Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Consultatieronde Provinciale opkoopregeling 'piekbelasters' (MGA-2) 23 mei 2022 - Bericht: 00.118.399
Onlangs is de conceptregeling van de tweede tranche van de provinciale ‘opkoopregeling piekbelasters’ gepubliceerd. Enkele belangrijke wijzigingen t.o.v. de eerste tranche zijn dat de regeling nu voor alle veehouderijsectoren geldt. Ook is het nu wel toegestaan o...

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2022 23 mei 2022 - Bericht: 00.118.646
Voor de melkveehouderij zijn onlangs de begrotingsnormen geactualiseerd. Jaarlijks worden de normen voor de lange termijn opnieuw vastgesteld. Zo is de verwachte melkprijs voor de lange termijn met € 1,50 per 100 kg melk naar boven bijgesteld naar € 38,50 per 100...

Consultatieronde Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) 20 mei 2022 - Bericht: 00.118.624
De ‘Subsidie landelijke beëindiging veehouderijlocaties voor stikstofreductie’ ligt t/m 12 juni 2022 ter consultatie. Met deze landelijke opkoopregeling kan een bedrijf subsidie aanvragen voor het sluiten van een veehouderijlocatie. De subsidie bedraagt de waarde...

Overzicht subsidies 2022 20 mei 2022 - Bericht: 00.113.530
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2022 zijn opengesteld (geweest).Overzich...

Subsidie Kennisoverdracht t.b.v. een samenwerkingsverband (SABE) 18 mei 2022 - Bericht: 00.118.407
De subsidie ‘Kennisoverdracht ten behoeve van een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen’ wordt opengesteld van 1 juni t/m 14 juli 2022. De subsidie is bedoeld voor een onderneming die kennis overdraagt naar een samenwerkingsverband. Het moet hierbij gaan...

(Afromingsvrije) lease: één melding, bespaar leges 16 mei 2022 - Bericht: 00.118.391
Het is inmiddels mogelijk om de afromingsvrije lease van 100 kg bij RVO te melden. Het melden van de ‘heen- en teruglease’ moet gelijktijdig. Dit kan door middel van het nieuwe digitale meldingsformulier. Overige leasemeldingen van zowel fosfaat- als dierrechten ...

Korting fosfaatrechten naar 10%, datum registratie bepalend 16 mei 2022 - Bericht: 00.118.382
Het kortingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten is verlaagd naar 10%. Het nieuwe percentage geldt voor ‘alle’ overdrachten die vanaf 30 april zijn ingediend. Overdrachten die voor 30 april zijn geregistreerd worden met 20% gekort. Voor openstaande ove...

GLB 2023: conditionaliteit - met aanvullende informatie 6 mei 2022 - Bericht: 00.118.104
Bedrijven moeten in het nieuwe GLB voldoen aan de ‘conditionaliteit’ om in aanmerking te kunnen komen voor de basispremie, de ecoregeling en/of agrarisch natuurbeheer (ANLb). In eerdere berichtgeving zijn we reeds ingegaan op deze ‘conditionaliteit’. Inmiddels is...

GLB 2023: vestigingssteun, toeslag en andere steun Jonge landbouwers 22 april 2022 - Bericht: 00.117.780
Binnen het nieuwe GLB kunnen jonge landbouwers ook voor steun in aanmerking komen. Het soort steun is mede afhankelijk van de fase waarin de jonge landbouwer bevindt: voor, tijdens of na een bedrijfsovername. Voor de ‘Vestigingssteun’ en de (nieuwe) ‘Toeslag Jong...

GLB 2023: systeem ecoregeling verder uitgewerkt 14 april 2022 - Bericht: 00.117.855
Vanaf 2023 kunnen bedrijven, naast de basispremie, in aanmerking komen voor de ecoregeling. Onlangs is er meer duidelijkheid gekomen over het systeem van de ecoregeling. Echter, er zijn nog onvoldoende details bekend om op bedrijfsniveau te bepalen of deelname aa...

'Stikstofbrief' april 2022: Uitwerking hoofdlijnen integrale aanpak 14 april 2022 - Bericht: 00.118.074
In de ‘Stikstofbrief’ gaat minister Van der Wal, in hoofdlijnen, in op een versnelde aanpak van de stikstofproblematiek. Dit wordt gecombineerd met doelen en maatregelen op het gebied van natuur, klimaat en waterkwaliteit. Naast een landelijke aanpak zet de minis...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Friesland 8 april 2022 - Bericht: 00.118.068
De provincie Friesland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, de subsidie ‘Fysieke investeringen voor waterkwaliteit en transitie op het Friese landbouwbedrijf 2022’ open. Deze subsidieregeling heeft drie aansluitende openstellingen in de ...

Afromingsvrije lease ingegaan, melding half april mogelijk 7 april 2022 - Bericht: 00.116.814
Het is nu mogelijk om maximaal 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Op dit moment past RVO het formulier en de systemen aan. Volgens RVO is het vanaf half april mogelijk deze leasemeldingen te doen. Het is mogelijk om reeds gemelde overdrachten te herzi...

Overgangsregeling Toeslag Jonge landbouwers 23 maart 2022 - Bericht: 00.117.706
De ’vijfjaarstermijn, van de huidige ‘Toeslag Jonge landbouwers’ loopt door in het nieuwe GLB vanaf 2023. Dit geldt ook voor jonge landbouwers die de toeslag dit jaar voor de eerste keer aanvragen. De toeslag gaat wel van een bedrag per ha (t/m 2022) naar een bed...

Legalisatieprogramma PAS-meldingen definitief 23 maart 2022 - Bericht: 00.117.286
Het legalisatieprogramma voor PAS-melders is definitief vastgesteld. Dit betekent o.a. dat binnen drie jaar de activiteiten van de PAS-melders gelegaliseerd moeten zijn met een natuurvergunning. In het legalisatieprogramma is de procedure voor PAS-melders opgenom...

Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) 2022-1 22 maart 2022 - Bericht: 00.116.946
De Sabe-regeling wordt vanaf 4 april 2022 opengesteld voor een viertal onderdelen: advies- en cursusvouchers (beide voor landbouwondernemingen), opleidingsvouchers voor adviseurs en bedrijfsplanvouchers voor duurzame landbouw. Bij de cursus- en opleidingsvouchers...

Combineren standaard- en gestratificeerde grondmonster toegestaan 17 maart 2022 - Bericht: 00.116.771
Een topografisch perceel mag bemonsterd zijn met een combinatie van standaard- en gestratificeerde grondmonsters.Verschillende protocollen toegestaanRVO heeft schriftelijk aangegeven dat het nu is toegestaan om binnen een topografisch perceel zowel standaard- als...

Waterschade 2021: tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden Maas 16 maart 2022 - Bericht: 00.116.876
Door de extreme regenval in Limburg, in juli 2021, zijn ook uiterwaarden langs de Maas overstroomt. Bedrijven met percelen in uiterwaarden, die in het schadegebied liggen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de ‘Tegemoetkoming teeltplanschade uiterw...

Gecombineerde opgave 2022 16 maart 2022 - Bericht: 00.116.556
De indieningsperiode voor de Gecombineerde opgave loopt t/m 15 mei 2022. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moet de indiener ook perceelsgegevens voor de ‘Meststoffenwet’ opgeven. Daarnaast kan men diverse subsidies (rechtstreekse betalingen GLB) aanvragen...

Extern salderen ook in Gelderland, in Overijssel tijdelijk opgeschort 4 maart 2022 - Bericht: 00.115.135
In het kader van verlening van natuurvergunningen is extern salderen met veehouderijbedrijven nu ook toegestaan in de provincie Gelderland. In de provincie Overijssel is extern salderen tijdelijk opgeschort. Dit vanwege enkele recente uitspraken van de Raad van S...