de...

Bedrijfsoverdracht: aandachtspunten Meststoffenwet 20 juli 2020 - Bericht: 00.102.765
Een bedrijfsoverdracht heeft gevolgen op verschillende ‘mestregelingen’. De exacte gevolgen hangen af van de datum van de feitelijke overdracht. Wanneer een overdracht ter sprake komt, is het verstandig om vooraf de gevolgen en de benodigde acties in te schatten....

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten benodigd? 16 juli 2020 - Bericht: 00.094.245
Sinds 1 januari 2018 zijn er voor dieren in de melkveehouderij fosfaatrechten nodig evenals voor vrouwelijke opfokkalveren die bestemd zijn om een zoogkoe te worden. Al deze dieren vallen onder de diercategorieën 100, 101 of 102. Echter niet alle dieren uit deze ...

Vrijstelling zoogkoeienhouderij 16 juli 2020 - Bericht: 00.095.185
Zoogkoeienbedrijven kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Bedrijven die voor de eerste keer gebruik willen maken van de vrijstelling moeten zich melden bij RVO in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vrijstelling moet gelden. Dit ...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 15 juli 2020 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 15 juli 2020 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag spuiwater ook als kunstmeststof worden gebruikt en moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser heeft geen ...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 15 juli 2020 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Grondgebondenheid: de berekening 15 juli 2020 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 15 juli 2020 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mest forfa...

Fosfaatrechten: 100% benutting in jaar van overdracht 15 juli 2020 - Bericht: 00.094.082
Bij een melding van een overdracht van fosfaatrechten moet worden aangegeven welk deel van de overgedragen fosfaatrechten de koper in het jaar van overdracht kan benutten. Het verschil in overgedragen rechten en door de koper te benutten rechten kan de verkoper i...

Fosfaatrechten: grens 100 kg alleen voor particulieren 15 juli 2020 - Bericht: 00.079.050
Voor melkvee, dat voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ wordt gehouden, zijn altijd fosfaatrechten nodig. Voor hobbymatig gehouden melkvee op een landbouwbedrijf of bij een particulier zijn geen fosfaatrechten nodig. Voor particulieren geldt hierbij een bovengrens ...

Voorwaarden aanwenden plantenresten 15 juli 2020 - Bericht: 00.088.924
Plantenresten mogen alleen onder voorwaarden op (landbouw)grond worden aangewend. Bermmaaisel en land- en bosbouwmateriaal moeten op dezelfde plaats, een aangrenzend perceel of, indien niet mogelijk, op een ander geschikt perceel binnen een straal van 5 kilometer...

Fosfaatrechten: korting bij overdracht 15 juli 2020 - Bericht: 00.094.045
Fosfaatrechten worden bij een overdracht met 20% gekort. Er is sprake van een overdracht, indien de fosfaatrechten op een ander KvK-nummer worden geregistreerd. Er geldt een uitzondering op de korting voor overdrachten naar personen die maximaal tot in de 3e graa...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 15 juli 2020 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 15 juli 2020 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag maximaal...

Graslandvernietigingsschema 15 juli 2020 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het vernietigen...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 9 juli 2020 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie maïs 9 juli 2020 - Bericht: 00.074.501
Bedrijven die maïs telen op zand- en lössgrond en op betreffende percelen alle meststoffen toedienen middels rijenbemesting, kunnen in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Deze extra ruimte geldt niet voor dierlijke mest. Het is niet verplicht om...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 9 juli 2020 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonderlijke vrachten moeten wel op een aparte bijl...

Bedrijfsoverdracht en melkveefosfaatreferentie 7 mei 2020 - Bericht: 00.100.934
Een melkveefosfaatreferentie kan alleen bij een bedrijfsoverdracht worden overgedragen als er sprake is van bloed- of aanverwantschap in de 1e, 2e of 3e graad of een samenwerking tussen man en vrouw (gehuwd of geregistreerd partnerschap). Het oorspronkelijke bedr...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst (t/m 2019) 30 januari 2020 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, konden t/m 2019, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit gold alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal...

Uitrijschema meststoffen 25 oktober 2019 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan.Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) en de g...

Natuurterrein en Meststoffenwet 23 mei 2019 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op bepaalde natuurterreinen is beweiding en het gebruik van dierlijke meststoffen en compost wel toegestaan. Hiervoor is het beheersregime leidend. Wanneer er geen beheersregim...

Fosfaatrechten: knelgevallenregeling 24 september 2018 - Bericht: 00.074.505
Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij RVO een verzoek indienen voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. Starters die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op hun bedrijf hadden, maar op die datum nog geen melkkoeien hadden kunne...

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 16 januari 2018 - Bericht: 00.077.994
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de maatregelen opgenomen, die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aanscherpingen voorgesteld, maar ook...

Fosfaatrechten: toekenning per 1 januari 2018 22 september 2017 - Bericht: 00.074.481
Op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015 krijgen bedrijven per 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee (cat. 100, 101 en 102) toegekend. De rechten worden toegekend op basis van de forfaitaire productienormen. In dit bericht is opgenomen hoe het aantal te...

Fosfaatrechten: bedrijfsoverdracht en generieke korting 21 september 2017 - Bericht: 00.074.769
Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een generieke korting toegepast als het betreffende bedrijf niet grondgebonden is. Bij een overdracht van een bedrijf voor 1 januari 2018 worden de toe te kennen fosfaatrechten generiek gekort als het ‘oude’ bedrijf n...

Fosfaatrechten: generieke korting 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.492
Direct na het toekennen van de fosfaatrechten in 2018 kan een generieke korting van maximaal 8,3% worden opgelegd. Dit geldt voor melkveebedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Een bedrijf wordt niet verder gekort dan de fosfaatruimte 2015.Generieke korti...

Bedrijfsoverdracht: bedrijfstoeslag veiligstellen 20 juli 2020 - Bericht: 00.102.764
Bij een bedrijfsoverdracht is het van belang dat de bedrijfstoeslag veilig wordt gesteld. Hierbij is o.a. de registratie als ‘actief landbouwer’ bij de KVK op 15 mei van belang. Dit speelt vooral indien de overdrachtsdatum, de inschrijving bij de KVK en de meldin...

Bedrijfstoeslag: wanneer is de 90-dagenregeling van toepassing 26 mei 2020 - Bericht: 00.102.403
Betalingsrechten kunnen alleen verzilverd worden op percelen die voor landbouw gebruikt worden. Het is toegestaan dat op deze percelen ook niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Deze mogen echter maximaal 90 dagen duren en de grond moet daarna weer beschikbaar z...

Vergroening-Collectieven 23 april 2020 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA-collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA-verplichting van de overige deelnemers op hun bedrijven aanlegg...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 10 maart 2020 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

Vergroening: EA-Algemene lijst 23 januari 2020 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, Veldleeuwerikpakket of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorwaard...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 1 januari 2020 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen worden benut op bepaalde natuurterreinen. De percelen moeten wel voldoen aan de definitie van subsidiabele landbouwgrond in het kader van GLB. Daarnaast moeten op de percelen landbouwactiviteiten plaatsvinden. Het feitelijk gebruik van de ...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 25 oktober 2019 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

Vergroening: gewasdiversificatie 12 juli 2019 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

Graasdierpremie 11 juli 2019 - Bericht: 00.089.610
Middels de Gecombineerde opgave (GO) kan graasdierpremie worden aangevraagd voor schapen en vrouwelijke runderen, die in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op ‘niet-subsidiabele grond’ grazen. De graasdierpremie bedraagt in 2019 maximaal € 153 per ...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 3 april 2019 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. De korting kan hoger worden als voor het vierde jaar niet aan de gewasseneis of...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 11 maart 2019 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 11 maart 2019 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 16 januari 2019 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

Vamil en MIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.558
De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om een deel ...

EIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.559
De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar van de f...

Brede weersverzekering 18 december 2019 - Bericht: 00.096.704
Met de ‘brede weersverzekering’ kunnen bedrijven met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Voor de verzekeringspremie kan subsidie worden verkregen middels de ‘Tegemoetkoming premie brede weersverze...

Subsidie Jonge landbouwers 2019 17 december 2019 - Bericht: 00.096.507
De subsidie Jonge landbouwers 2019 is in alle provincies opengesteld in de periode van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020 (17:00 u). De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstelling. De subsidi...

Investeringssubsidie duurzame energie 26 juni 2019 - Bericht: 00.079.182
De ‘Investeringsregeling duurzame energie’ is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. Zowel ondernemers als particulieren komen voor de subsidie in aanmerking. In dit bericht worden regels en voorwaarden voor ondernemers (z...

Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 2019 30 januari 2019 - Bericht: 00.088.949
Investeringen in nieuwe of bestaande stallen of viskwekerijen, die aan de eisen uit de certificatieschema’s van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ of van de ‘Maatlat Duurzame Aquacultuur’ (gaan) voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de Vamil en/of de MIA. Bij m...

Maatlat Schoon Erf 2019 22 januari 2019 - Bericht: 00.088.948
De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om, middels fiscale prikkels, emissies vanaf het erf te voorkomen. Het certificaat is bedoeld voor de sectoren rundveehouderij, schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Bepaalde investeringen, die...

Vamil en MIA 2019 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.840
AlgemeenDe ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om e...

EIA 2019 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.850
AlgemeenDe regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar ...

Subsidie Jonge landbouwers 2018 21 december 2018 - Bericht: 00.087.004
De subsidie Jonge landbouwers 2018 is in alle provincies opengesteld in de periode van 3 december 2018 (of enkele dagen later) t/m 8 februari 2019. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstell...

Vamil en MIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.877
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (M...

EIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.879
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 13 december 2017 - Bericht: 00.076.544
De subsidie Jonge landbouwers 2017 is opengesteld in de periode van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De verwachting is dat de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het momen...

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Pachtprijzen 2020 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.753
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2019 11 juni 2019 - Bericht: 00.093.861
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2018 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.120
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtvormen en -voorwaarden 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.289
Voor de agrarische sector zijn verschillende pachtvormen bruikbaar. Mede afhankelijk van het pachtobject kan gekozen worden voor een bepaalde pachtvorm. Iedere pachtvorm heeft haar eigen regels. In dit bericht zijn de verschillende pachtvormen uitgewerkt. ...

Pacht: prijsbepaling 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.288
Jaarlijks worden per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen bepaald. Deze maximaal toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. De maximaal toelaatbare pachtprijzen wor...

Pachtprijzen 2017 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.290
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt. In dit bericht staan de...