Actuele berichten

Gecombineerde Opgave 2019 21 maart 2019 - Bericht: 00.089.671
De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2019 digitaal worden ingediend. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moeten ook perceelsgegevens worden opgegeven voor de Meststoffenwet. Daarnaast kunnen diverse subsidies (rechtstreekse betalingen) worden aangevraagd....

Vaak zeggenschap Jonge landbouwer bij 'proefmaatschap' 21 maart 2019 - Bericht: 00.091.651
Vanaf 2019 geldt formeel dat een Jonge landbouwer in een samenwerkingsverband, waarbij sprake is van een zogenaamde ‘proefmaatschap’, toch langdurige zeggenschap kan hebben. De overeenkomst van het samenwerkingsverband moet dan voor onbepaalde tijd zijn aangegaan...

Stroomschema grasland: gewascode, betalingsrechten en mest 20 maart 2019 - Bericht: 00.091.142
De gewascode voor grasland is niet meer bepalend of en hoe een perceel meetelt voor de ‘Meststoffenwet’ en de betalingsrechten. Dit is het gevolg van het vervallen van de gewascode 336 en het feit dat nu onderscheid gemaakt moet worden in de (verwachte) opbrengst...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen 'emissie grondwater' provincie Limburg 18 maart 2019 - Bericht: 00.091.420
De provincie Limburg stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering onderdeel ‘emissie naar grondwater’, open. De openstelling beperkt zich tot de ‘propositie Heuvelland’. De ...

POP3-subsidie per provincie (2019-01) 14 maart 2019 - Bericht: 00.091.412
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe en Limburg, die onlangs zijn gepubliceerd. Provincie DrentheDe provincie Drenthe heeft ond...

Handboek Snijmais 2019 beschikbaar 13 maart 2019 - Bericht: 00.091.411
Onlangs is het ‘Handboek Snijmaïs’ geactualiseerd. Het handboek bevat actuele informatie over de teelt en het gebruik van snijmaïs, inclusief de economische aspecten. Het ‘Handboek Snijmaïs 2019’ is gratis digitaal beschikbaar. De papieren versie is binnenkort te...

Nieuw graslandvernietigingsschema: aanpassing bij mais na gras 12 maart 2019 - Bericht: 00.091.139
De korting van 65 kg stikstof bij de teelt van mais op zand- en lössgrond na graslandvernietiging geldt alleen voor derogatiebedrijven. Voor de andere bedrijven gaat deze korting pas in per 2021. De regelgeving, waarin dit fout is opgenomen, wordt binnenkort gewi...

Vergroening: maximale oppervlakte bij bepaalde EA-elementen 11 maart 2019 - Bericht: 00.091.125
Vanaf 2019 geldt, bij de invulling van de EA-verplichting, een maximale breedte of oppervlakte voor bepaalde EA-elementen, zoals bijvoorbeeld akkerranden en bomengroepen. Indien een element groter of breder is dan de gestelde maximale waarde, dan telt het in zijn...

Vrijstelling bovengronds aanwenden rundveedrijfmest uiterlijk 1 maart melden 22 februari 2019 - Bericht: 00.089.657
Evenals de afgelopen jaren kunnen bepaalde rundveebedrijven, onder voorwaarden, een vrijstelling verkrijgen om rundveedrijfmest bovengronds aan te wenden. De nieuwe vrijstelling geldt t/m 2023. Ten opzichte van de eerdere vrijstelling zijn de voorwaarden aangesch...

Wijzigingen forfaits gier, filtraat, dunne konijnenmest en enkelvoudige diervoeders 18 februari 2019 - Bericht: 00.089.431
Onlangs is zowel voor de diersoort rundvee als varkens de mestsoort ‘gier en filtraat na mestscheiding’ opgesplitst in twee afzonderlijke mestsoorten met aangepaste forfaits. Daarnaast zijn de forfaitaire waarden van dunne konijnenmest aangepast en zijn enkele fo...

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen altijd digitaal indienen 18 februari 2019 - Bericht: 00.089.416
Vanaf 1 april 2019 is het niet meer mogelijk om een ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ op papier in te dienen bij RVO. Daardoor is vanaf dat moment ook voor forfaitaire transporten het digitaal indienen van een VDM verplicht. Bij forfaitaire transporten moet ...

Graasdierpremie 2019, regeling definitief 15 februari 2019 - Bericht: 00.089.392
De eerder aangekondigde regels voor de graasdierpremie voor schapen en vrouwelijke runderen zijn nu definitief geworden. Daarnaast is er nu duidelijkheid op detailniveau. In dit bericht wordt de volledige regeling beschreven.Graasdierpremie vanaf 2019Vanaf 2019 k...

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren: opleidings- en coachingstraject 6 februari 2019 - Bericht: 00.088.929
Minister Schouten stelt € 75 miljoen beschikbaar voor het ‘Bedrijfsovernamefonds jonge boeren’. Een groot deel van dit bedrag is voor de ‘Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten’ en het andere deel is bestemd voor het opzetten van een opleidings- en coac...

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren: garantieregeling 6 februari 2019 - Bericht: 00.088.930
Minister Schouten stelt € 75 miljoen beschikbaar voor het ‘Bedrijfsovernamefonds jonge boeren’. Een groot deel van dit bedrag is voor de ‘Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten’ en het andere deel is bestemd voor het opzetten van een opleidings- en coac...

Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari 4 februari 2019 - Bericht: 00.089.158
De uiterste datum voor het nemen van grondmonsters voor derogatie is dit jaar uitgesteld naar 28 februari. Dit geldt ook voor het opstellen van het bemestingsplan. Dit is een eenmalig uitstel vanwege weersomstandigheden.Uitstel bemonstering en bemestingsplanMidde...

Wijziging Rav-lijst januari 2019 1 februari 2019 - Bericht: 00.088.954
Op 1 januari 2019 is een wijziging van de ‘Regeling Ammoniak en Veehouderij’ in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn, dat voor melk- en kalfkoeien twee nieuwe huisvestingssystemen zijn toegevoegd, voor één systeem een definitieve emissiefactor is v...

Mestaanwending: gesloten systeem verplicht, andere machines verboden 1 februari 2019 - Bericht: 00.088.880
Vanaf dit jaar mag drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib alleen worden uitgereden met een ‘tot de grond gesloten’ systeem. Dit betekent dat machines, waarbij drijfmest of slib via een open ribbel- of golfplatensysteem op de bodem wordt gebracht, niet meer zijn to...

Voortgang Sanering Varkenshouderij 22 januari 2019 - Bericht: 00.088.903
Onlangs heeft minister Schouten de hoofdlijnen en uitgangspunten van de Saneringsregeling Varkenshouderij bekendgemaakt. Aangegeven is voor welke varkensbedrijven de saneringsregeling is bedoeld en welke basisvoorwaarden hiervoor gelden. Het is de bedoeling dat d...

Wijzigingen Vamil en MIA 2019 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.837
Onlangs is de ‘Milieulijst 2019’ gepubliceerd, waarin alle bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2019 voor ‘Vamil’ en/of ‘MIA’ in aanmerking komen. Vamil en MIAVamil en MIA zijn stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijf...

Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 2019 gelijk aan 2018 18 januari 2019 - Bericht: 00.088.904
De criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij en de Maatlat Duurzame Aquacultuur voor 2019 zijn gelijk aan de criteria van 2018. De certificatieschema’s gelden t/m 31 december 2019. Maatlat Duurzame Veehouderij en AquacultuurAls een nieuwe stal of een bestaande...