Kennisbankberichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Omschakelprogramma: voucher bedrijfsplannen, subsidies demonstratiebedrijf en groepvoorlichting 13 oktober 2021 - Bericht: 00.111.139
Vanaf 1 november t/m 15 december 2021 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor kennisoverdracht in samenwerkingsverband en voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw. Daarnaast kunnen agrariërs in deze periode een ‘Bedrijfsplanvoucher voor duurzame landbo...

Ontwerp 7e Actieprogramma: grote impact, 'koppeling' met GLB 8 oktober 2021 - Bericht: 00.110.904
Het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is opgesteld om ‘op termijn’ te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Het huidige ontwerp bevat verschillende ingrijpende maatregelen, zoals verplichte rustgewassen, vanggewassen op bou...

Uitstel vanggewas na mais: binnen 3 etmalen inzaaien 30 september 2021 - Bericht: 00.111.180
Zeer recent is voor dit jaar de uiterste datum voor het inzaaien van een verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond uitgesteld naar uiterlijk 31 oktober. Het vanggewas moet wel binnen drie etmalen na maisoogst worden ingezaaid. Ter compensatie wordt volgen...

Tegemoetkoming waterschade 'Limburg' 29 september 2021 - Bericht: 00.110.985
Onlangs is de schaderegeling voor waterschade bekendgemaakt. Deze regeling geldt voor bepaalde gebieden in Limburg en langs de Maas in Noord-Brabant. De hoogte van de schade wordt bepaald door een onafhankelijke schade-expert, die in opdracht van RVO de schade za...

Aankondiging vrijwillige opkoopregelingen & grondfonds 28 september 2021 - Bericht: 00.110.957
De tweede openstelling van de provinciale opkoopregeling (MGO) is eind dit jaar gepland. Het is nog onduidelijk of de voorwaarden worden aangepast. De eerste openstelling van de landelijke vrijwillige opkoopregeling (Lbv) is gepland in het tweede kwartaal van 202...

Geen verlenging vaste mest aanwenden op bouwland Zuid-Limburg 10 september 2021 - Bericht: 00.110.649
Het verzoek tot verlenging van de uitrijperiode voor vaste mest in Zuid-Limburg wordt niet gehonoreerd. Dat heeft minister Schouten bekendgemaakt.Geen verlengingDe sector heeft minister Schouten gevraagd om de uitrijperiode van vaste mest op bouwland gelegen op l...

Verlenging uitrijperiode dunne fractie op grasland in Noord-Nederland 2 september 2021 - Bericht: 00.110.470
In enkele gemeenten in Friesland en Groningen mag dit jaar t/m 15 september dunne fractie op grasland worden uitgereden. De drijfmest moet dan ‘mechanisch’ worden gescheiden. Voor de dunne fractie geldt een werkingscoëfficiënt van 80%. Er is nog geen besluit geno...

Tegemoetkoming schade hoogwater, melding verplicht 12 augustus 2021 - Bericht: 00.110.330
Onder andere bedrijven en particulieren, die schade hebben door de overstromingen in juli, kunnen zich melden bij RVO. Het gaat o.a. om schade aan gebouwen, machines, installaties, maar ook om schade door lagere opbrengsten. Evacuatie-, bereddings- en opruimingsk...

Overzicht subsidies 2021 10 augustus 2021 - Bericht: 00.109.463
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen die in 2021 zijn opengesteld (geweest).Overzicht...

Boetebeleid: nieuwe versie, geldig vanaf 2021 9 augustus 2021 - Bericht: 00.110.318
RVO heeft een nieuwe versie van het ‘Boetebeleid Meststoffenwet’ gepubliceerd. Inhoudelijk zijn er enkele wijzigingen: een wijziging beleid rond derogatie en het reeds beschreven gewijzigde standpunt t.a.v. de voorraadwaardering.Boetebeleid MeststoffenwetSinds vo...

Voorraadwaardering: ondanks analyse soms toch forfaitair rekenen 4 augustus 2021 - Bericht: 00.110.133
RVO heeft haar standpunt omtrent de waardering van de mestvoorraad opnieuw aangepast. De wijziging treft bedrijven die vorig jaar geen mest geanalyseerd hebben afgevoerd, maar dit jaar wel. Deze bedrijven moeten, ondanks de aanwezige analyseresultaten, toch de fo...

Aandachtspunten registratie paarden: bedrijfsregister en/of I&R 4 augustus 2021 - Bericht: 00.109.465
Sinds 21 april moet ieder paard opgenomen worden in het I&R-register en op een UBN worden geregistreerd. Bijna iedere verplaatsing van het dier moet worden geregistreerd. Bij verplaatsingen korter dan 30 dagen moet dit in het bedrijfsregister. Verplaatsingen van ...

Voortgang stikstofproblematiek incl. maatregelen melkveehouderij 3 augustus 2021 - Bericht: 00.110.186
Onlangs heeft minister Schouten in een tweetal Kamerbrieven de voortgang t.a.v. de aanpak van de stikstofproblematiek beschreven. Hierbij wordt o.a. verwezen naar de contourennota, die een eerste stap is in de ontwikkeling van het ‘Programma Stikstofreductie en N...

Invoering (gezamenlijke) stikstofbank provincies 30 juli 2021 - Bericht: 00.110.257
De provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank opgericht. De stikstofbank is een registratiesysteem, waarin vrijgekomen stikstofruimte wordt opgenomen en vervolgens kan worden uitgegeven voor vergunningverlening. De stikstofbank bestaat uit een landelijke ‘mic...

Extra aanvraagperiode voorschot bedrijfstoeslag: 4 t/m 24 augustus 29 juli 2021 - Bericht: 00.110.184
Voor het aanvragen van een voorschot voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie komt een extra openstellingsperiode, namelijk van 4 t/m 24 augustus 2021. Deze extra mogelijkheid is bedoeld om liquiditeitsproblemen te voorkomen bij bedrijven die getro...

Omschakelprogramma: nu pilot, subsidies in Sabe dit najaar 29 juli 2021 - Bericht: 00.110.171
Middels een landelijke pilot kunnen bedrijven vanaf nu in aanmerking komen voor een lening met gunstige voorwaarden vanuit ‘Omschakelprogramma Duurzame Landbouw’. Vanuit dit programma wordt ook een werkkapitaalregeling uitgewerkt en wordt in het najaar een subsid...

Wijziging subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij 28 juli 2021 - Bericht: 00.110.167
Vanwege de vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is de ‘Subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij’ aangepast. O.a. de subsidiepercentages en-bedragen worden verhoogd. Ook zijn meerdere kosten subsidiabel geworden. Daarnaast wordt de termijn om het b...

GLB 2023: opzet ecoregeling 28 juli 2021 - Bericht: 00.110.109
In het nieuwe GLB (2023-2027) kunnen bedrijven, naast de basispremie, steun ontvangen voor (vrijwillige) deelname aan de ‘ecoregeling’. Volgens de huidige inschatting gaat dit om een bedrag tussen de € 110 en € 130 per hectare. Voorwaarde is dat een bedrijf een b...

GLB 2023: hoofdlijnen basisvoorwaarden 27 juli 2021 - Bericht: 00.110.108
Om vanaf 2023 basispremie te kunnen ontvangen, moet aan bepaalde basisvoorwaarden, de ‘conditionaliteit’, voldaan worden. Dit is ook een voorwaarde voor deelname aan de ecoregeling en om ANLb-subsidie te kunnen ontvangen. De basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen...

GLB 2023: inschatting gevolgen voor bedrijfstoeslag 27 juli 2021 - Bericht: 00.110.056
Het politieke akkoord over het GLB 2023-2027 is een belangrijke stap in het proces om te komen tot de concrete invulling van het nieuwe GLB. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het budget voor rechtstreekse betalingen (Pijler I) en de (nieuwe) basisvo...

THEMA-berichten geven abonnees een COMPLEET BEELD over een onderwerp wat veel vragen oproept in de praktijk.
(Emissiearme) aanwending vaste mest en zuiveringsslib 5 augustus 2021 - Bericht: 00.110.137
Op bouwland is het verplicht om vaste mest en steekvast zuiveringsslib na het aanwenden direct onder te werken. Op percelen met fruitteelt geldt deze voorwaarde meestal niet. Op grasland is emissiearm aanwenden niet verplicht. Onderwerken op bouwlandVaste mest en...

Tabellenbrochure Mestbeleid 22 juli 2021 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de ‘Meststoffenwet’ moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. Deze normen zijn opgeno...

Emissiearme mestaanwending drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib 21 juli 2021 - Bericht: 00.089.024
In de meeste gevallen is het verplicht om drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib ‘emissiearm’ aan te wenden. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden die afhankelijk zijn van o.a. de grondsoort, teelt en de toegepaste technieken. Belangrijk daarbij is dat niet de...

Graslandvernietigingsschema 19 juli 2021 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het vernietigen...

Maisteelt op zand- en lössgrond: meldplicht en uitrijdatum mest 8 juli 2021 - Bericht: 00.110.041
De teelt van mais op zand- en lössgrond moet, op enkele uitzonderingen na, jaarlijks uiterlijk 15 februari worden gemeld bij RVO. Op de gemelde maispercelen mag pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.Maisteelt meldenOp zand-...

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten benodigd? 29 juni 2021 - Bericht: 00.094.245
Sinds 1 januari 2018 zijn er voor dieren in de melkveehouderij fosfaatrechten nodig evenals voor vrouwelijke opfokkalveren die bestemd zijn om een zoogkoe te worden. Al deze dieren vallen onder de diercategorieën 100, 101 of 102. Echter niet alle dieren uit deze ...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 24 juni 2021 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag spuiwater ook als kunstmeststof worden gebruikt en moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser heeft geen ...

Derogatievoorwaarden 24 juni 2021 - Bericht: 00.103.148
Derogatiebedrijven kunnen, onder voorwaarden, voor graasdierenmest een hogere stikstofgebruiksnorm toepassen. Afhankelijk van de provincie en de grondsoort is dit 250 kg of 230 kg per ha.Hogere stikstofgebruiksnormVoor bedrijven die gebruikmaken van de derogatie ...

Fosfaatrechten: korting bij overdracht 23 juni 2021 - Bericht: 00.094.045
Fosfaatrechten worden bij een overdracht met 20% gekort. Er is sprake van een overdracht, indien de fosfaatrechten op een ander KVK-nummer worden geregistreerd. Er geldt een uitzondering op de korting voor overdrachten naar personen die maximaal tot in de 3e graa...

Opslag vaste mest o.a. op kopakker 23 juni 2021 - Bericht: 00.103.163
Voor het (tijdelijk) opslaan van vaste mest (op kopakkers) gelden bepaalde landelijke regels. In dit bericht wordt ingegaan op de algemene regels die gelden voor mestopslagen voor vaste dierlijke mest van 3 t/m 600 m3. Mestopslagen groter dan 600 m3 zijn vergunni...

Bedrijfsoverdracht: aandachtspunten Meststoffenwet 23 juni 2021 - Bericht: 00.102.765
Een bedrijfsoverdracht heeft gevolgen op verschillende ‘mestregelingen’. De exacte gevolgen hangen af van de datum van de feitelijke overdracht. Wanneer een overdracht ter sprake komt, is het verstandig om vooraf de gevolgen en de benodigde acties in te schatten....

Handreiking BEX 23 juni 2021 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen, dat de stikstof- en fosfaatproductie van de veestapel anders is dan op basis van de forfaitaire waarden. Hiervoor moet het bedrijf voldoen aan de ‘Handreiking BEX’.BEX-melkveeMelkveebedrijven die BEX willen toepass...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 22 juni 2021 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal als bedrijf maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest af...

Gebruiksruimte meststoffen overige grond o.a. particulier 22 juni 2021 - Bericht: 00.057.604
Voor ‘overige grond’ gelden maximale stikstof- en fosfaatnormen voor het gebruik van meststoffen. De gebruiksnormen uit de ‘Meststoffenwet’ zijn niet van toepassing. Overige grond is veelal in gebruik bij particulieren. Vaak gaat het om grasland voor hobbydieren....

Schema gras- en bouwland voor de Meststoffenwet 22 juni 2021 - Bericht: 00.103.052
Een perceel telt afhankelijk van o.a. van de functie en de mate van de beschikkingsmacht wel of niet mee bij verschillende onderdelen van de ‘Meststoffenwet’, zoals bijvoorbeeld de gebruiksnormenberekening, mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Met het sche...

Schema gewascode grasland en benutting betalingsrechten 22 juni 2021 - Bericht: 00.103.054
Binnen het GLB gelden verschillende gewascodes voor grasland. Dit is o.a. afhankelijk van hoeveel jaar achtereen het perceel grasland is en de droge stof opbrengst per hectare. Indien landbouwactiviteiten op het grasland plaatsvinden, is het grasland subsidiabel ...

Vanggewas na mais op zand- en lössgrond 22 juni 2021 - Bericht: 00.094.256
Na de oogst van mais op zand- en lössgrond moet een verplicht vanggewas geteeld worden. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk die afhankelijk zijn van het type mais, het oogstmoment en het inzaaimoment van het vanggewas. Gangbare snijmaisEr zijn drie opties voor...

Fosfaatverrekening bouwland 22 juni 2021 - Bericht: 00.096.921
De overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm ontstaan door mestaanvoer op bouwland kan onder voorwaarden met het daaropvolgende jaar worden verrekend. RVO hanteert voor de toepassing een striktere uitleg dan in de wet is opgenomen. Volgens RVO moet de overschrijd...

Meststoffenwet: bedrijfsmatigheid leidend, ook voor particulier 22 juni 2021 - Bericht: 00.103.020
De ‘Meststoffenwet’ is van toepassing op bedrijven en personen die bedrijfsmatig landbouwgrond gebruiken en/of dieren houden. Ook een ‘particulier’ kan een bedrijf zijn volgens de ‘Meststoffenwet’. Voor een particulier is dit onderscheid van belang om te bepalen ...

Vrijstelling zoogkoeienhouderij 22 juni 2021 - Bericht: 00.095.185
Zoogkoeienbedrijven kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Bedrijven die voor de eerste keer gebruik willen maken van de vrijstelling moeten zich melden bij RVO in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vrijstelling moet gelden. Dit ...

Mestverwerking: Regionale mestafzet 22 juni 2021 - Bericht: 00.096.923
Bedrijven die meer fosfaat produceren dan zij op het eigen bedrijf kunnen plaatsen, moeten per jaar een deel van dit overschot verwerken. Een bedrijf dat het volledige bedrijfsoverschot in de regio afzet is echter vrijgesteld van de mestverwerkingsplicht. Voor de...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 16 juni 2021 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 16 juni 2021 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 16 juni 2021 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mest forfa...

Mestverwerkingsplicht 16 juni 2021 - Bericht: 00.101.798
Bedrijven die meer fosfaat produceren dan zij kunnen plaatsen op het eigen bedrijf, moeten een deel van dit ‘bedrijfsoverschot’ verwerken. Deze verplichte verwerking geldt voor alle diersoorten. Daarnaast moeten melkveebedrijven het eventuele melkveefosfaatoversc...

Fosfaatrechten: 100% benutting in jaar van overdracht 16 juni 2021 - Bericht: 00.094.082
Bij een melding van een overdracht van fosfaatrechten moet worden aangegeven welk deel van de overgedragen fosfaatrechten de koper in het jaar van overdracht kan benutten. Het verschil in overgedragen rechten en door de koper te benutten rechten kan de verkoper i...

Fosfaatrechten: grens 100 kg alleen voor particulieren 16 juni 2021 - Bericht: 00.079.050
Voor melkvee, dat voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ wordt gehouden, zijn altijd fosfaatrechten nodig. Voor hobbymatig gehouden melkvee op een landbouwbedrijf of bij een particulier zijn geen fosfaatrechten nodig. Voor particulieren geldt hierbij een bovengrens ...

Voorwaarden aanwenden plantenresten 16 juni 2021 - Bericht: 00.088.924
Plantenresten mogen alleen onder voorwaarden op (landbouw)grond worden aangewend. Bermmaaisel en land- en bosbouwmateriaal moeten op dezelfde plaats, een aangrenzend perceel of, indien niet mogelijk, op een ander geschikt perceel binnen een straal van 5 kilometer...

(Primaire) waterkeringen - Meststoffenwet 16 juni 2021 - Bericht: 00.101.988
Primaire waterkeringen (dijken) tellen in de meeste gevallen maar beperkt mee voor de ‘Meststoffenwet’. Dit komt doordat de beschikkingsmacht bij primaire waterkeringen niet bij de landbouwer ligt. Dit kan ook gelden voor andere waterkeringen. Voor deze (primaire...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 16 juni 2021 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is gelijk a...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 16 juni 2021 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag maximaal...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 15 juni 2021 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 3 juni 2021 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonderlijke vrachten moeten wel op een aparte bijl...

Voorraadwaardering dierlijke mest 22 april 2021 - Bericht: 00.097.619
In januari moeten veel bedrijven o.a. de eindvoorraad mest doorgeven in de ‘Aanvullende gegevens’. Bij de opgave moeten ook de gehaltes van de dierlijke mest worden doorgegeven, die gebaseerd zijn op de ‘best beschikbare gegevens’. Hiervoor is een schema opgestel...

Bedrijfsoverdracht en melkveefosfaatreferentie 21 april 2021 - Bericht: 00.100.934
Een melkveefosfaatreferentie kan alleen bij een volledige bedrijfsoverdracht worden overgedragen als er sprake is van bloed- of aanverwantschap in de 1e, 2e of 3e graad of een samenwerking tussen man en vrouw (gehuwd of geregistreerd partnerschap). Het oorspronke...

Natuurterrein en Meststoffenwet 19 april 2021 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op veel natuurterreinen is beweiding en het gebruik van (dierlijke) meststoffen wel toegestaan. Dit is dan opgenomen in de beheers-/pachtovereenkomst. Standaard gelden de in de...

Uitrijschema meststoffen 6 april 2021 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan.Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) en de g...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie maïs (t/m 2020) 24 maart 2021 - Bericht: 00.074.501
Bedrijven die maïs telen op zand- en lössgrond en op betreffende percelen alle meststoffen toedienen middels rijenbemesting, konden t/m 2020, in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Deze extra ruimte geldt niet voor dierlijke mest. Het is niet ve...

Eisen grondbemonstering: derogatie en fosfaatdifferentiatie 9 september 2020 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) en/of derogatie is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Voor deelname aan derogatie is het verplicht alle percelen landbouwgrond te laten bemonsteren. De peildata zijn voor b...

Grondgebondenheid: de berekening 15 juli 2020 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst (t/m 2019) 30 januari 2020 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, konden t/m 2019, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit gold alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal...

Fosfaatrechten: knelgevallenregeling 24 september 2018 - Bericht: 00.074.505
Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij RVO een verzoek indienen voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. Starters die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op hun bedrijf hadden, maar op die datum nog geen melkkoeien hadden kunne...

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 16 januari 2018 - Bericht: 00.077.994
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de maatregelen opgenomen, die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aanscherpingen voorgesteld, maar ook...

Fosfaatrechten: toekenning per 1 januari 2018 22 september 2017 - Bericht: 00.074.481
Op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015 krijgen bedrijven per 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee (cat. 100, 101 en 102) toegekend. De rechten worden toegekend op basis van de forfaitaire productienormen. In dit bericht is opgenomen hoe het aantal te...

Fosfaatrechten: bedrijfsoverdracht en generieke korting 21 september 2017 - Bericht: 00.074.769
Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een generieke korting toegepast als het betreffende bedrijf niet grondgebonden is. Bij een overdracht van een bedrijf voor 1 januari 2018 worden de toe te kennen fosfaatrechten generiek gekort als het ‘oude’ bedrijf n...

Fosfaatrechten: generieke korting 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.492
Direct na het toekennen van de fosfaatrechten in 2018 kan een generieke korting van maximaal 8,3% worden opgelegd. Dit geldt voor melkveebedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Een bedrijf wordt niet verder gekort dan de fosfaatruimte 2015.Generieke korti...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 1 juli 2021 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit drie pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorwaarden, die gelden bij i...

Vergroening: EA-Algemene lijst 29 juni 2021 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit drie pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorwaarden die gelden bij in...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 25 juni 2021 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 23 juni 2021 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

Graasdierpremie 23 juni 2021 - Bericht: 00.089.610
Middels de Gecombineerde opgave (GO) kan graasdierpremie worden aangevraagd voor schapen en vrouwelijke runderen, die in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op ‘niet-subsidiabele grond’ grazen. De graasdierpremie bedraagt maximaal € 153 per rund en ...

Vergroening-Collectieven 9 juni 2021 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA-collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA-verplichting van de overige deelnemers op hun bedrijven aanlegg...

Bedrijfsoverdracht: bedrijfstoeslag veiligstellen 9 juni 2021 - Bericht: 00.102.764
Bij een bedrijfsoverdracht is het van belang dat de bedrijfstoeslag veilig wordt gesteld. Hierbij is o.a. de registratie als ‘actief landbouwer’ bij de KVK op 15 mei van belang. Dit speelt vooral indien de overdrachtsdatum, de inschrijving bij de KVK en de meldin...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 4 juni 2021 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. De korting kan hoger worden als voor het vierde jaar niet aan de gewasseneis of...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 4 juni 2021 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen worden benut op bepaalde natuurterreinen. De percelen moeten wel voldoen aan de definitie van subsidiabele landbouwgrond in het kader van GLB. Daarnaast moeten op de percelen landbouwactiviteiten plaatsvinden. Het feitelijk gebruik van de ...

Vergroening: gewasdiversificatie 3 juni 2021 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 2 juni 2021 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

Bedrijfstoeslag: wanneer is de 90-dagenregeling van toepassing 26 mei 2020 - Bericht: 00.102.403
Betalingsrechten kunnen alleen verzilverd worden op percelen die voor landbouw gebruikt worden. Het is toegestaan dat op deze percelen ook niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Deze mogen echter maximaal 90 dagen duren en de grond moet daarna weer beschikbaar z...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 11 maart 2019 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van de voorw...

Brede weersverzekering 31 mei 2021 - Bericht: 00.096.704
Met de ‘brede weersverzekering’ kunnen bedrijven met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Voor de verzekeringspremie kan subsidie worden verkregen middels de ‘Tegemoetkoming premie brede weersverze...

Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie 17 mei 2021 - Bericht: 00.109.670
Met de ‘Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie’ kunnen landbouwondernemingen en adviseurs kennisvouchers aanvragen. Deze vouchers kunnen benut worden voor een één-op-één advies, groepsadvies of cursus. Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binne...

ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 12 januari 2021 - Bericht: 00.079.182
De ‘Investeringsregeling duurzame energie en energiebesparing’ is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie en voor investeringen in energiebesparende isolatiematerialen. Zowel ondernemers als particulieren kunnen voor bepaald...

EIA 2021 5 januari 2021 - Bericht: 00.105.385
De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar van de f...

Vamil en MIA 2021 5 januari 2021 - Bericht: 00.105.383
De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om een deel ...

Subsidie Jonge landbouwers 2020 30 november 2020 - Bericht: 00.104.784
De subsidie Jonge landbouwers 2020 is in alle provincies opengesteld in de periode van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17:00 u). De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstelling. De subsid...

Vamil en MIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.558
De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om een deel ...

EIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.559
De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar van de f...

Subsidie Jonge landbouwers 2019 17 december 2019 - Bericht: 00.096.507
De subsidie Jonge landbouwers 2019 is in alle provincies opengesteld in de periode van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020 (17:00 u). De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstelling. De subsidi...

Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 2019 30 januari 2019 - Bericht: 00.088.949
Investeringen in nieuwe of bestaande stallen of viskwekerijen, die aan de eisen uit de certificatieschema’s van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ of van de ‘Maatlat Duurzame Aquacultuur’ (gaan) voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de Vamil en/of de MIA. Bij m...

Maatlat Schoon Erf 2019 22 januari 2019 - Bericht: 00.088.948
De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om, middels fiscale prikkels, emissies vanaf het erf te voorkomen. Het certificaat is bedoeld voor de sectoren rundveehouderij, schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Bepaalde investeringen, die...

Vamil en MIA 2019 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.840
AlgemeenDe ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) biedt de mogelijkheid om e...

EIA 2019 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.850
AlgemeenDe regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar ...

Subsidie Jonge landbouwers 2018 21 december 2018 - Bericht: 00.087.004
De subsidie Jonge landbouwers 2018 is in alle provincies opengesteld in de periode van 3 december 2018 (of enkele dagen later) t/m 8 februari 2019. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk en vergelijkbaar met de vorige openstell...

Vamil en MIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.877
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek’ (M...

EIA 2018 9 januari 2018 - Bericht: 00.077.879
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 13 december 2017 - Bericht: 00.076.544
De subsidie Jonge landbouwers 2017 is opengesteld in de periode van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De verwachting is dat de voorwaarden voor deze subsidie in alle provincies nagenoeg gelijk zullen zijn. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het momen...

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Pachtprijzen 2021 10 juni 2021 - Bericht: 00.109.890
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pacht: prijsbepaling 31 mei 2021 - Bericht: 00.074.288
Jaarlijks worden per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen bepaald. Deze maximaal toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. De maximaal toelaatbare pachtprijzen wor...

Pachtvormen en -voorwaarden 31 mei 2021 - Bericht: 00.074.289
Voor de agrarische sector zijn verschillende pachtvormen bruikbaar. Mede afhankelijk van het pachtobject kan gekozen worden voor een bepaalde pachtvorm. Iedere pachtvorm heeft haar eigen regels. In dit bericht zijn de verschillende pachtvormen uitgewerkt.Pachtvor...

Pachtprijzen 2020 11 juni 2020 - Bericht: 00.102.753
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2019 11 juni 2019 - Bericht: 00.093.861
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2018 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.120
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekendgemaakt. In dit bericht staan de ...

Pachtprijzen 2017 18 augustus 2017 - Bericht: 00.074.290
Jaarlijks worden de maximaal toelaatbare pachtprijzen en de regionale veranderpercentages voor los land vastgesteld. Daarnaast worden de hoogst toelaatbare pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt. In dit bericht staan de...