Actuele berichten

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Zeeland 15 mei 2019 - Bericht: 00.093.637
De provincie Zeeland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen – ‘water’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn punten toegekend. De ran...

POP3-subsidie per provincie (2019-05) 15 mei 2019 - Bericht: 00.093.640
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland en Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie GelderlandDe provincie Gelderland ...

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 15 mei 2019 - Bericht: 00.093.562
Onlangs is het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij gepubliceerd. Varkensbedrijven met een locatie in concentratiegebied Oost en/of Zuid, waarbij sprake is van een overbelaste geursituatie, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling...

POP3-subsidie per provincie (2019-04) 10 mei 2019 - Bericht: 00.093.553
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland en Zeeland, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie GelderlandDe provincie Gelderland ...

Graasdierpremie: tijdelijk verplaatsen toegestaan 10 mei 2019 - Bericht: 00.093.560
Vanaf 2019 moeten de dieren die voor de graasdierpremie in aanmerking komen onafgebroken grazen op niet-subsidiabele grond. Sinds kort is het toegestaan om deze graasdieren kortstondig niet op niet-subsidiabele grond te houden. Er moet dan wel sprake zijn van een...

Melden bedrijfsoverdracht: KvK-inschrijving en betalingsrechten 2 mei 2019 - Bericht: 00.092.091
Een bedrijfsoverdracht moet binnen 30 dagen na de feitelijke overdracht worden gemeld bij RVO. Regelmatig vinden overdrachten, om fiscale redenen, met terugwerkende kracht vanaf bijvoorbeeld 1 januari plaats. Indien dergelijke overdrachten na 15 mei met terugwerk...

Informatieplicht energiebesparing: voor welke bedrijven 1 mei 2019 - Bericht: 00.092.084
Per 1 juli 2019 treedt de ‘Informatieplicht energiebesparing’ in werking. De informatieplicht geldt alleen voor bedrijven die onder het ‘Activiteitenbesluit’ vallen en een bepaald energieverbruik hebben. In dit bericht is beschreven hoe bepaald kan worden of het ...

POP3-subsidie per provincie (2019-03) 29 april 2019 - Bericht: 00.093.437
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Groningen, die onlangs is gepubliceerd. Provincie GroningenDe provincie Groningen heeft onderstaa...

Fosfaatrechten van pachter, soms deel naar verpachter (eerste uitspraak) 12 april 2019 - Bericht: 00.092.051
Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een individuele zaak een algemene uitspraak gedaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten in geval van een pachtsituatie toebehoren. De fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter. Echter bij langdurige pacht...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Friesland 11 april 2019 - Bericht: 00.092.094
De provincie Friesland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn ...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Drenthe 3 april 2019 - Bericht: 00.091.912
De provincie Drenthe stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft voor deze subsidie een investeringslijst opgesteld. De aanvragen worden gerangschi...

Uiterlijk 1 juli 2019 energiebesparende maatregelen rapporteren 2 april 2019 - Bericht: 00.088.915
Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en een energiebesparingsplicht hebben, moeten uiterlijk op 1 juli 2019 aan de overheid melden welke energiebesparende maatregelen zijn of worden genomen. De geactualiseerde lijst met energiebesparende maatregelen...

(Primaire) waterkeringen: geen derogatie, beperkte gebruiksruimte 2 april 2019 - Bericht: 00.091.934
Primaire waterkeringen (dijken) tellen in de meeste gevallen maar beperkt mee voor de ‘Meststoffenwet’. Dit komt doordat LNV/RVO stelt dat de beschikkingsmacht bij primaire waterkeringen niet bij de landbouwer ligt. Dit kan ook gelden voor andere waterkeringen. H...

Hoofdlijnen herziening pachtwetgeving 1 april 2019 - Bericht: 00.091.929
Minister Schouten heeft onlangs enkele beleidsvoorstellen gedaan, die als leidraad dienen voor een herziening van de pachtwetgeving. De belangrijkste wijziging is, dat de minister een nieuwe vorm van langdurige pacht wil introduceren door o.a. de maximale termijn...

Nieuw GLB: procedure Strategisch Plan 28 maart 2019 - Bericht: 00.091.787
In het kader van het nieuwe GLB moet iedere lidstaat een ‘Strategisch plan’ opstellen. Hierin moet o.a. komen te staan hoe de lidstaat aan o.a. de klimaat- en milieudoelstellingen van het nieuwe GLB wil voldoen. Ook worden allerlei financiële keuzes in dit plan o...

POP3-subsidie per provincie (2019-02) 28 maart 2019 - Bericht: 00.091.652
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Friesland, Gelderland en Groningen, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie FrieslandDe provincie...

Gecombineerde Opgave 2019 21 maart 2019 - Bericht: 00.089.671
De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2019 digitaal worden ingediend. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moeten ook perceelsgegevens worden opgegeven voor de Meststoffenwet. Daarnaast kunnen diverse subsidies (rechtstreekse betalingen) worden aangevraagd....

Vaak zeggenschap Jonge landbouwer bij 'proefmaatschap' 21 maart 2019 - Bericht: 00.091.651
Vanaf 2019 geldt formeel dat een Jonge landbouwer in een samenwerkingsverband, waarbij sprake is van een zogenaamde ‘proefmaatschap’, toch langdurige zeggenschap kan hebben. De overeenkomst van het samenwerkingsverband moet dan voor onbepaalde tijd zijn aangegaan...

Stroomschema grasland: gewascode, betalingsrechten en mest 20 maart 2019 - Bericht: 00.091.142
De gewascode voor grasland is niet meer bepalend of en hoe een perceel meetelt voor de ‘Meststoffenwet’ en de betalingsrechten. Dit is het gevolg van het vervallen van de gewascode 336 en het feit dat nu onderscheid gemaakt moet worden in de (verwachte) opbrengst...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen 'emissie grondwater' provincie Limburg 18 maart 2019 - Bericht: 00.091.420
De provincie Limburg stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering onderdeel ‘emissie naar grondwater’, open. De openstelling beperkt zich tot de ‘propositie Heuvelland’. De ...