Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Graasdierpremie 2022: korting bij schapen 23 maart 2023 - Bericht: 00.126.910
De graasdierpremie 2022 blijft voor vrouwelijke runderen € 153 per rund. Voor schapen geldt een budgetkorting en wordt hiermee € 18,89 per schaap.BudgetkortingDe budgetkorting voor schapen is vastgesteld op 17,89%. Voor vrouwelijke runderen geldt geen budgetkorti...

Uitrijschema meststoffen vanaf 2023 14 maart 2023 - Bericht: 00.124.232
De definitieve uitrijregels voor 2023 zijn in ons uitrijschema meststoffenwet opgenomen. De wijzigingen t.o.v. 2023 betreft het bemesten van ‘vroege teelten’ op bouwland vanaf 16 februari en het bemesten van strorijke vaste mest vanaf 1 januari op zand- en lössgr...

Derogatie 2023: Uiterste datum 7 april, monsters 4 jaar geldig 14 maart 2023 - Bericht: 00.125.765
Uiterlijk 7 april moet de derogatievergunning van 2023 zijn aangevraagd. Ook moet dan het bemestingsplan gereed zijn incl. geldige grondmonsters. Grondmonsters vanaf 1 februari 2019 zijn voor 2023 geldig. Nieuw is dat, ongeacht het type protocol, per maximaal 5 h...

Gecombineerde opgave 2023 13 maart 2023 - Bericht: 00.125.655
De indieningsperiode voor de Gecombineerde opgave loopt t/m 15 mei 2023. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moet de indiener ook perceelsgegevens voor de ‘Meststoffenwet’ en ‘GLB’ opgeven. Daarnaast kan men enkele GLB-subsidies aanvragen. Voor o.a. de basi...

Actief landbouwer GLB 28 februari 2023 - Bericht: 00.125.653
Om voor GLB-subsidies in aanmerking te komen, moet een bedrijf voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’. De KVK-inschrijving is hiervoor de basis. Echter een KVK-inschrijving is niet verplicht als de landbouwer in voorgaande jaar minder dan € 5.000 aan re...

Enkele wijzigingen bij conditionaliteit en eco-regeling 23 februari 2023 - Bericht: 00.124.209
Onlangs zijn enkele wijzigingen van de GLB-regeling gepubliceerd. Naast wijzigingen ter verduidelijking, zijn er ook inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen. Het betreffen o.a. wijzingen rondom subsidiabel areaal, de conditionaliteit en de eco-regeling.Mondeling...

Geen conditionaliteitskorting bij niet voldoen aan 4% niet-productief areaal 21 februari 2023 - Bericht: 00.124.225
Bedrijven die in 2023, vanwege de algemene vrijstelling, geen 4% niet-productief areaal hebben worden niet gekort op de basis- en eco-premie. Wel telt soms de waarde niet mee bij bepaalde eco-activiteiten en kan gekort worden op de ANLb-vergoeding.Geen korting ba...

ANLb en 4% niet-productief areaal (GLMC 8) 20 februari 2023 - Bericht: 00.124.223
In 2023 geldt een algemene vrijstelling voor GLMC 8 ‘niet-productief areaal’. Hierdoor hoeft een bedrijf niet aan de verplichting van 4% niet-productief bouwland te voldoen. Echter kan een bedrijf wel gekort worden op de ANLb-vergoeding. Deze korting kan plaatsvi...

Tellen sloten en landschapselementen mee bij pacht? 16 februari 2023 - Bericht: 00.124.160
Bedrijven die sloten of andere landschapselementen in gebruik en/of beheer hebben, kunnen deze meetellen voor het GLB. Bij pacht van een gewasperceel is het niet vanzelfsprekend dat aangrenzende landschapselementen mee tellen bij de pachter. Het gebruik/beheer ka...

Intekenen landschapselementen, sloten en bufferstroken 16 februari 2023 - Bericht: 00.124.179
Onlangs zijn in ‘Mijn percelen’ de (nieuwe) kaartlagen met landschapselementen en bufferstroken toegevoegd. Op basis van deze kaartlagen is het nu mogelijk om landschapselementen en bufferstroken in te tekenen. Vaak is het nodig om eerst de perceelsgrenzen van de...

Bemesten vanaf 16 feb: aangewezen gewas doorgeven 15 februari 2023 - Bericht: 00.124.226
Bouwland mag vanaf 16 februari alleen bemest worden op zogenaamde ‘vroege teelten’. De desbetreffende percelen moeten, 24 uur van te voren, met het specifieke gewas opgegeven zijn bij RVO. Aanpassing uitrijperiode op bouwlandVanaf 2023 is de hoofdregel dat op al ...

Conceptregeling bufferstrook: zelfde gewas, geen mestruimte 13 februari 2023 - Bericht: 00.123.870
De voorwaarden in de conceptregeling voor de bufferstroken voor alle bedrijven zijn nagenoeg gelijk aan die van het GLB. Het belangrijkste verschil is dat ook in 2023 de bufferstroken niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte en derogatie. De regeling moet per ...

GLB 2023: Afmetingen en weegfactoren niet-productief areaal 9 februari 2023 - Bericht: 00.123.998
Bedrijven die deelnemen aan de eco-regeling en/of ANLb moeten rekening houden met de eis van 4% niet-productief areaal. Naast (stroken op) bouwland kunnen hiervoor subsidiabele landschapselementen worden ingezet. Deze landschapselementen moeten grenzen aan ‘eigen...

Alternatieven 4% niet-productief beperkt inzetbaar 7 februari 2023 - Bericht: 00.123.565
Binnen GLMC 8 geldt als hoofdregel dat minimaal 4% van het bouwland ‘niet-productief areaal’ moet zijn. Een bedrijf kan een percentage van minimaal 3% hanteren als daarnaast stikstofbindende gewassen of bepaalde eco-activiteiten worden ingezet. Bij beide alternat...

Subsidiabel areaal: definitie en voorwaarden 6 februari 2023 - Bericht: 00.124.000
Vanaf 2023 worden grondgebonden GLB-subsidies, zoals de basispremie en eco-premie, uitbetaald op basis van ‘subsidiabel areaal’ op 15 mei. De voorwaarden voor gronden waarop landbouwactiviteiten plaatsvinden zijn nagenoeg gelijk aan eerdere jaren. Vanaf 2023 kunn...

Vanaf 2023 toch vanggewas op zand & loss, anders korting 3 februari 2023 - Bericht: 00.123.855
De regels rond het telen van vanggewassen vanaf 1 oktober op zand- en lössgronden worden toch in 2023 ingevoerd. Het eerder aangekondigde uitstel van deze verplichting is onlangs weer ingetrokken. De ‘vrijgestelde’ winterteelten, de vanggewassen en de hoogte van ...

NV-gebieden bekend, lagere norm en regels gelijk aan zand & loss 3 februari 2023 - Bericht: 00.123.852
De percelen in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta worden ook aangewezen als ‘nutriënt verontreinigde gebieden’. In deze toegevoegde gebieden gaat op alle grondsoorten de lagere derogatienorm van 220 kg gelden. Tevens moet...

Enkele aanpassingen voorwaarden forfaitaire transporten 2 februari 2023 - Bericht: 00.123.842
Forfaitair mesttransport naar particulieren mag vanaf 2023 alleen binnen 10 km. Ook is een relatienummer verplicht. Gier van runderen en varkens mag vanaf 2023 ook forfaitair worden afgevoerd. De vrijstelling voor paardenmest op Vlieland komt te vervallen. De ove...

Start rVDM: let op meldingen, bevestiging en machtigingen 2 februari 2023 - Bericht: 00.123.065
Sinds 1 januari is het ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ verplicht voor de registratie van mesttransporten. Met het rVDM moeten mesttransporten voortaan digitaal worden gemeld via e-CertNL. Deze meldingen moeten vooraf, tijdens en na het transport door de ...

ISDE 2023 16 januari 2023 - Bericht: 00.123.403
De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ is ook in 2023 opengesteld. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie en voor investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen. Zowel zakelijk...