Kennisbankberichten

Brochure pacht 2017 beschikbaar 17 augustus 2017 - Bericht: 00.074.503
RVO heeft onlangs de brochure Pacht: Regels en prijzen 2017 uitgegeven. In deze brochure zijn kort en bondig de diverse pachtvormen beschreven. Ook zijn de nieuwste pachtprijzen opgenomen. Pachtprijzen 2017 De in de brochure vermelde pachtprijze...

Actualiteiten equivalente maatregelen akkerbouw 16 augustus 2017 - Bericht: 00.074.497
RVO heeft antwoorden gegeven op diverse vragen t.a.v. de ‘Equivalente maatregelen akkerbouw’. Deze antwoorden zijn in dit bericht opgenomen. Equivalente maatregelen In april dit jaar zijn de ‘Equivalente maatregelen akkerbouw&r...

Fosfaatreductieplan: uitspraak, vrijstelling met lichte toets 11 augustus 2017 - Bericht: 00.074.483
Bedrijven die voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan en waarvan de groei voldoet aan de eisen omtrent grondgebondenheid en mestverwerking zijn volgens de rechter vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Deze bedrijven mogen geen h...

Uitspraak: N-code niet alleen bepalend voor betalingsrechten 10 augustus 2017 - Bericht: 00.074.445
RVO bepaalt op basis van natuurbeheertypen (N-codes) uit de provinciale Natuurbeheerplannen of een perceel natuurterrein subsidiabel is of niet. Onlangs heeft het CBb geoordeeld, dat deze typering hiervoor niet gebruikt mag worden. RVO moet op een andere manier b...

Fosfaatreductieplan: correctie jongveegetal alleen o.b.v. uitscharen 2017 8 augustus 2017 - Bericht: 00.074.367
Bedrijven die in 2015 en/of 2016 jongvee hebben uitgeschaard; dit in 2017 weer doen en het jongveegetal moeten toepassen, kunnen een correctie op het jongveegetal doorvoeren. De correctie wordt in tegenstelling tot eerdere berichtgeving berekend op basis van het,...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-13) 3 augustus 2017 - Bericht: 00.074.361
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Limburg en Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de b...

Individueel voerspoor melkvee niet voor 15 november 2017 27 juli 2017 - Bericht: 00.074.345
De invoering van het verplichte voerspoor voor individuele melkveebedrijven is opnieuw uitgesteld. Een individuele verplichting is (nog) niet noodzakelijk, omdat het fosforgehalte in het mengvoer voor runderen voldoende is gedaald. De datum van inwerkingtreding i...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-12) 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.266
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Zuid-Holland, die onlangs is gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Z...

Fosfaatrechten: uitbreiding knelgevallenregeling 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.136
De knelgevallenregeling fosfaatrechten wordt uitgebreid met twee categorieën van bedrijven. Onder voorwaarden kunnen nu ook nieuw gestarte bedrijven een beroep doen op de knelgevallenregeling. Daarnaast geldt de knelgevallenregeling nu ook voor bepaalde bedr...

Fosfaatrechten: generieke korting vastgesteld 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.134
Fosfaatrechten die op 1 januari 2018 worden toegekend, worden generiek afgeroomd. Het generiek kortingspercentage is vastgesteld op 8,3%. Deze korting geldt niet voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren of een beperkt overschot hadden. In 2018 kan een extra...

Inzet maatregelen 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 14 juli 2017 - Bericht: 00.074.114
Staatssecretaris Van Dam heeft in een Kamerbrief de voortgang voor invulling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn uiteengezet. In de Kamerbrief worden geen concrete maatregelen genoemd. Wel wordt duidelijk gemaakt bij welke onderdelen, maatregelen mogeli...

Schema melden overdrachten en splitsingen t.b.v. fosfaatrechten en -reductie 14 juli 2017 - Bericht: 00.074.116
Bij een volledige overdracht of splitsing van een melkveebedrijf in 2017 moet, naast het melden van deze bedrijfsoverdracht of –splitsing, ook de overdracht van de referenties voor fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan worden gemeld bij RVO. RVO heeft e...

Afvoer melkvee op 2 juli 2015 telt soms wel mee 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.106
Bij het bepalen van dieraantallen geldt normaal gesproken het aantal dieren dat op het einde van de dag nog aanwezig is. Voor de referentie fosfaatrechten melkvee is hierop een uitzondering gemaakt. Melkvee dat op 2 juli 2015 is afgevoerd naar de slacht of door s...

Fosfaatreductieplan: exportstal, let op daadwerkelijke export 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.109
Een melkveebedrijf is vrijgesteld van het jongveegetal als vrouwelijk jongvee ouder dan 35 dagen vanaf 1 juni alleen voor dood, slacht of export wordt afgevoerd. Afvoer naar een exportstal wordt ook als export gezien. Het dier moet wel daadwerkelijk worden ge&eum...

Graslandvernietigingsmonster op klei en veen soms toch verplicht 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.107
De uitleg rondom het nemen van een graslandvernietigingsmonster op klei- en veengrond is opnieuw gewijzigd. RVO geeft nu aan dat een graslandvernietigingsmonster op klei- en veengrond toch verplicht is, indien een ‘relatief stikstofbehoeftig gewas’ wo...

Fosfaatreductieplan: geen overdracht referentie bij melding na één maand 12 juli 2017 - Bericht: 00.074.105
RVO heeft aangegeven dat bij een te late melding van een bedrijfsoverdracht, niet binnen één maand, de referenties voor het fosfaatreductieplan niet overgedragen worden. Het is daarom van groot belang dat iedere bedrijfsoverdracht, ook bij ‘al...

Fosfaatreductieplan: afsplitsing, knelgevallen 28 juni 2017 - Bericht: 00.074.086
Bij de afsplitsing van een melkveetak, waarbij het oorspronkelijke bedrijf blijft bestaan, is het niet mogelijk om de referentiegegevens over te nemen. Diverse bedrijven komen hierdoor met het fosfaatreductieplan in de problemen. RVO biedt voor bedrijven die in h...

Fosfaatreductie varkenshouderij: rekenmodel beschikbaar 27 juni 2017 - Bericht: 00.074.079
Voor de ‘Regeling fosfaatreductie varkenshouderij’ heeft de POV een rekenmodel beschikbaar gesteld. Met dit rekenmodel kan de te verwachten reductie in 2017 worden berekend. Daarnaast wordt, bij de gekozen uitgangspunten, de verwachte vergoeding berek...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-11) 26 juni 2017 - Bericht: 00.074.077
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Utrecht, die onlangs is gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Utrech...

Controle N-code Natuurbeheerplan 2018 26 juni 2017 - Bericht: 00.074.071
Ieder jaar stellen de provincies het Natuurbeheerplan voor het volgende jaar vast. In het Natuurbeheerplan worden o.a. de natuurbeheertypen per perceel vastgesteld. Voor RVO zijn de natuurbeheertypen uit het Natuurbeheerplan van de provincie het uitgangspunt om t...

Equivalente maatregelen: fosfaatdifferentiatie gewasopbrengst 17 augustus 2017 - Bericht: 00.074.502
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra fosfaatgebruiksnorm. Dit geldt alleen voor gronden met een fosfaattoestand laag of neutraal. Deze e...

Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst 16 augustus 2017 - Bericht: 00.074.500
Bedrijven die voor bepaalde gewassen aantoonbaar een bovengemiddelde opbrengst hebben gerealiseerd, kunnen, op alle grondsoorten in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Daarnaast bestaat een aparte mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie op klei...

Handreiking BEX 2017 18 juli 2017 - Bericht: 00.074.283
Melkveebedrijven kunnen middels de BEX aantonen, dat de stikstof- en fosfaatproductie van hun veestapel lager liggen dan op basis van de forfaitaire waarden. Vanaf 2017 is de Handreiking BEX 2017 van toepassing. BEX-melkvee Melkveebedrijven die B...

Beweiding schapen: inscharen of grond uit gebruik geven 13 juli 2017 - Bericht: 00.074.097
Een bedrijf dat schapen op zijn grond wil laten grazen, kan de schapen inscharen of de grond uit gebruik geven aan de schapenhouder. Bij het inscharen moet de mestproductie van de schapen worden verantwoord door de inschaarder. Onder voorwaarden geldt hiervoor ee...

Eisen grondbemonstering: derogatie en fosfaatdifferentiatie 6 juli 2017 - Bericht: 00.064.334
Om gebruik te kunnen maken van hogere fosfaatgebruiksnormen (fosfaatdifferentiatie) en/of derogatie is het nemen van grondmonsters noodzakelijk. Voor deelname aan derogatie is het verplicht alle percelen landbouwgrond te laten bemonsteren. De peildata zijn voor b...

Verantwoording en gebruik van spuiwater (luchtwassers) 4 juli 2017 - Bericht: 00.069.252
Spuiwater afkomstig uit luchtwassers is een afvalstof waarvoor een verantwoordingsplicht geldt. In veel gevallen mag spuiwater ook als kunstmeststof worden gebruikt en moet dan passen binnen de gebruiksnormenberekening. Het gebruik van een luchtwasser heeft geen ...

Grondgebondenheid: de berekening 30 november 2016 - Bericht: 00.057.640
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot, waarvan de fosfaatproductie hoger is/wordt dan in 2014 moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Dit geldt ook bij een gelijkblijvende fosfaatproductie en een afname van de plaatsingsruimte t.o.v. 2014. D...

Natuurterrein en Meststoffenwet 25 november 2016 - Bericht: 00.057.809
Voor natuurterreinen zijn de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet niet van toepassing. Op bepaalde natuurterreinen is beweiding en het gebruik van dierlijke meststoffen en compost wel toegestaan. Hiervoor is het beheersregime leidend. Wanneer er geen beheersregim...

Forfaitaire transporten: Verzamel VDM 25 november 2016 - Bericht: 00.058.616
Bij de forfaitaire afvoer van dierlijke mest is het mogelijk om, onder voorwaarden, meerdere vrachten mest op één ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ in te vullen. Dit is dan een zogenaamd ‘Verzamel–VDM’. De afzonder...

Forfaitaire mestafvoer: natuurterrein 11 november 2016 - Bericht: 00.057.810
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar natuurterrein. De ruimte voor forfaitaire afvoer is g...

Forfaitaire mestafvoer: grenspercelen 2 november 2016 - Bericht: 00.058.244
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is afvoer naar grenspercelen. De ruimte voor forfaitaire afvoer is g...

Forfaitaire mestafvoer: Vogelaarvariant 2 november 2016 - Bericht: 00.058.256
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is de Vogelaarvariant. Hierbij kan, onder voorwaarden, dierlijke mes...

Forfaitaire mestafvoer: boer-boertransport 2 november 2016 - Bericht: 00.057.825
Dierlijke mest moet middels wegen en monsteren worden afgevoerd. Onder voorwaarden is het mogelijk om mest forfaitair (zonder wegen en monsteren) af te voeren. Eén van deze uitzonderingen is boer-boertransport. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag m...

Wetsvoorstel fosfaatrechten 11 oktober 2016 - Bericht: 00.058.662
Er is een wetsvoorstel (met wijziging) gepubliceerd, dat voorziet in de introductie van fosfaatrechten. Volgens het voorstel moet ieder bedrijf, dat vanaf 1 januari 2018 melkvee heeft, beschikken over voldoende fosfaatrechten. Toekenning fosfaatrechte...

Mogelijkheden afvoer dierlijke mest naar particulieren 20 september 2016 - Bericht: 00.057.590
Een landbouwbedrijf mag dierlijke mest afvoeren naar een particulier. Dit mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Forfaitair mag een bedrijf naar een particulier maximaal 20 kg fosfaat en in totaal maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest afvoeren. Indi...

Uitrijschema meststoffen 20 september 2016 - Bericht: 00.057.705
Het aanwenden van dierlijke mest en stikstofkunstmest is alleen in bepaalde perioden en onder voorwaarden toegestaan. Voor dierlijke mest is dit o.a. afhankelijk van de mestsoort (drijfmest of vaste mest), het gebruik van het perceel (grasland of bouwland) e...

Gebruiksruimte meststoffen particulier 20 september 2016 - Bericht: 00.057.604
Een particulier mag op gras- en bouwland per ha maximaal 170 kg stikstof en 80 kg fosfaat uit meststoffen gebruiken. Dit is inclusief de mestproductie van de aanwezige dieren. De aanvoer van dierlijke mest mag zowel forfaitair als gewogen en bemonsterd. Voor het ...

Graslandvernietigingsschema 20 september 2016 - Bericht: 00.057.686
Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het Graslandvernietigingsschema staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het verni...

Tabellenbrochure Mestbeleid 20 september 2016 - Bericht: 00.057.713
In het kader van de Meststoffenwet moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. In de Tabellenbrochure st...

Definitie Jonge landbouwers voor toeslag GLB en subsidie 24 mei 2017 - Bericht: 00.068.487
Landbouwers die voldoen aan de definitie Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit geldt ook voor de subsidie Jonge landbouwers. Beide definities zijn vergelijkbaar, maar op en...

GLB randvoorwaarden en kortingssystematiek 7 april 2017 - Bericht: 00.069.380
Bedrijven die een GLB-subsidie ontvangen moeten voldoen aan de randvoorwaarden. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan een korting op de uitbetaling volgen. De korting is o.a. afhankelijk van de ernst, opzet en herhaling. Ook kan een korting worden ...

Vergroening: EA-Algemene lijst 24 maart 2017 - Bericht: 00.057.779
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, Veldleeuwerikpakket of het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht van ...

Vergroening-Akkerbouwstrokenpakket 24 maart 2017 - Bericht: 00.058.493
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

Vergroening-Veldleeuwerikpakket 23 maart 2017 - Bericht: 00.068.522
Om invulling te geven aan de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ kan gekozen worden uit vier pakketten: de Algemene lijst, het Akkerbouwstrokenpakket, het Veldleeuwerikpakket en het Vezelhenneppakket. In dit bericht geven we een overzicht ...

Vergroening-Collectieven 22 maart 2017 - Bericht: 00.069.378
Binnen het GLB wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, een gedeelte van het EA collectief aan te leggen. Dit houdt in, dat één of enkele deelnemers van het collectief, een deel van de EA verplichting van de overige deelnemers op hun bed...

Vergroening: gewasdiversificatie 27 december 2016 - Bericht: 00.064.312
Om te voldoen aan de vergroeningseis Gewasdiversificatie (gewasseneis) moet, afhankelijk van de oppervlakte bouwland, worden voldaan aan de twee- of drie-gewassen-eis. Per eis gelden bepaalde maximale percentages voor de oppervlakten van het grootste gewas en/of ...

GLB: kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte 21 november 2016 - Bericht: 00.064.300
Als in de Gecombineerde Opgave meer grond wordt opgegeven dan door RVO wordt geconstateerd, kan een korting opgelegd worden. Bij een afwijking van <3 % en < 2 ha wordt geen korting opgelegd. Wanneer voor de eerste keer een geringe afwijking wordt geconstate...

GLB: kortingsystematiek vergroening Algemene lijst 21 november 2016 - Bericht: 00.064.304
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen kunnen worden gekort op de vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen. Vanaf 2017 wordt, bij niet voldoen, een extra korting opgelegd. Daarnaas...

GLB: natuurterrein en betalingsrechten 18 november 2016 - Bericht: 00.064.298
Betalingsrechten kunnen ook worden benut op bepaalde natuurterreinen. Of een natuurterrein subsidiabel is, hangt af van het natuurbeheertype dat op het natuurterrein rust. RVO heeft in een overzicht aangegeven welke beheertypen wel en welke niet subsidiabel zijn....

EIA 2017 20 januari 2017 - Bericht: 00.068.468
Algemeen De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten ...

Vamil en MIA 2017 19 januari 2017 - Bericht: 00.068.457
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...

Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 28 december 2016 - Bericht: 00.064.510
De subsidie Jonge landbouwers is in 2016 voor de tweede keer opengesteld in de periode van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in alle provincies nagenoeg gelijk. De subsidie is voor Jonge landbouwers die op het moment van ...

Vamil en MIA 2016 4 oktober 2016 - Bericht: 00.058.003
Algemeen De ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’’ (Vamil) biedt de mogelijkheid om een investering in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Milieu-investeringsaftrek&rs...