Actuele berichten

Overzicht subsidies 2019 12 juli 2019 - Bericht: 00.094.147
In dit bericht staat een nieuw overzicht met actuele landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht is o.a. een nieuwe subsidieopenstelling voor de provincie Geld...

Klimaatakkoord definitief 11 juli 2019 - Bericht: 00.094.149
Onlangs is het Klimaatakkoord gepubliceerd. In het Klimaatakkoord staan diverse maatregelen vermeld die ervoor moeten zorgen, dat aan de doelstelling t.a.v. de reductie van broeikasgassen in 2030 wordt voldaan. Op basis van de Klimaatwet moet de overheid de hoofd...

Realisatieplan kringlooplandbouw schept kaders 11 juli 2019 - Bericht: 00.094.140
Minister Schouten heeft middels het ‘Realisatieplan Visie LNV’ bekendgemaakt op welke manier zij de omschakeling naar kringlooplandbouw wil realiseren. Het Realisatieplan is geen blauwdruk, maar geeft een richting aan hoe de visie t.a.v. kringlooplandbouw kan wor...

Fosfaatrechten: handhaving 'overig vleesvee' middels beleidsregel 10 juli 2019 - Bericht: 00.094.047
Alleen vleesveebedrijven waarvan de beschikking fosfaatrechten nog niet definitief is kunnen, op basis van de CBb-uitspraken, wellicht een aantal fosfaatrechten o.b.v. ‘overig vleesvee’ (cat. 102) krijgen. Volgens het CBb heeft RVO ten onrechte voor deze dieren g...

PAS buiten werking: gevolgen en hoe nu verder 5 juli 2019 - Bericht: 00.093.863
Onlangs heeft de Raad van State uitgesproken, dat het Programma Aanpak Stikstof niet als toestemmingsbasis gebruikt mag worden voor (nieuwe) activiteiten met significant negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Alleen onherroepelijke natuurbeschermingsverg...

POP3-subsidie per provincie (2019-08) 3 juli 2019 - Bericht: 00.094.143
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Flevoland, die onlangs is gepubliceerd. Provincie FlevolandDe provincie Flevoland heeft onderstaa...

Tabellenbrochure 2019, bijna alle wijzigingen opgenomen 28 juni 2019 - Bericht: 00.094.065
Per 1 januari zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de ‘Meststoffenwet’. Ondanks dat deze wijzigingen al sinds 1 januari van kracht zijn, heeft RVO de meeste wijzigingen pas onlangs in de tabellen doorgevoerd. Het gaat om de aanpassing van enkele stikstofgeb...

Aangekondigd verbod op asbestdaken gaat niet door 27 juni 2019 - Bericht: 00.094.039
Het eerder aangekondigde verbod op asbestdaken per 31 december 2024 is niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit betekent dat er vooralsnog geen uiterste datum is vastgelegd, waarop asbestdaken verwijderd moeten worden. Voorlopig geen verbod op asbestdakenDe Eer...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Groningen 26 juni 2019 - Bericht: 00.094.066
De provincie Groningen stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor ‘Innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Veenkoloniën’ open. De openstelling is bedoeld voor de Veenkoloniën en daa...

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2019 26 juni 2019 - Bericht: 00.094.062
De begrotingsnormen voor de melkveehouderij zijn opnieuw vastgesteld. De melkprijs van koeienmelk wordt ingeschat op € 36,00 per 100 kg melk. Er kan een bedrijfsspecifieke melkprijs worden vastgesteld, op basis van de vergelijking van de contante melkprijs van ee...

Vanggewas na mais: nogmaals beschreven met kleine aanpassing 26 juni 2019 - Bericht: 00.092.087
Er is veel onduidelijkheid over de exacte regels voor het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond. Dit komt met name door de onduidelijke en steeds wisselende uitleg van RVO op haar site. In dit bericht de exacte regels zoals die nu ook door RVO worden...

POP3-subsidie per provincie (2019-07) 25 juni 2019 - Bericht: 00.094.042
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Drenthe, die onlangs is gepubliceerd. Provincie DrentheDe provincie Drenthe heeft onderstaande PO...

Fosfaatrechten: 20% korting bij overdracht vanaf 13 juni 12 juni 2019 - Bericht: 00.094.037
Vanaf donderdag 13 juni 2019 worden fosfaatrechten bij een overdracht met 20% afgeroomd. Op 12 juni 2019 is de wetswijziging hiervoor gepubliceerd in het Staatsblad. Voor overdrachten die uiterlijk op 12 juni zijn gemeld en door beide partijen digitaal zijn onder...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Gelderland 11 juni 2019 - Bericht: 00.093.836
De provincie Gelderland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zi...

Nieuw GLB: voorstel invulling Nationaal Strategisch Plan 7 juni 2019 - Bericht: 00.093.653
Onlangs heeft minister Schouten aangegeven wat haar inzet is bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB 2021-2027. De definitieve invulling is mede afhankelijk van de Europese besluitvorming t.a.v. het nieuwe GLB, waarvan de hoofdlij...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Utrecht 6 juni 2019 - Bericht: 00.093.839
De provincie Utrecht stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, de subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan ied...

Pachtnormen per 1 juli 2019: melkveehouderij hoger, akkerbouw lager 6 juni 2019 - Bericht: 00.093.858
Onlangs heeft minister Schouten de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages bekendgemaakt. De pachtnormen voor de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij stijgen soms fors. Voor de pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw worden de pachtno...

Vrijstellingsregeling ingrepen varkens, pluimvee, rundvee 6 juni 2019 - Bericht: 00.093.842
Onlangs zijn tijdelijke vrijstellingen voor ingrepen bij runderen (koudmerken), varkens (handmatig merken) en pluimvee (snavelbehandeling) gepubliceerd. De vrijstellingen voor varkens en pluimvee zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. De tijdelijke vrijstelling...

Fosfaatrechten: na publicatie 20% afroming bij overdracht 5 juni 2019 - Bericht: 00.093.794
De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een verhoging van het afromingspercentage van 10% naar 20% bij de overdracht van fosfaatrechten. Deze wetswijziging treedt in werking op de dag na publicatie in het Staatsblad. Deze publicatie zal op (hele) korte term...

POP3-subsidie per provincie (2019-06) 4 juni 2019 - Bericht: 00.093.828
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe, Gelderland en Utrecht, die onlangs zijn gepubliceerd. De openstellingen van de provincie ...