Actuele berichten

Diverse wijzigingen dierlijke forfaits, invloed wisselend 4 februari 2020 - Bericht: 00.097.602
Vanaf 2020 zijn meerdere dierlijke forfaits aangepast. Het betreft wijzigingen in stikstof-, fosfaat- en mestproductie en enkele aanpassingen in omschrijvingen van diercategorieën voor gangbare en biologische dieren. Daarnaast zijn de stikstofcorrecties voor bijn...

Niet benutte betalingsrechten vervallen vaker 30 januari 2020 - Bericht: 00.097.592
Vanaf 1 januari 2020 vervallen betalingsrechten als in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten zijn benut. Hierbij wordt niet meer gekeken naar het benutten van afzonderlijke betalingsrechten. Voor bedrijven die structureel meer betalingsrechten dan s...

Wijzigingen vergroening vanaf 2020 23 januari 2020 - Bericht: 00.097.622
Voor de invulling van het ‘Ecologische aandachtsgebied’ in het kader van vergroening zijn, vanaf 2020, enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijst met gewassen, waarmee een mengsel van drachtplanten mag worden gemengd, is uitgebreid. Het Veldleeuwerikpakket is komen...

Wijziging fosfaatklassen en -normen definitief 23 januari 2020 - Bericht: 00.097.581
De fosfaatgebruiksnormen zijn op 1 januari 2020 definitief gewijzigd, nagenoeg conform de eerdere voorstellen. Ook is de fosfaattoestand ‘neutraal’ opgesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim’. Nieuw is dat de norm voor bouwland bij fosfaatklasse ‘hoog’ extra verhoogd kan...

Overige grond: onderscheid tussen norm gras- en bouwland 22 januari 2020 - Bericht: 00.097.018
De hoeveelheid fosfaat dat vanaf 1 januari 2020 op ‘overige grond’ mag worden gebruikt is op grasland maximaal 90 kg/ha en op bouwland maximaal 60 kg/ha. De ruimte voor stikstof blijft gelijk, namelijk 170 kg/ha.Overige grondOnder ‘overige grond’ vallen percelen ...

Wijzigingen Vamil en MIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.391
Onlangs is de ‘Milieulijst 2020’ gepubliceerd, waarin alle bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2020 voor ‘Vamil’ en/of ‘MIA’ in aanmerking komen. Vamil en MIAVamil en MIA zijn stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijf...

Mestproductie melkkoeien op basis van geproduceerde melk 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.038
Binnen de ‘Meststoffenwet’ moet de (stikstof- en) fosfaatproductie van melkkoeien formeel bepaald worden op basis van de melkproductie in het betreffende kalenderjaar. Bij controle ging RVO/NVWA echter meestal uit van de aan de zuivelonderneming afgeleverde melk....

Wijzigingen EIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.458
Onlangs is de ‘Energielijst 2020’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor EIA. EIADe EIA is een stimuleringsregeling voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.Hoogte van de bijdrageI...

Maatlat Schoon Erf 2020 9 januari 2020 - Bericht: 00.097.183
Onlangs zijn de criteria van de ‘Maatlat Schoon Erf’ voor het jaar 2020 gepubliceerd. Het certificaat is nu ook van toepassing voor de sectoren fruitteelt, bloembollen en boomkwekerij.Maatlat Schoon ErfDe Maatlat Schoon Erf (MSE) is ontwikkeld om erfemissie naar ...

Maatlat Duurzame Veehouderij 2020 9 januari 2020 - Bericht: 00.097.179
Onlangs zijn de criteria van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ gewijzigd. De certificatieschema’s gelden van 1 januari t/m 31 december 2020.Maatlat Duurzame VeehouderijAls een nieuwe stal of een bestaande stal na aanpassingen aan de eisen uit de certificatieschem...

Stikstofproblematiek: Intern en extern salderen onder voorwaarden mogelijk 31 december 2019 - Bericht: 00.096.993
De regels omtrent intern en extern salderen in het kader van natuurvergunningen zijn onlangs aangepast. Bij intern salderen is de koppeling met dierrechten losgelaten. Bij extern salderen is het aantal gehouden dieren niet meer van belang. Extern salderen is (uit...

Geen PAL/Pw opgegeven? Geen fosfaatdifferentiatie 31 december 2019 - Bericht: 00.096.992
Voor het toepassen van de fosfaatdifferentiatie is het verplicht om de PAL- en Pw-getallen in te vullen in de Gecombineerde opgave. Onlangs heeft RVO aangegeven, dat bij het niet invullen van de desbetreffende getallen geen fosfaatdifferentiatie wordt toegepast. ...

Derogatie pas in voorjaar 2020 bekend: datums schuiven op 20 december 2019 - Bericht: 00.096.717
Minister Schouten heeft in een commissievergadering aangegeven dat het wellicht pas in maart of april 2020 duidelijk is of de derogatie met twee jaar verlengd wordt. Indien derogatie in de loop van 2020 wordt toegekend, zal dit met terugwerkende kracht vanaf 1 ja...

Brede weersverzekering: lagere schadedrempel, assurantiebelasting vervalt 18 december 2019 - Bericht: 00.096.700
Vanaf 2020 wordt de schadedrempel bij de brede weersverzekering verlaagd naar 20% en wordt het maximale subsidiepercentage verlaagd naar 63,7%. Daarnaast is vanaf 2020 de brede weersverzekering vrijgesteld van de assurantiebelastingen en is deze met 5 jaar verlen...

Fosfaatverrekening: alleen onvoorziene overschrijding door organische meststoffen 18 december 2019 - Bericht: 00.096.342
RVO hanteert een strengere uitleg voor de toepassing van de fosfaatverrekening dan in de wet is opgenomen. Deze uitleg houdt in, dat fosfaatverrekening alleen toegepast kan worden, indien de overschrijding onvoorzien was. Daarnaast mag de overschrijding niet onts...

Provincie Friesland: cat. Windmolen vervallen bij subside Jonge landbouwers 10 december 2019 - Bericht: 00.096.697
De provincie Friesland heeft bij een nieuwe publicatie van het openstellingsbesluit van de subsidie Jonge landbouwers de categorie ‘Windmolen’ (incl. kleine windturbine) niet meer opengesteld.Geen subsidie voor windmolen en kleine windturbineIn de provincie Fries...

Spoedwet aanpak stikstof: nog geen ruimte voor landbouw 10 december 2019 - Bericht: 00.096.555
Onlangs is het wetsvoorstel voor de ‘Spoedwet aanpak stikstof’ gepubliceerd. Met de voorgestelde wetswijzigingen wordt de mogelijkheid gecreëerd om maatregelen te nemen die de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden verminderen. Daarnaast wordt het mogelijk gem...

Intermediaire onderneming, geen landbouwactiviteiten 6 december 2019 - Bericht: 00.096.358
Nieuwe intermediaire ondernemingen mogen geen landbouwactiviteiten uitvoeren onder hetzelfde KvK-nummer. Deze gewijzigde beleidslijn wordt door RVO sinds dit jaar gehanteerd in het kader van de ‘versterkte handhavingsstrategie’. Op termijn is het de bedoeling dat...

Graasdierpremie 2020: fouten I&R voor 1 januari oplossen 6 december 2019 - Bericht: 00.096.363
Schapen en runderen kunnen alleen voor graasdierpremie in aanmerking komen als de dieren correct zijn geregistreerd in het I&R-systeem. RVO heeft onlangs aangegeven, dat vanaf het aanvraagjaar 2020 de dieren vóór 1 januari van het jaar van aanvraag correct moeten...

Overdracht dier-/fosfaatrechten aangehouden i.v.m. extern salderen 2 december 2019 - Bericht: 00.096.359
Sinds 4 oktober worden overdrachten van dier- en fosfaatrechten door RVO aangehouden. Dit heeft te maken met de stikstofmaatregel ‘extern salderen’ die nog ter discussie staat. Binnenkort krijgen de vervreemders hierover een brief van RVO. De overdrachtsmelding k...