Actuele berichten

Handhavingsmarges RVO: wel overtreding, geen boete 17 oktober 2019 - Bericht: 00.092.018
RVO hanteert de zogenaamde ‘geheime handhavingsmarges’ bij de beoordeling van de gebruiksnormenberekening en de mestverwerkingsplicht. Deze marges zijn naar aanleiding van een aantal gerechtelijke uitspraken bekend-gemaakt. Het betreft de correcties die RVO hante...

Einduitspraak pacht inzake eigendom fosfaatrechten 10 oktober 2019 - Bericht: 00.095.256
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs in een eindarrest geoordeeld dat, in de individuele situatie waarbij sprake was van een hoevepacht, de verpachter aanspraak maakt op de fosfaatrechten. De uitspraak en de genoemde argumenten zijn gelijk aan het eerd...

Stikstofproblematiek: advies Commissie Remkes en Kabinetsreactie 9 oktober 2019 - Bericht: 00.095.231
Onlangs heeft de commissie Remkes haar advies gegeven over oplossingsrichtingen voor de stikstofproblematiek. Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet haar reactie op dit advies gegeven. In dit bericht wordt eerst het advies van de commissie Remkes uiteengezet. Vervol...

Tijdig aanmelden vrijstelling zoogkoeien 3 oktober 2019 - Bericht: 00.095.180
Zoogkoeienbedrijven, die voor het jaar 2020 voor het eerst willen deelnemen aan de ‘Vrijstelling Zoogkoeienhouderij’, moeten zich binnenkort aanmelden bij RVO. Dit geldt ook voor nieuwe zoogkoeienbedrijven die in 2020 opstarten en aan de vrijstelling willen deeln...

Duurzame veehouderij: veehouders, keten en minister aanzet 3 oktober 2019 - Bericht: 00.095.036
Minister Schouten heeft haar aanpak om de veehouderij verder te verduurzamen gepresenteerd. Het programma ‘Duurzame Veehouderij’ is een vervolg op het ‘Realisatieplan’ van de ‘LNV visie Waardevol en verbonden’. In het programma zijn drie hoofdsporen opgesteld. He...

Geurmaatregelen n.a.v. rapport Commissie Geurhinder 1 oktober 2019 - Bericht: 00.095.094
Onlangs heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een beleidsreactie gegeven op het rapport van de Commissie Geurhinder. Naast diverse maatregelen voor de langere termijn gaat de staatssecretaris ook in op enkele maatregelen op korte termijn, zoa...

KWIN 2019/2020 30 september 2019 - Bericht: 00.095.134
De nieuwe uitgave van de KWIN-Veehouderij 2019-2020 is verschenen. De KWIN bevat informatie over alle veehouderijsectoren in Nederland. De KWIN is ook digitaal beschikbaar. Informatie over de KWIN en de bestelwijze staan in dit bericht.KWIN-VeehouderijDe Kwantita...

Overzicht subsidies 2019 30 september 2019 - Bericht: 00.094.147
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht is nu de landelijke openstelling van de subsidie ‘Innovatieprojecten Aquacul...

Vanggewas na mais: Onderzaai mislukt overzaaien toegestaan 24 september 2019 - Bericht: 00.095.107
RVO heeft recent aangegeven dat snijmaispercelen waar de onderzaai is mislukt ook in oktober opnieuw met een vanggewas ingezaaid mogen worden. Het is dan niet verplicht dit vanggewas als hoofdteelt te laten staan. Door deze aanpassing is het mogelijk om de snijma...

Na PAS: nu beperkte mogelijkheden voor landbouw 23 september 2019 - Bericht: 00.095.080
Een eerste stap om weer vergunningen te kunnen verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming is de aanpassing van het rekenmodel AERIUS. Bedrijven waarbij de stikstofdepositie niet toeneemt kunnen weer een Wnb-vergunning aanvragen. In principe is intern sald...

Hoofdteelt wintergraan na snijmais melden middels formulier 17 september 2019 - Bericht: 00.095.046
Na de teelt van snijmais op zand- en lössgrond kan als verplicht vanggewas een wintergraan worden ingezaaid dat het volgende jaar als hoofdteelt wordt geteeld. Deze keuze moet uiterlijk 1 oktober bij RVO worden gemeld. RVO heeft hiervoor onlangs een formulier bes...

Aanmelden fosfaatverrekening 2019 4 september 2019 - Bericht: 00.094.846
De aanmelding voor de fosfaatverrekening over het jaar 2019 kan t/m 31 december 2019. De fosfaatverrekening geldt alleen voor de gebruiksnormenberekening. Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de f...

Subsidie Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren 2019 3 september 2019 - Bericht: 00.094.727
De subsidie ‘Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren’ is voor de tweede keer opengesteld van 1 september t/m 30 september 2019. De subsidie is bedoeld voor vleeskalverhouders, die welzijnsvriendelijke vloeren willen toepassen. De subsidie bedraagt 40%...

Subsidie Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren 2019 3 september 2019 - Bericht: 00.094.728
De subsidie ‘Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren’ is voor de tweede keer opengesteld van 1 september t/m 30 september 2019. De subsidie is bedoeld voor vleeskalverhouders die willen investeren in één of meer emissiearme stalsystemen. De subsidie bedraa...

Handboek Melkveehouderij 2019/20 2 september 2019 - Bericht: 00.094.668
Het Handboek Melkveehouderij is onlangs geactualiseerd. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Handboek Melkveehouderij 2019/20De geactualiseerde versie van het Handboek Melkveehouderij 2019/20 is digitaal voor iedereen beschikbaar en gratis to...

Tabellenbrochure 2019: norm graszaadstoppel opgenomen 21 augustus 2019 - Bericht: 00.094.630
RVO heeft onlangs de stikstofgebruiksnorm van de graszaadstoppel in de Tabellenbrochure opgenomen. Deze stikstofgebruiksnorm is gelijk aan de norm van niet-vlinderbloemige groenbemesters. In dit bericht is de aangepaste Tabellenbrochure opgenomen.Actuele tabellen...

Handboek groenbemesters digitaal beschikbaar 20 augustus 2019 - Bericht: 00.094.629
Onlangs is het ‘Handboek groenbemesters’ verschenen. In het handboek worden 23 groenbemesters beschreven, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan teelttechnische aspecten. Het handboek is digitaal beschikbaar.Handboek groenbemesterNaast de beschrijving van 23 gro...

Vanaf 2021 nieuwe bepaling fosfaattoestand bodem 16 augustus 2019 - Bericht: 00.094.570
Conform het 6e Actieprogramma is een voorstel gepubliceerd om de bepaling van de fosfaattoestand van de grond per 1 januari 2021 te wijzigen. Voor zowel grasland als bouwland wordt de fosfaattoestand dan bepaald op basis van twee indicatoren: het P-AL-getal en he...

BEX-berekening iets aangepast, uiterlijk 1 februari uitdraaien 14 augustus 2019 - Bericht: 00.094.544
De Handreiking BEX 2019 is gepubliceerd op de site van RVO. Hierin zijn enkele wijzigingen opgenomen t.a.v. de berekening die voor 2019 gebruikt moet worden. Nieuw is dat het verplicht is om uiterlijk op 1 februari van het volgende jaar een uitdraai met de BEX-re...

Begrotingsnormen lange termijn pluimveehouderij 2019 12 augustus 2019 - Bericht: 00.094.553
De begrotingsnormen voor de lange termijn voor de pluimveehouderij zijn onlangs bekendgemaakt. Bij leghennen is een saldoberekening voor ‘Vrije uitloop-wit’ toegevoegd en is de saldoberekening voor ‘Scharrel’ opgesplitst in ‘wit’ en ‘bruin’. De begrotingsnormen w...